Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2023 m. lapkričio mėn.

2023 m. gruodžio 1 d.

Rinkos operacijos

Scope Ratings GmbH pripažinimas išorine kredito rizikos vertinimo institucija

2023 m. lapkričio 2 d. Valdančioji taryba pritarė Scope Ratings GmbH pripažinimui išorine kredito rizikos vertinimo institucija Eurosistemos kredito vertinimo sistemoje. Sprendimas priimtas po to, kai atitinkami Eurosistemos ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) komitetai, visų pirma Rizikos valdymo komitetas (RMC), atliko išsamų techninį įvertinimą, atsižvelgdami į Eurosistemos nustatytą paraiškų teikimo tvarką ir pripažinimo kriterijus. Valdančioji taryba taip pat patvirtino Scope Ratings turtu užtikrintų vertybinių popierių reitingų tinkamumą Eurosistemos pinigų politikos operacijoms. Juos bus galima pradėti taikyti įvertinus, kad tenkinami Eurosistemos informacijos atskleidimo reikalavimai. Scope Ratings integravimo į Eurosistemos IT infrastruktūrą procesas buvo pradėtas nedelsiant ir greičiausiai užtruks keletą mėnesių. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Makroprudencinė politika ir finansinis stabilumas

Finansinio stabilumo apžvalga – 2023 m. lapkričio mėn.

2023 m. lapkričio 15 d. Valdančioji taryba, susipažinusi su 2023 m. lapkričio mėn. Finansinio stabilumo apžvalga, aptarė euro zonos finansinio stabilumo klausimus ir suteikė leidimą apžvalgą skelbti ECB interneto svetainėje. Šiame dokumente ne tik apžvelgiamos pagrindinės pažeidžiamos finansinio stabilumo sritys euro zonoje, bet ir skelbiami du specializuoti straipsniai. Pirmame straipsnyje nagrinėjamas bankų vaidmuo keičiant terminus, jų priklausomybė nuo išvestinių finansinių priemonių siekiant sumažinti palūkanų normos riziką, kylančią dėl terminų neatitikimo, ir poveikis bankų grynosioms palūkanų maržoms. Antrame straipsnyje vertinama rizika, kuri galėtų kilti kintant gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto ciklams. Apžvalga paskelbta ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Atnaujinta Eurosistemos mažmeninių mokėjimų strategija

2023 m. lapkričio 15 d. Valdančioji taryba pritarė Eurosistemos mažmeninių mokėjimų strategijos atnaujinimui, kuris atspindi išorės pokyčius, dariusius poveikį mokėjimų ekosistemai nuo 2019 m., kai ši strategija buvo patvirtinta pirmą kartą. Visų pirma tai elgsenos pokytis, kai vartotojai ir toliau pereina prie elektroninių mokėjimo būdų, augantis didžiųjų technologijų bendrovių vaidmuo mažmeninių mokėjimų sprendimų srityje ir didėjantis mažmeninių mokėjimų infrastruktūros atsparumo stiprinimo aktualumas. Atnaujinta strategija, kurioje atsižvelgta ir į skaitmeninį eurą, turint omenyje didelę Eurosistemos pažangą įgyvendinant šį projektą, paskelbta ECB interneto svetainėje kartu su susijusiu pranešimu spaudai.

Banca d’Italia prašymas sukurti Albanijos centriniam bankui vietos momentinių mokėjimų sistemą

2023 m. lapkričio 17 d. Valdančioji taryba patenkino Banca d’Italia prašymą keturių centrinių bankų, valdančių TARGET paslaugas, vardu pradėti derybas su Albanijos centriniu banku dėl vietos momentinių mokėjimų sistemos sukūrimo Albanijoje, kuri veiktų naujoje Banca d'Italia valdomoje infrastruktūroje. Prašymas patenkintas numačius apsaugos priemones, kuriomis užtikrinamas visiškas šios sistemos atskyrimas nuo Eurosistemos teikiamos TARGET momentinių mokėjimų vykdymo (TIPS) paslaugos.

Nukelta Eurosistemos įkaito valdymo sistemos (angl. Eurosystem Collateral Management System, ECMS) paleidimo data

2023 m. lapkričio 29 d. Valdančioji taryba pritarė sprendimui nukelti Eurosistemos įkaito valdymo sistemos veikimo pradžią iš 2024 m. balandžio 8 d. į 2024 m. lapkričio 18 d. Tai leis atlikti papildomus bandymus, kurie užtikrins didesnį sistemos stabilumą ir geresnį naudotojų pasirengimą ir sudarys palankesnes sąlygas sklandžiai pereiti prie naujos platformos. Papildoma informacija apie tai paskelbta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl skaitmeninio euro

2023 m. spalio 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/34 Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl bankams taikomo laikinojo mokesčio nustatymo

2023 m. lapkričio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/35 Slovėnijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank privalomųjų atsargų reikalavimų

2023 m. lapkričio 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/36 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank tarnautojų ir darbuotojų pensijų apribojimų

2023 m. lapkričio 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/37 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos įmonių darbo rinkos statistikos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 530/1999 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 450/2003 ir (EB) Nr. 453/2008

2023 m. lapkričio 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/38 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

Vidaus valdymas

Organizacinės plėtros komiteto (ODC) bendrapirmininkių paskyrimas

2023 m. lapkričio 29 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB Bendrųjų reikalų valdytoją Myriam Moufakkir ir Deutsche Bundesbank Kontrolės, apskaitos ir organizavimo tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotoją Michael Peschel ODC bendrapirmininkiais iki 2025 m. gruodžio 31 d., taigi jų kadencijos baigsis tuo pačiu metu kaip ir visų kitų ECBS / Eurosistemos komitetų pirmininkų, paskirtų arba pakartotinai paskirtų 2022 m. gruodžio mėn. Kaip 2022 m. liepos mėn. nusprendė Valdančioji taryba, Organizacinės plėtros komitetui bendrai pirmininkauja ECB ir vienas iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas Europoje

ECBS bendradarbiavimo su Afrikos centriniais bankais programa, skirta finansiniam stabilumui, atsparumui ir valdymui stiprinti

2023 m. lapkričio 2 d. Valdančioji taryba, atsižvelgdama į Bendrosios tarybos pastabas, patvirtino Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Afrikos centrinių bankų bendradarbiavimo programą ir susijusius sutartinius dokumentus. Šioje dvejų metų programoje, kurią koordinuoja Deutsche Bundesbank ir Banque de France, dalyvauja aštuoni ECBS nacionaliniai centriniai bankai ir ECB (iš ES pusės) ir iki 12 paramą gaunančių Afrikos institucijų. Europos Komisija teiks finansavimą pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę. Programai įsibėgėjus bus paskelbta daugiau informacijos.

Atnaujintas ECB ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija

2023 m. lapkričio 20 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintą ECB ir ESMA 2016 m. susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija. Memorandumas buvo atnaujintas, kad jis apimtų ESMA duomenų poreikius, susijusius su jos naujais priežiūros įgaliojimais, ir ECB duomenų poreikius, susijusius su jo centrinės bankininkystės uždavinių vykdymu. Su Priežiūros valdyba buvo konsultuojamasi dėl susitarimo memorandumo dalių, susijusių su ECB priežiūros uždaviniais.

Banknotai ir monetos

Galimos temos trečiajai eurų banknotų serijai

2023 m. lapkričio 29 d. Valdančioji taryba susipažino su 2023 m. vasarą ECB vardu ir Eurosistemos atliktų apklausų dėl galimų trečiosios eurų banknotų serijos temų rezultatais ir, atsižvelgusi į Europos gyventojų išreikštą nuomonę, išrinko temas „Europos kultūra“ ir „Upės ir paukščiai“ kaip dvi galimas būsimų banknotų temas. Valdančioji taryba taip pat pritarė patariamosios grupės, kuri turės pasiūlyti motyvus atrinktoms temoms iliustruoti, sudarymui. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

ECB bankų priežiūra

Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių patikrinimų svarbiose įstaigose 2024 m. priežiūros analizės programa

Iki 2023 m. lapkričio 21 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui patvirtinti 2024 m. priežiūros analizės programą, pagal kurią bus vykdomi į Europos bankų priežiūros sistemą įtrauktų svarbių įstaigų patikrinimai vietoje ir vidaus modelių patikrinimai. Patikrinimų vietoje priežiūros analizės programa parengta vadovaujantis 2023–2025 m. BPM priežiūros prioritetais. Šie prioritetai paskelbti ECB Bankų priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai