Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

listopad 2023

1 grudnia 2023

Operacje rynkowe

Akceptacja Scope Ratings GmbH jako zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej (ECAI)

2 listopada 2023 Rada Prezesów zatwierdziła Scope Ratings GmbH jako instytucję ECAI na potrzeby ramowych zasad oceny kredytowej w Eurosystemie, po przeprowadzeniu dogłębnej oceny technicznej przez odpowiednie komitety Eurosystemu i Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), w szczególności Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem (RMC), zgodnie z procedurą wnioskodawczą i kryteriami akceptacji obowiązującymi w Eurosystemie. Rada Prezesów zatwierdziła również dopuszczenie – po zapewnieniu zgodności z wymogami informacyjnymi Eurosystemu – ratingów papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami dokonywanych przez Scope Ratings na potrzeby operacji polityki pieniężnej w Eurosystemie. Proces wcielania Scope Ratings do infrastruktury informatycznej Eurosystemu rozpoczął się niezwłocznie i potrwa prawdopodobnie kilka miesięcy. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

Financial Stability Review – listopad 2023

15 listopada 2023 Rada Prezesów odbyła wymianę poglądów na temat problemów związanych ze stabilnością finansową strefy euro na podstawie Financial Stability Review z listopada 2023 i zatwierdziła jego publikację na stronie internetowej EBC. W tym wydaniu zamieszczono, oprócz przeglądu kluczowych zagrożeń dla stabilności finansowej w strefie euro, dwa artykuły tematyczne. W pierwszym zbadano zaangażowanie banków w transformację terminów zapadalności, zależność banków od instrumentów pochodnych w zakresie ograniczania ryzyka stopy procentowej wynikającego z niedopasowania terminów zapadalności oraz wpływ na marże odsetkowe netto. W drugim oceniono czynniki ryzyka, które mogą wystąpić w razie zwrotu w koniunkturze na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Financial Stability Review jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Aktualizacja strategii Eurosystemu dotyczącej płatności detalicznych

15 listopada 2023 Rada Prezesów zatwierdziła aktualizację strategii Eurosystemu dotyczącej płatności detalicznych, wynikającą z oddziaływania na ekosystem płatności od czasu pierwszego przyjęcia strategii w 2019 czynników zewnętrznych, zwłaszcza dalszego przechodzenia konsumentów na płatności elektroniczne, rosnącej roli bigtech w detalicznych rozwiązaniach płatniczych oraz wzrostu znaczenia działań na rzecz wzmacniania odporności infrastruktury płatności detalicznych. Zaktualizowana strategia, w której uwzględniono także temat cyfrowego euro z uwagi na znaczne postępy Eurosystemu w pracach nad tym projektem, jest dostępna na stronie internetowej EBC wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie.

Wniosek Banca d’Italia o udostępnienie bankowi centralnemu Albanii krajowego systemu płatności natychmiastowych

17 listopada 2023 Rada Prezesów zatwierdziła wniosek Banca d’Italia o przystąpienie, w imieniu czterech banków centralnych obsługujących usługi TARGET, do negocjacji z bankiem centralnym Albanii w celu ustanowienia krajowego systemu płatności natychmiastowych w Albanii w ramach nowej infrastruktury obsługiwanej przez Banca d’Italia. Decyzja zatwierdzająca wiąże się z zabezpieczeniami mającymi zapewnić pełny rozdział tego systemu od usługi natychmiastowego rozliczania płatności w systemie TARGET (TIPS) świadczonej przez Eurosystem.

Zmiana terminu uruchomienia systemu zarządzania zabezpieczeniami w Eurosystemie (ECMS)

29 listopada 2023 Rada Prezesów zatwierdziła zmianę terminu uruchomienia systemu ECMS z 8 kwietnia 2024 na 18 listopada 2024. Dzięki temu będzie czas na dodatkowe testy, które zapewnią większą stabilność systemu i gotowość użytkowników oraz ułatwią sprawną migrację do nowej platformy. Informacja w tej sprawie jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie cyfrowego euro

31 października 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/34 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie nałożenia tymczasowego podatku na banki

2 listopada 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/35 wydaną na wniosek ministra finansów Słowenii.

Opinia EBC w sprawie wymogów w zakresie rezerw obowiązkowych nakładanych przez Magyar Nemzeti Bank

8 listopada 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/36 wydaną na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie ograniczeń uprawnień emerytalnych kadry kierowniczej i pracowników Oesterreichische Nationalbank

21 listopada 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/37 wydaną na wniosek ministerstwa finansów Austrii.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk rynku pracy dotyczących przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2003 i (WE) nr 453/2008

24 listopada 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/38 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Zarządzanie wewnętrzne

Powołanie współprzewodniczących Komitetu ds. Rozwoju Organizacyjnego (ODC)

29 listopada 2023 Rada Prezesów mianowała Myriam Moufakkir, szefową służb EBC, i Michaela Peschela, zastępcę dyrektora generalnego ds. kontrolingu, księgowości i organizacji w Deutsche Bundesbank, współprzewodniczącymi komitetu ODC do 31 grudnia 2025, tak by ich kadencje zakończyły się w tym samym czasie co kadencje wszystkich innych przewodniczących komitetów ESBC/Eurosystemu powołanych po raz pierwszy lub ponownie w grudniu 2022. W myśl decyzji Rady Prezesów z lipca 2022 pracom komitetu ODC współprzewodniczą EBC i jeden z krajowych banków centralnych z Eurosystemu.

Współpraca międzynarodowa i europejska

Program współpracy ESBC z afrykańskimi bankami centralnymi na rzecz wzmocnienia stabilności finansowej, odporności i zarządzania wewnętrznego

2 listopada 2023 Rada Prezesów, po zasięgnięciu opinii Rady Ogólnej, zatwierdziła program współpracy między Europejskim Systemem Banków Centralnych (ESBC) a afrykańskimi bankami centralnymi oraz odnośną dokumentację umowną. W dwuletnim programie, koordynowanym przez Deutsche Bundesbank i Banque de France, uczestniczy z ramienia UE osiem krajowych banków centralnych z ESBC i EBC oraz maksymalnie 12 instytucji z Afryki. Finansowanie programu zapewni Komisja Europejska w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej. Dalsze informacje będą przekazywane w późniejszym czasie w miarę postępów w realizacji programu.

Aktualizacja porozumienia o współpracy i wymianie informacji między EBC a Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

20 listopada 2023 Rada Prezesów zatwierdziła aktualizację porozumienia z 2016 o współpracy i wymianie informacji między EBC a ESMA, uwzględniającą potrzeby ESMA w zakresie danych wynikające z nowych uprawnień nadzorczych oraz potrzeby EBC w zakresie danych w związku z wykonywaniem zadań z obszaru bankowości centralnej. Postanowienia porozumienia istotne z punktu widzenia zadań nadzorczych EBC skonsultowano z Radą ds. Nadzoru.

Banknoty i monety

Możliwe tematy przewodnie trzeciej serii banknotów euro

29 listopada 2023 Rada Prezesów przyjęła do wiadomości wyniki badań sondażowych przeprowadzonych latem 2023 w imieniu EBC i przez Eurosystem, które dotyczyły możliwych tematów przewodnich trzeciej serii banknotów euro, oraz – biorąc pod uwagę preferencje europejskiej opinii publicznej – wybrała jako dwa potencjalne tematy „Kulturę europejską” oraz „Rzeki i ptaki”. Rada Prezesów zatwierdziła także ustanowienie grupy doradczej, której zadaniem będzie zaproponowanie motywów obrazujących wybrane tematy. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Nadzór Bankowy EBC

Program oceny nadzorczej (SEP) na 2024 w zakresie kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych w instytucjach istotnych

21 listopada 2023 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o aktualizację programu SEP na 2024 w zakresie kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych w instytucjach istotnych objętych europejskim nadzorem bankowym. Program oceny nadzorczej na miejscu opiera się na priorytetach nadzorczych SSM na lata 2023–2025, opublikowanych na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami