Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Mars 2023

31 mars 2023

Extern kommunikation

Rapporter om klimatrelaterad redovisning av ECB:s icke-penningpolitiska portföljer och Eurosystemets innehav av företagsobligationer i penningpolitiska syften

Den 23 mars 2023 publicerade ECB sin första klimatrelaterade finansiella redovisning i två rapporter. I dessa ges information om portföljernas koldioxidavtryck och exponering för klimatrisker samt om klimatrelaterad styrning, strategi och riskhantering. Redovisningen omfattar Eurosystemets innehav av företagspapper inom ramen för programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (CSPP) och stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP) samt ECB:s icke-penningpolitiska portföljer i euro, inbegripet portföljen för egna medel och personalpensionsfonden. Från och med nu kommer ECB att varje år redovisa klimatrelaterad information om dessa portföljer och samtidigt kontinuerligt förbättra redovisningen allteftersom uppgifternas kvalitet och tillgänglighet utvecklas. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Penningpolitik

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

Den 29 mars 2023 godkände ECB-rådet efterlevnadsrapporten för år 2022. Rapporten upprättas i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), i vilket ECB tilldelas uppgiften att övervaka hur centralbankerna i EU efterlever förbuden i artiklarna 123 och 124 i FEUF, och i därtill relaterade förordningar. Ytterligare information finns i ett avsnitt i ECB:s årsrapport 2022, som publiceras på ECB:s webbplats den 25 maj 2023.

Marknadsoperationer

Gemensamt uttalande om klimatrelaterad redovisning för strukturerade finansiella produkter

Den 13 mars 2023 utfärdade de europeiska tillsynsmyndigheterna och ECB ett gemensamt uttalande för att understryka vikten av att även för strukturerade finansiella produkter redovisa klimatrelaterad information om de underliggande tillgångarna. I uttalandet bekräftades att de europeiska tillsynsmyndigheterna och ECB arbetar för att förbättra redovisningskraven för värdepapperiserade tillgångar genom att införa ny, proportionell och riktad klimatrelaterad information. Det gemensamma uttalandet finns på ECB:s webbplats.

Förändrad beräkningstidpunkt för eurons referensväxelkurser

Den 17 mars 2023 beslutade ECB-rådet att ändra beräkningstiden för eurons referensväxelkurser till omkring kl. 14.10 CET, med verkan från och med den 3 april 2023, för att undvika överlappningar med publiceringstiden av ECB:s penningpolitiska beslut (kl. 14.15 centraleuropeisk tid). ECB-rådet noterade vidare att den kroatiska kunan från och med januari 2023 togs bort från listan över valutor för vilka ECB offentliggör dagliga referensväxelkurser för euron. Detta gjordes med anledning av Kroatiens anslutning till euroområdet. Det uppdaterade ramverket för eurons referensväxelkurser finns inom kort under relevant avsnitt på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

ECB:s beslut om tillgång till och användning av vissa Target-uppgifter

Den 6 mars 2023 antog ECB-rådet beslut ECB/2023/3 om tillgång till och användning av vissa Target-uppgifter och om upphävande av beslut ECB/2010/9. I den nya rättsakten regleras tillgång till och användning av uppgifter på transaktionsnivå för Targets analysmiljö för Eurosystemets centralbanker, särskilt avseende säkerställande av sekretess.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om kassakravsprocent

Den 2 mars 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/6 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB:s yttrande om begränsningar av möjligheterna att betala offentliga sociala trygghetsförsäkringar med kontanter

Den 7 mars 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/7 som berör Slovakien och som förberetts på ECB:s initiativ.

ECB:s yttrande om tidsbegränsade uppskov med bolånebetalningar

Den 20 mars 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/8 som berör Polen och som förberetts på ECB:s initiativ.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation om externa revisorer för Hrvatska narodna banka

Den 7 mars 2023 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2023/4 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Hrvatska narodna banka.

Ny ledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur

Den 17 mars 2023 utnämnde ECB-rådet Alexandre Gautier, tillträdande vice generaldirektör för finansiell stabilitet och transaktioner på Banque de France, till ledamot av styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB). Han företräder Banque de France från och med den 3 april 2023 till och med den 31 maj 2023 för att hans förordnande ska sammanfalla med mandaten för alla övriga ledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur. Alexandre Gautier ersätter Ivan Odonnat som har fått en annan funktion, vilket innebär att hans förordnande som ledamot av styrelsen för marknadsinfrastruktur upphör.

Statistik

Årlig uppdatering av lista över statistiska uppgifter från uppgiftslämnare av gruppdata om innehav av värdepapper

Den 23 mars 2023 godkände ECB-rådet den uppdaterade listan över statistiska uppgifter från uppgiftslämnare av gruppdata om innehav av värdepapper. Sedan 2016 har listan uppdaterats åtminstone en gång per år utifrån kvantitativa och kvalitativa kriterier fastställda i artikel 2.4 i förordning ECB/2012/24. Enheter som berörs av ändringarna kommer att underrättas av den berörda nationella centralbanken i enlighet med artikel 2.8 i förordning ECB/2012/24.

ECB:s banktillsyn

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2022

Den 28 februari 2023 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2022 och godkände att den överlämnas till Europaparlamentet, EU-rådet, EU-kommissionen, Eurogruppen och till de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna samt godkände publicering. Rapporten publicerades på ECB:s webbplats för banktillsyn den 21 mars 2023, samma dag som den presenterades inför Europaparlamentet av tillsynsnämndens ordförande.

ECB:s beslut om det totala belopp som kommer att tas ut för tillsynsuppgifter 2022

Den 28 februari 2023 antog ECB-rådet beslut ECB/2023/2 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2022.

ECB:s beslut om delegering av befogenheten att anta beslut om inspektioner på plats och utredningar avseende interna modeller

Den 10 mars 2023 antog ECB-rådet beslut ECB/2023/5 om delegering av befogenheten att anta beslut om inspektioner på plats och utredningar avseende interna modeller. I detta beslut fastställs kriterierna för att delegera beslutsbefogenheter till chefer för ECB-arbetsenheter för att anta beslut om inspektioner på plats och beslut om utredningar avseende interna modeller. Delegeringen av beslutsbefogenheter påverkar inte den tillsynsbedömning som ska utföras för att fatta ECB-tillsynsbeslut efter en inspektion på plats och en utredning avseende interna modeller.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media