Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

November 2023

1. detsember 2023

Turuoperatsioonid

Scope Ratings GmbH aktsepteerimine välise krediidikvaliteeti hindava asutusena

2. novembril 2023 kiitis EKP nõukogu heaks Scope Ratings GmbH aktsepteerimise välise krediidikvaliteeti hindava asutusena eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus. Enne seda otsust tegid eurosüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi asjaomased komiteed, eelkõige riskijuhtimise komitee, põhjaliku tehnilise hindamise kooskõlas eurosüsteemi taotlusprotsessi ja kõlblikkuskriteeriumitega. Ühtlasi tunnistas EKP nõukogu Scope Ratings GmbH poolt varaga tagatud väärtpaberitele antavad reitingud kõlblikuks kasutada eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides eeldusel, et täidetakse eurosüsteemi avalikustamisnõudeid. Scope Ratings GmbH integreerimine eurosüsteemi IT-infrastruktuuri algas kohe ja võtab tõenäoliselt aega mitu kuud. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsus

Finantsstabiilsuse ülevaade – november 2023

15. novembril 2023 toimus EKP nõukogus arvamustevahetus euroala finantsstabiilsusega seotud küsimuste üle lähtuvalt 2023. aasta novembri finantsstabiilsuse ülevaatest. Nõukogu andis loa avaldada ülevaade EKP veebilehel. Lisaks kokkuvõttele euroala finantsstabiilsuse peamistest haavatavustest sisaldab ülevaade kahte teemakäsitlust. Esimeses vaadeldakse pankade tegevust tähtaegade ümberkujundamisel, nende tuginemist tuletisinstrumentidele eesmärgiga leevendada lõpptähtaegade mittevastavusest tingitud intressiriski, ning kaasnevat mõju netointressimarginaalidele. Teises artiklis hinnatakse riske, mis võivad tekkida seoses muutustega elamu- ja ärikinnisvara tsüklites. Finantsstabiilsuse ülevaade on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Eurosüsteemi jaemakseteenuste strateegia ajakohastamine

15. novembril 2023 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi jaemakseteteenuste strateegia ajakohastatud versiooni. See kajastab väliseid suundumusi, mis on mõjutanud maksekeskkonda alates strateegia algsest vastuvõtmisest 2019. aastal. Eelkõige peetakse silmas tarbijaeelistuste jätkuvat nihet elektrooniliste maksete poole, suurte tehnoloogiaettevõtete üha ulatuslikumat rolli jaemakselahendustes ning jaemaksete infrastruktuuri vastupidavuse tugevdamise kasvavat tähtsust. Ajakohastatud strateegias võetakse arvesse ka digitaalset eurot, kuna eurosüsteem on teinud selles projektis märkimisväärseid edusamme. Strateegia koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Itaalia keskpanga taotlus pakkuda Albaania keskpangale kohalikku välkmaksete süsteemi

17. novembril 2023 kiitis EKP nõukogu heaks Itaalia keskpanga taotluse alustada TARGETi teenuseid osutava nelja keskpanga nimel läbirääkimisi Albaania keskpangaga, et luua Albaanias kohalik välkmaksete süsteem, mis toimiks Itaalia keskpanga hallatavas uues taristus. Heakskiit hõlmab kaitsemeetmeid, mis tagavad kõnealuse teenuse täieliku eraldatuse eurosüsteemi käitatavast TARGETi välkmaksete arveldussüsteemist.

Muudatus eurosüsteemi tagatiste haldamise süsteemi kasutuselevõtu ajakavas

29. novembril 2023 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse lükata eurosüsteemi tagatiste haldamise süsteemi kasutuselevõtu aeg 8. aprillilt 2024 edasi 18. novembrile 2024. See annab aega teha täiendavaid katseid, et tagada süsteemi suurem stabiilsus ja kasutajasõbralikkus ning hõlbustada sujuvat üleminekut uuele platvormile. Sellekohane teade on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus digieuro kohta

31. oktoobril 2023 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2023/34.

EKP arvamus ajutise pangamaksu kehtestamise kohta

2. novembril 2023 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2023/35.

EKP arvamus Magyar Nemzeti Banki kohustusliku reservi nõude kohta

8. novembril 2023 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2023/36.

EKP arvamus Oesterreichische Nationalbanki ametnike ja töötajate pensionipiirangute kohta

21. novembril 2023 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2023/37.

EKP arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu ettevõtjatega seotud tööturustatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 530/1999 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 450/2003 ja (EÜ) nr 453/2008

24. novembril 2023 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2023/38.

Üldjuhtimine

Organisatsioonilise arengu komitee (ODC) kaasesimeeste ametisse nimetamine

29. novembril 2023 nimetas EKP nõukogu organisatsioonilise arengu komitee kaaseesistujatena ametisse EKP tugiteenuste peakoordinaatori Myriam Moufakkiri ning Saksamaa keskpanga kontrolli-, raamatupidamis- ja organisatsiooniosakonna peadirektori asetäitja Michael Pescheli. Nende ametiaeg lõpeb 31. detsembril 2025. Samal kuupäeval lõpevad volitused ka kõigil teistel eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeestel, kes nimetati (uuesti) ametisse 2022. aasta detsembris. Nagu EKP nõukogu 2022. aasta juulis otsustas, on ODC kaaseesistujateks EKP ja eurosüsteemi ühe keskpanga esindajad.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

EKPSi koostööprogramm Aafrika keskpankadega finantsstabiilsuse, vastupanuvõime ja juhtimise tugevdamiseks

2. novembril 2023 kinnitas EKP nõukogu üldnõukogu tähelepanekuid arvesse võttes Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja Aafrika keskpankade koostööprogrammi ning sellega seotud lepingulised dokumendid. Selles Saksamaa keskpanga ja Prantsusmaa keskpanga koordineeritavas kaheaastases programmis osalevad ELi poolt kaheksa Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpanka ja Euroopa Keskpank ning Aafrikast kuni 12 abisaavat organisatsiooni. Euroopa Komisjon pakub rahastust naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi raames. Programmi edenedes avaldatakse täiendavat teavet.

Ajakohastatud vastastikuse mõistmise memorandum EKP ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vahelise koostöö ja teabevahetuse kohta

20. novembril 2023 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse ajakohastada EKP ja ESMA vahelist koostööd ja teabevahetust käsitlevat 2016. aasta vastastikuse mõistmise memorandumit. Selle eesmärk on katta ESMA andmevajadused, mis tulenevad tema uutest järelevalvevolitustest, ja EKP andmevajadused seoses keskpanganduse ülesannete täitmisega. Järelevalvenõukoguga konsulteeriti vastastikuse mõistmise memorandumi nende osade üle, mis on olulised EKP järelevalveülesannete seisukohalt.

Pangatähed ja mündid

Kolmanda seeria europangatähtede võimalik temaatika

29. novembril 2023 tutvus EKP nõukogu EKP ja eurosüsteemi poolt 2023. aasta suvel europangatähtede kolmanda seeria võimaliku temaatika kohta tehtud uuringute tulemustega ning pakkus Euroopa üldsuse eelistuste põhjal kahe võimaliku valikuna välja teemad „Euroopa kultuur” ning „Jõed ja linnud”. EKP nõukogu kiitis heaks ka otsuse luua nõuanderühm, mille ülesandeks on teha ettepanekud valitud teemasid sümboliseerivate motiivide kohta. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP pangandusjärelevalve

2024. aasta järelevalvealane kontrolliprogramm kohapealsete kontrollide ja sisemudelitega seotud uurimiste kohta olulistes krediidiasutustes

21. novembril 2023 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule ajakohastada 2024. aasta järelevalvealast kontrolliprogrammi, mis käsitleb kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi Euroopa pangandusjärelevalve alla kuuluvates olulistes krediidiasutustes. Kohapealne järelevalvealane kontrolliprogramm põhineb EKP pangandusjärelevalve veebilehel avaldatud 2023.–2025. aasta järelevalveprioriteetidel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid