Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

Март 2023 г.

31 март 2023 г.

Външни комуникации

Доклади, в които се представят засягащи климата данни за портфейлите на ЕЦБ, несвързани с паричната политика, и за наличностите на Евросистемата от корпоративни облигации, държани за целите на паричната политика

На 23 март 2023 г. ЕЦБ публикува първите си финансови оповестявания, свързани с климата. Те са представени в два доклада, в които се съдържа информация за въглеродния отпечатък на нейните портфейли и за експозицията ѝ на свързани с климата рискове, както и за институционалното управление, стратегията и управлението на риска във връзка с климата. Оповестяванията обхващат наличностите на Евросистемата от корпоративни ценни книжа по програмата за закупуване от корпоративния сектор и по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия, както и деноминираните в евро портфейли на ЕЦБ, несвързани с паричната политика, включително портфейла ѝ от собствени средства и пенсионния фонд на служителите ѝ. Занапред ЕЦБ ще оповестява всяка година свързана с климата информация по тези портфейли и непрекъснато ще подобрява публикуваните данни с усъвършенстването на тяхното качество и наличие. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Парична политика

Спазване от страна на централните банки на забраните за парично финансиране и привилегирован достъп

На 29 март 2023 г. Управителният съвет одобри доклада относно наблюдението за 2022 г. съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който възлага на ЕЦБ задачата да наблюдава спазването от страна на централните банки в ЕС на забраните, посочени в членове 123 и 124 от него и в свързаните регламенти. Допълнителна информация по този въпрос ще бъде предоставена в посветен на темата раздел от Годишния доклад на ЕЦБ за 2022 г., който ще бъде публикуван на уебсайта ѝ на 25 май 2023 г.

Пазарни операции

Съвместно изявление относно свързано с изменението на климата оповестяване на данни за структурирани финансови продукти

На 13 март 2023 г. Европейските надзорни органи и ЕЦБ публикуваха съвместно изявление, в което подчертават колко е важно да се оповестяват свързани с климата данни и за базисните активи на структурираните финансови продукти. В изявлението се потвърждава, че Европейските надзорни органи и ЕЦБ се стремят да усъвършенстват стандартите за оповестяване на данни за секюритизираните активи чрез включване на нова, пропорционална и насочена към изменението на климата информация. Съвместното изявление е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Промяна в часа на изчисляване на референтните обменни курсове на еврото

На 17 март 2023 г. Управителният съвет реши да промени часа на изчисляване на референтните обменни курсове на еврото (известни още като референтни курсове на ЕЦБ) на около 14:10 ч. централноевропейско време, считано от 3 април 2023 г., с цел да избегне часа на публикуване на решенията на ЕЦБ по паричната политика (14:15 ч. централноевропейско време). Освен това Управителният съвет прие за сведение премахването на хърватската куна от списъка на валутите, за които ЕЦБ публикува ежедневно референтни обменни курсове, считано от януари 2023 г., поради присъединяването на Хърватия към еврозоната. Актуализираната рамка за референтните обменни курсове на еврото ще бъде публикувана скоро в съответния раздел на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Решение на ЕЦБ относно достъпа и използването на определени данни от TARGET

На 6 март 2023 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2023/3 относно достъпа и използването на определени данни от TARGET и за отмяна на Решение ЕЦБ/2010/9. Новият правен акт урежда достъпа на централните банки от Евросистемата до данните на равнище транзакция за проекта TARGET Analytical Environment, особено що се отнася до гарантирането на поверителност.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно съотношението на резервите

На 2 март 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/6 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно ограничаването на плащания в брой за публични социалноосигурителни вноски

На 7 март 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/7 по отношение на Словакия, изготвено по собствена инициатива на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно ипотечна ваканция

На 20 март 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/8 по отношение на Полша, изготвено по собствена инициатива на ЕЦБ.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ относно външните одитори на Hrvatska narodna banka

На 7 март 2023 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2023/4 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Hrvatska narodna banka.

Нов член на Съвета за пазарна инфраструктура

На 17 март 2023 г. Управителният съвет назначи Александър Готие, който предстои да заеме поста заместник генерален директор за финансовата стабилност и операциите в Banque de France, за член на Съвета за пазарна инфраструктура (MIB) като представител на Banque de France, считано от 3 април 2023 г. до 31 май 2023 г., така че мандатът му да съвпадне с мандатите на всички останали членове на MIB. Г-н Готие заменя на този пост Иван Одона, който зае друга позиция и се оттегля като член на MIB.

Статистика

Годишна актуализация на списъка на отчетните единици за групови статистически данни за държаните ценни книжа

На 23 март 2023 г. Управителният съвет одобри актуализиран списък на отчетните единици за групови данни по отношение на статистическите данни за държаните ценни книжа. От 2016 г. насам списъкът се актуализира най-малко веднъж годишно въз основа на количествени и качествени критерии, посочени в член 2, параграф 4 от Регламент ЕЦБ/2012/24. Засегнатите от промените субекти ще бъдат уведомени от съответните национални централни банки съгласно член 2, параграф 8 от Регламент ЕЦБ/2012/24.

Банков надзор в ЕЦБ

Годишен доклад на ЕЦБ за надзорната дейност 2022

На 28 февруари 2023 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност за 2022 г. и одобри изпращането му до Европейския парламент, Съвета на ЕС, Европейската комисия, Еврогрупата и националните парламенти на участващите държави членки. Той също така одобри публикуването на доклада. Докладът беше публикуван на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ на 21 март 2023 г. – датата, на която беше представен пред Европейския парламент от председателя на Надзорния съвет.

Решение на ЕЦБ относно общата сума на годишните надзорни такси за 2022 година

На 28 февруари 2023 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2023/2 относно общата сума на годишните надзорни такси за 2022 година.

Решение на ЕЦБ относно делегирането на правомощия за приемане на решения, свързани с проверки на място и проучвания на вътрешни модели

На 10 март 2023 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2023/5 относно делегирането на правомощия за приемане на решения, свързани с проверки на място и проучвания на вътрешни модели. В решението се определят критериите, съгласно които на ръководителите на работни звена в ЕЦБ се делегират правомощия във връзка с приемането на решения за проверки на място и за проучвания на вътрешни модели. Делегирането на правомощия за вземане на решения не засяга надзорната оценка, която ще се извърши за целите на вземането на надзорни решения на ЕЦБ след проверката на място и проучването на вътрешни модели.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите