Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Marec 2023

31. marca 2023

Externá komunikácia

Správy s klimatickými informáciami o nemenovopolitických portfóliách ECB a o podnikových cenných papieroch nadobudnutých Eurosystémom na účely menovej politiky

Dňa 23. marca 2023 ECB v dvoch správach po prvýkrát zverejnila finančné klimatické informácie o uhlíkovej stope jej portfólií a ich vystavenosti klimatickým rizikám, ako aj o vnútornom riadení, stratégii a riadení rizík v súvislosti s klímou. Informácie sa vzťahujú na podnikové cenné papiere nadobudnuté Eurosystémom v rámci programu nákupu aktív podnikového sektora a núdzového pandemického programu nákupu aktív, ako aj na nemenovopolitické portfóliá ECB v eurách vrátane jej portfólia vlastných zdrojov a zamestnaneckého dôchodkového fondu. ECB bude odteraz klimatické informácie o týchto portfóliách zverejňovať každý rok, pričom s priebežným zvyšovaním kvality a dostupnosti údajov bude tieto informácie neustále zlepšovať. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Menová politika

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 29. marca 2023 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk, schválila monitorovaciu správu za rok 2022. Bližšie informácie budú uvedené v osobitnej časti Výročnej správy ECB za rok 2022, ktorá bude zverejnená 25. mája 2023 na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Spoločné vyhlásenie k zverejňovaniu klimatických informácií o štruktúrovaných finančných produktoch

Dňa 13. marca 2023 Európske orgány dohľadu (European Supervisory Authorities – ESA) a ECB vydali spoločné vyhlásenie s cieľom zdôrazniť význam zverejňovania klimatických informácií o podkladových aktívach štruktúrovaných finančných produktov. Vyhlásenie potvrdzuje snahu orgánov ESA a ECB o zdokonalenie štandardov zverejňovania informácií o sekuritizovaných aktívach zahrnutím nových, proporčných a cielených informácií súvisiacich s klimatickými zmenami. Spoločné vyhlásenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmena času výpočtu referenčných výmenných kurzov eura

Dňa 17. marca 2023 Rada guvernérov rozhodla o zmene času výpočtu referenčných výmenných kurzov eura (známych aj ako referenčné kurzy ECB) na približne 14:10 SEČ s účinnosťou od 3. apríla 2023, aby sa predišlo prekrývaniu s časom zverejňovania rozhodnutí ECB o menovej politike (o 14:15 SEČ). Rada guvernérov okrem toho vzala na vedomie odstránenie chorvátskej kuny (od januára 2023) zo zoznamu mien, ku ktorým ECB denne uverejňuje referenčné výmenné kurzy eura, v dôsledku vstupu Chorvátska do eurozóny. Aktualizovaný rámec pre referenčné výmenné kurzy eura bude čoskoro k dispozícii v príslušnej sekcii internetovej stránky ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Rozhodnutie ECB o prístupe k niektorým údajom TARGET a ich používaní

Dňa 6. marca 2023 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2023/3 o prístupe k niektorým údajom TARGET a ich používaní a o zrušení rozhodnutia ECB/2010/9. Nový právny predpis upravuje prístup centrálnych bánk Eurosystému k údajom o jednotlivých transakciách v analytickom prostredí systému TARGET a ich používanie, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie dôvernosti.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k sadzbám povinných minimálnych rezerv

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/6 dňa 2. marca 2023 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k obmedzeniu úhrad poistného na verejné sociálne poistenie v hotovosti

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/7, týkajúce sa Slovenska, vypracované z vlastnej iniciatívy ECB, dňa 7. marca 2023.

Stanovisko ECB k hypotekárnym prázdninám

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/8, týkajúce sa Poľska, vypracované z vlastnej iniciatívy ECB, dňa 20. marca 2023.

Riadenie

Odporúčanie ECB o externom audítorovi Hrvatska narodna banka

Dňa 7. marca 2023 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2023/4 Rade Európskej únie o externom audítorovi Hrvatska narodna banka.

Nový člen Rady pre trhovú infraštruktúru

Dňa 17. marca 2023 Rada guvernérov vymenovala Alexandra Gautiera, nastupujúceho zástupcu generálneho riaditeľa odboru pre finančnú stabilitu a operácie Banque de France, za člena Rady pre trhovú infraštruktúru (Market Infrastructure Board – MIB) zastupujúceho Banque de France, od 3. apríla 2023 do 31. mája 2023, t. j. do dňa, keď sa skončí funkčné obdobie všetkých ostatných členov MIB. Alexandre Gautier vo funkcii nahrádza Ivana Odonnata, ktorý sa ujal inej funkcie a z pozície člena MIB bol odvolaný.

Štatistika

Ročná aktualizácia zoznamu subjektov vykazujúcich skupinové štatistické údaje o držbe cenných papierov

Dňa 23. marca 2023 Rada guvernérov schválila aktualizovaný zoznam subjektov vykazujúcich skupinové štatistické údaje o držbe cenných papierov. Od roku 2016 sa zoznam aktualizuje aspoň raz ročne na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií stanovených v článku 2 ods. 4 nariadenia ECB/2012/24. Subjekty, ktorých sa zmeny týkajú, podľa článku 2 ods. 8 nariadenia ECB/2012/24 upovedomí príslušná národná centrálna banka.

Bankový dohľad ECB

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu za rok 2022

Dňa 28. februára 2023 Rada guvernérov prijala výročnú správu ECB o činnosti dohľadu za rok 2022, schválila jej odovzdanie Európskemu parlamentu, Rade EÚ, Európskej komisii, Euroskupine a národným parlamentom zúčastnených členských štátov, a schválila jej zverejnenie. Správa bola zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB 21. marca 2023, t. j. v deň, keď ju predseda Rady pre dohľad prezentoval v Európskom parlamente.

Rozhodnutie ECB o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2022

Dňa 28. februára 2023 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2023/2 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2022.

Rozhodnutie ECB o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia, ktoré sa týkajú kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov

Dňa 10. marca 2023 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2023/5 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia, ktoré sa týkajú kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov. Rozhodnutie upravuje kritériá pre delegovanie rozhodovacích právomocí prijímať rozhodnutia o kontrolách na mieste a rozhodnutia o hodnotení interných modelov na vedúcich pracovných útvarov ECB. Delegovaním rozhodovacích právomocí nie je dotknuté posúdenie v rámci dohľadu, ktoré sa uskutočňuje na účely prijímania rozhodnutí ECB týkajúcich sa dohľadu po uskutočnení kontroly na mieste a hodnotenia interných modelov.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá