Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

březen 2023

31. března 2023

Externí komunikace

Zprávy o zveřejňování informací souvisejících se změnou klimatu o neměnověpolitických portfoliích ECB a podnikových dluhopisech držených Eurosystémem pro účely měnové politiky

Dne 23. března 2023 zveřejnila ECB ve dvou zprávách své první finanční informace související s klimatem. Zprávy poskytují informace o uhlíkové stopě jejích portfolií a expozici vůči klimatickým rizikům, jakož i o správě a řízení, strategii a rizik v oblasti klimatu. Zveřejněné informace se týkají podnikových cenných papírů držených Eurosystémem v rámci programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru a nouzového pandemického programu nákupu aktiv i eurových portfolií ECB, která nesouvisí s měnovou politikou, včetně portfolia vlastních zdrojů a penzijního fondu jejích zaměstnanců. Od nynějška bude ECB každoročně zveřejňovat o těchto portfoliích informace, které souvisejí s klimatem, přičemž kvalita a dostupnost údajů se bude neustále zlepšovat. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Měnová politika

Dodržování zákazů měnového financování a zvýhodněného přístupu ze strany centrálních bank

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU), která ECB pověřuje úkolem sledovat dodržování zákazů uvedených v článcích 123 a 124 SFEU a souvisejících nařízeních ze strany centrálních bank zemí EU, schválila Rada guvernérů 29. března 2023 zprávu o dodržování uvedených zákazů za rok 2022. Další informace k tomuto tématu budou uvedeny ve zvláštní části výroční zprávy ECB za rok 2022, která bude zveřejněna 25. května 2023 na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Společné prohlášení o zpřístupňování informací o změně klimatu u strukturovaných finančních produktů

Dne 13. března 2023 vydaly evropské orgány dohledu (ESA) a ECB společné prohlášení, v němž zdůraznily, že je důležité, aby strukturované finanční produkty zveřejňovaly také informace související s klimatem, pokud jde o podkladová aktiva. Prohlášení potvrdilo, že evropské orgány dohledu a ECB pracují na zlepšení standardů zveřejňování informací o sekuritizovaných aktivech tím, že zahrnují nové, přiměřené a cílené informace související se změnou klimatu. Společné prohlášení je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změna doby výpočtu referenčních směnných kurzů eura

Rada guvernérů rozhodla 17. března 2023 změnit s účinností od 3. dubna 2023 čas výpočtu referenčních směnných kurzů eura (známých také jako referenční sazby ECB) na přibližně 14:10 SEČ, aby se zamezilo překrývání s časem zveřejnění měnověpolitických rozhodnutí ECB (14:15 SEČ). Rada guvernérů dále vzala na vědomí vyjmutí chorvatské kuny od ledna 2023 ze seznamu měn, pro které ECB zveřejňuje denní referenční směnné kurzy eura. Důvodem je přistoupení Chorvatska k eurozóně. Aktualizovaný rámec referenčních směnných kurzů eura bude brzy k dispozici v příslušné části internetových stránek ECB.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Rozhodnutí ECB o přístupu k některým údajům systému TARGET a jejich využívání

Rada guvernérů přijala 6. března 2023 rozhodnutí ECB/2023/3 o přístupu k některým údajům systému TARGET a jejich využívání a o zrušení rozhodnutí ECB/2010/9. Nový právní akt upravuje přístup centrálních bank Eurosystému k údajům o jednotlivých transakcích pro Analytické prostředí systému TARGET a jejich využívání, zejména s ohledem na zajištění důvěrnosti.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k sazbě minimálních rezerv

Rada guvernérů přijala 2. března 2023 stanovisko CON/2023/6 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k omezení plateb příspěvků na veřejné sociální pojištění v hotovosti

Rada guvernérů přijala 7. března 2023 stanovisko CON/2023/7 týkající se Slovenska připravené z vlastního podnětu ECB.

Stanovisko ECB k odkladu splátek hypotečních úvěrů

Rada guvernérů přijala 20. března 2023 stanovisko CON/2023/8 týkající se Polska připravené z vlastního podnětu ECB.

Správa a řízení

Doporučení ECB o externím auditorovi Hrvatska narodna banka

Rada guvernérů přijala 7. března 2023 doporučení ECB/2023/4 Radě Evropské unie o externím auditorovi Hrvatska narodna banka.

Nový člen Rady pro tržní infrastrukturu

Rada guvernérů jmenovala 17. března 2023 Alexandre Gautier, nastupujícího zástupce generálního ředitele pro finanční stabilitu a operace v Banque de France, členem Rady pro tržní infrastrukturu (MIB) zastupujícím Banque de France, a to od 3. dubna 2023 do 31. května 2023, aby se jeho jmenování shodovalo s mandáty všech ostatních členů Rady pro tržní infrastrukturu. Alexandre Gautier nahrazuje Ivana Odonnata, který se ujal jiné funkce a byl jako člen Rady pro tržní infrastrukturu odvolán.

Statistika

Každoroční aktualizace seznamu zpravodajských jednotek vykazujících skupinové údaje o statistice držby cenných papírů

Rada guvernérů schválila 23. března 2023 aktualizovaný seznam zpravodajských jednotek vykazujících skupinové údaje o statistice držby cenných papírů. Od roku 2016 je seznam aktualizován alespoň jednou za rok na základě kvantitativních a kvalitativních kritérií uvedených v čl. 2 odst. 4 nařízení ECB/2012/24. Subjekty dotčené změnami budou vyrozuměny příslušnou národní centrální bankou podle čl. 2 odst. 8 nařízení ECB/2012/24.

Bankovní dohled ECB

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu za rok 2022

Rada guvernérů přijala 28. února 2023 výroční zprávu ECB o její činnosti dohledu za rok 2022, schválila její předání Evropskému parlamentu, Radě EU, Evropské komisi, Euroskupině a národním parlamentům zúčastněných členských států a odsouhlasila její zveřejnění. Zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu 21. března 2023. Tentýž den ji předseda Rady dohledu představil Evropskému parlamentu.

Rozhodnutí ECB o celkové výši poplatků za dohled, která má být vyměřena za rok 2022

Rada guvernérů přijala 28. února 2023 rozhodnutí ECB/2023/2 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2022.

Rozhodnutí ECB o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí týkající se kontrol na místě a šetření interních modelů

Rada guvernérů přijala 10. března 2023 rozhodnutí ECB/2023/5 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí týkající se kontrol na místě a šetření interních modelů. Toto rozhodnutí stanoví kritéria pro přenesení pravomocí přijímat rozhodnutí o kontrolách na místě a rozhodnutí o šetření interních modelů na vedoucí pracovních útvarů ECB. Přenesením rozhodovacích pravomocí není dotčeno posouzení v oblasti dohledu, které má být provedeno pro účely přijímání rozhodnutí ECB v oblasti dohledu v návaznosti na kontroly na místě a šetření interních modelů.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média