Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Maart 2023

31 maart 2023

Externe communicatie

Klimaatrapportage over de niet-monetairbeleidsportefeuilles van de ECB en de door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden bedrijfsobligaties

Op 23 maart 2023 heeft de ECB de eerste twee rapporten gepubliceerd met financiële klimaatinformatie over de CO2-voetafdruk van haar portefeuilles en de blootstelling aan klimaatrisico’s, alsook over governance, strategie en risicobeheer op klimaatgebied. De gepubliceerde informatie heeft betrekking op de bedrijfsobligaties die het Eurosysteem aanhoudt in het kader van het aankoopprogramma voor door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen en het pandemie-noodaankoopprogramma, evenals op de in euro’s luidende niet-monetairbeleidsportefeuilles van de ECB, zoals de eigenmiddelenportefeuille en het pensioenfonds voor het personeel van de ECB. De ECB zal vanaf nu elk jaar klimaatinformatie over deze portefeuilles publiceren en de rapportage verder verbeteren naarmate betere en meer gegevens beschikbaar komen. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Monetair beleid

Naleving door centrale banken van het verbod op monetaire financiering en bevoorrechte toegang

Op 29 maart 2023 heeft de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (waarin aan de ECB de taak wordt toegekend om erop toe te zien dat de centrale banken in de EU de in artikel 123 en 124 van dit Verdrag en in aanverwante verordeningen gespecificeerde verbodsbepalingen naleven), het nalevingsverslag over 2022 goedgekeurd. Verdere informatie over dit onderwerp is beschikbaar in een speciaal hieraan gewijde paragraaf in het ECB Jaarverslag 2022, dat op 25 mei 2023 op de website van de ECB wordt gepubliceerd.

Markttransacties

Gezamenlijke verklaring over informatieverschaffing in verband met klimaatverandering voor gestructureerde financiële producten

Op 13 maart 2023 hebben de Europese toezichthoudende autoriteiten (European Supervisory Authorities – ESA’s) en de ECB een gezamenlijke verklaring gepubliceerd waarin wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat ook voor gestructureerde financiële producten klimaatinformatie over de onderliggende activa openbaar wordt gemaakt. Met de verklaring bevestigen de ESA’s en de ECB dat ze werken aan het verbeteren van de openbaarmakingsnormen voor gesecuritiseerde activa door nieuwe, evenredige en gerichte informatie over klimaatverandering op te nemen. De gezamenlijke verklaring is beschikbaar op de website van de ECB.

Verandering van het berekeningstijdstip van de referentiewisselkoersen van de euro

Op 17 maart 2023 heeft de Raad van Bestuur besloten het tijdstip voor de berekening van de referentiewisselkoersen van de euro (ook bekend als de ECB-referentiekoersen) met ingang van 3 april 2023 te wijzigen naar omstreeks 14.10 uur (Midden-Europese tijd), om overlapping met het publicatietijdstip van de monetairbeleidsbeslissingen van de ECB (14.15 uur) te voorkomen. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de schrapping van de Kroatische kuna vanaf januari 2023 uit de lijst van valuta’s waarvoor de ECB dagelijks referentiewisselkoersen van de euro publiceert, als gevolg van de toetreding van Kroatië tot het eurogebied. Het geactualiseerde kader voor de referentiewisselkoersen van de euro komt binnenkort beschikbaar op het desbetreffende onderdeel van de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Besluit van de ECB inzake de toegang tot en het gebruik van bepaalde TARGET-gegevens

Op 6 maart 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2023/3 betreffende de toegang tot en het gebruik van bepaalde TARGET-gegevens en tot intrekking van Besluit ECB/2010/9. De nieuwe rechtshandeling regelt de toegang tot en het gebruik van gegevens op transactieniveau voor de analytische omgeving van TARGET door de centrale banken van het Eurosysteem, met name wat betreft het waarborgen van de vertrouwelijkheid.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake de reserveratio

Op 2 maart 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/6 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van Magyar Nemzeti Bank.

ECB-advies inzake de beperking van contante betalingen van publieke sociale verzekeringsbijdragen

Op 7 maart 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/7 aangenomen, dat betrekking heeft op Slowakije en is uitgebracht op eigen initiatief van de ECB.

ECB-advies inzake uitstel van hypotheekbetalingen

Op 20 maart 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/8 aangenomen, dat betrekking heeft op Polen en is uitgebracht op eigen initiatief van de ECB.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB betreffende de externe accountants van Hrvatska narodna banka

Op 7 maart 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2023/4 aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van Hrvatska narodna banka.

Nieuw lid van de Raad voor marktinfrastructuur

Op 17 maart 2023 heeft de Raad van Bestuur Alexandre Gautier, de nieuwe adjunct-directeur-generaal Financiële Stabiliteit en Transacties bij de Banque de France, benoemd tot lid van de Raad voor marktinfrastructuur (Market Infrastructure Board – MIB) als vertegenwoordiger van de Banque de France. Zijn termijn loopt van 3 april 2023 tot en met 31 mei 2023, zodat die samenvalt met de mandaten van alle andere MIB-leden. De heer Gautier vervangt Ivan Odonnat, die een andere functie heeft opgenomen en is teruggeroepen als lid van de MIB.

Statistieken

Jaarlijkse herziening van de lijst van informatieplichtige groepen betreffende statistieken over aangehouden effecten

Op 23 maart 2023 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de bijgewerkte lijst van rapporterende groepen betreffende statistieken over aangehouden effecten. Sinds 2016 is de lijst ten minste eenmaal per jaar bijgewerkt op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve criteria in artikel 2, lid 4, van Verordening ECB/2012/24. In overeenstemming met artikel 2, lid 8, van Verordening ECB/2012/24 informeert de betrokken nationale centrale bank de entiteiten die door de wijzigingen worden geraakt.

ECB-Bankentoezicht

Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2022

Op 28 februari 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Jaarverslag 2022 van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden en toestemming gegeven om dit verslag naar het Europees Parlement, de Raad van de EU, de Europese Commissie, de Eurogroep en de nationale parlementen van deelnemende lidstaten te zenden. Het jaarverslag is op de website van ECB-Bankentoezicht geplaatst op 21 maart 2023, de dag waarop het door de voorzitter van de Raad van Toezicht aan het Europees Parlement werd gepresenteerd.

Besluit van de ECB betreffende het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2022

Op 28 februari 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2023/2 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2022.

Besluit van de ECB betreffende de delegatie van de bevoegdheid om besluiten vast te stellen betreffende inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen

Op 10 maart 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2023/5 betreffende de delegatie van de bevoegdheid om besluiten vast te stellen betreffende inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen. Het besluit legt de criteria vast voor de delegatie van besluitvormingsbevoegdheden aan de hoofden van arbeidseenheden van de ECB voor de vaststelling van besluiten over inspecties ter plaatse en over onderzoeken van interne modellen. De delegatie van besluitvormingsbevoegdheden doet geen afbreuk aan de beoordeling door de toezichthouder die moet worden uitgevoerd met het oog op het nemen van ECB-toezichtbesluiten naar aanleiding van de inspectie ter plaatse en het interne modelonderzoek.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media