Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2023 m. kovo mėn.

2023 m. kovo 31 d.

Išorės komunikacija

Ataskaitos, kuriose pateikiama atskleista su klimatu susijusi informacija apie ECB ne pinigų politikos tikslais laikomus portfelius ir Eurosistemos pinigų politikos tikslais turimas įmonių obligacijas

2023 m. kovo 23 d. ECB pirmą kartą paskelbė savo su klimatu susijusią finansinę informaciją, pateiktą dviejose ataskaitose. Jose skelbiama informacija apie ECB portfelių anglies dioksido išmetimo rodiklį ir patiriamą su klimatu susijusią riziką, taip pat apie su klimatu susijusių klausimų valdymą, strategiją ir rizikos valdymą. Atskleidžiama informacija apie Eurosistemos įmonių vertybinius popierius, įsigytus pagal bendrovių sektoriaus pirkimo programą ir specialiąją pandeminę pirkimo programą, taip pat apie ECB ne pinigų politikos tikslais laikomus portfelius eurais, įskaitant nuosavų lėšų portfelį ir darbuotojų pensijų fondo lėšas. Nuo šiol ECB kasmet atskleis su klimatu susijusią informaciją apie šiuos portfelius, o kartu, gerėjant duomenų kokybei ir prieinamumui, nuolat gerins informacijos atskleidimą. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Pinigų politika

Piniginio finansavimo ir privilegijos naudotis finansų įstaigomis draudimai, kurių turi laikytis centriniai bankai

2023 m. kovo 29 d., vadovaudamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), pagal kurią ECB patikėta stebėti, kaip ES centriniai bankai laikosi draudimų, numatytų SESV 123 ir 124 straipsniuose bei susijusiuose reglamentuose, Valdančioji taryba patvirtino 2022 metų stebėsenos ataskaitą. Daugiau informacijos apie tai pateikta šiam klausimui skirtame ECB 2022 metų ataskaitos skyriuje. Ataskaita bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2023 m. gegužės 25 d.

Rinkos operacijos

Bendras pareiškimas dėl su klimato kaita susijusios informacijos apie struktūrizuotas finansines priemones atskleidimo

2023 m. kovo 13 d. Europos priežiūros institucijos (EPI) ir ECB paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame pabrėžė, kaip svarbu, kad struktūrizuotų finansinių priemonių atveju su klimatu susijusi informacija būtų atskleidžiama ir apie užtikrinamąjį turtą. Pareiškimu patvirtinama, kad EPI ir ECB siekia sugriežtinti informacijos apie vertybiniais popieriais pakeistą turtą atskleidimo standartus, įtraukiant naujos, proporcingos ir tikslinės su klimato kaita susijusios informacijos atskleidimą. Bendras pareiškimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Pakeistas euro ir užsienio valiutų orientacinių kursų apskaičiavimo laikas

2023 m. kovo 17 d. Valdančioji taryba nusprendė pakeisti euro ir užsienio valiutų orientacinių kursų (dar vadinamų ECB orientaciniais kursais) apskaičiavimo laiką – nuo 2023 m. balandžio 3 d. jis bus maždaug 14.10 val. (Vidurio Europos laiku), kad būtų išvengta dubliavimosi su ECB pinigų politikos sprendimų skelbimo laiku (14.15 val. Vidurio Europos laiku). Be to, Valdančioji taryba atkreipė dėmesį į tai, kad nuo 2023 m. sausio mėn., Kroatijai prisijungus prie euro zonos, Kroatijos kuna išbraukiama iš valiutų, kurių atžvilgiu ECB skelbia kasdienius orientacinius euro keitimo kursus, sąrašo. Atnaujinta euro ir užsienio valiutų orientacinių kursų nustatymo ir skelbimo tvarka netrukus bus paskelbta atitinkamoje ECB interneto svetainės dalyje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

ECB sprendimas dėl prieigos prie tam tikrų TARGET duomenų ir jų naudojimo

2023 m. kovo 6 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2023/3 dėl prieigos prie tam tikrų TARGET duomenų ir jų naudojimo, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2010/9. Naujuoju teisės aktu reglamentuojama Eurosistemos centrinių bankų prieiga prie TARGET analitinės aplinkos operacijų lygio duomenų ir jų naudojimas, ypač siekiant užtikrinti konfidencialumą.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl atsargų normos

2023 m. kovo 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/6 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo, taikomo valstybinio socialinio draudimo įmokoms

2023 m. kovo 7 d. Valdančioji taryba ECB iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2023/7 dėl Slovakijos.

ECB nuomonė dėl hipotekos įmokų mokėjimo atidėjimo

2023 m. kovo 20 d. Valdančioji taryba ECB iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2023/8 dėl Lenkijos.

ECB valdymas

ECB rekomendacija dėl Hrvatska narodna banka išorės auditoriaus

2023 m. kovo 7 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2023/4, skirtą Europos Sąjungos Tarybai, dėl Hrvatska narodna banka išorės auditoriaus.

Naujas Rinkos infrastruktūros valdybos narys

2023 m. kovo 17 d. Valdančioji taryba paskyrė pareigas pradėsiantį eiti Banque de France Finansinio stabilumo ir operacijų generalinio direktoriaus pavaduotoją Alexandre Gautier Rinkos infrastruktūros valdybos (angl. Market Infrastructure Board, MIB), nariu, atstovaujančiu Banque de France, nuo 2023 m. balandžio 3 d. iki 2023 m. gegužės 31 d., kad jo kadencija sutaptų su visų kitų narių kadencijomis. P. Gautier pakeis Ivaną Odonnatą, kuris pradėjo eiti kitas pareigas, todėl buvo sustabdyta jo narystė MIB.

Statistika

Metinis grupės duomenų atskaitingųjų agentų sąrašo atnaujinimas, susijęs su statistine informacija apie turimus vertybinius popierius

2023 m. kovo 23 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintą grupės duomenų atskaitingųjų agentų sąrašą, kiek tai susiję su statistine informacija apie turimus vertybinius popierius. Nuo 2016 m. sąrašas atnaujinamas bent kartą per metus, atsižvelgiant į kiekybinius ir kokybinius kriterijus, nustatytus Reglamento ECB/2012/24 2 straipsnio 4 dalyje. Pagal Reglamento ECB/2012/24 2 straipsnio 8 dalį subjektus, kuriems pakeitimai turės įtakos, apie tai informuos atitinkami nacionaliniai centriniai bankai.

ECB bankų priežiūra

ECB priežiūros veiklos 2022 metų ataskaita

2023 m. vasario 28 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB priežiūros veiklos metų ataskaitą ir suteikė leidimą ją teikti Europos Parlamentui, ES Tarybai, Euro grupei, Europos Komisijai ir dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams parlamentams. Ji taip pat suteikė leidimą ataskaitą paskelbti. Ataskaita buvo paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje 2023 m. kovo 21 d. Tą pačią dieną Priežiūros valdybos pirmininkas ją pristatė ir Europos Parlamente.

ECB sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2022 m.

2023 m. vasario 28 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2023/2 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2022 m.

ECB sprendimas dėl įgaliojimų priimti sprendimus, susijusius su patikrinimais vietoje ir vidaus modelių tikrinimu, delegavimo

2023 m. kovo 10 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2023/5 dėl įgaliojimų priimti sprendimus, susijusius su patikrinimais vietoje ir vidaus modelių tikrinimu, delegavimo. Šiame sprendime nustatomi kriterijai, pagal kuriuos ECB struktūrinių padalinių vadovams deleguojami įgaliojimai priimti sprendimus dėl patikrinimų vietoje ir sprendimus dėl vidaus modelių tikrinimo. Sprendimų priėmimo įgaliojimų delegavimas nedaro poveikio priežiūriniam vertinimui, kurį reikia atlikti siekiant priimti sprendimus dėl ECB priežiūros sprendimų po patikrinimo vietoje ir vidaus modelių tikrinimo.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai