Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2023. gada marts

2023. gada 31. martā

Ārējā komunikācija

Pārskati, kas ietver ar klimata pārmaiņām saistīto informāciju par ECB ar monetāro politiku nesaistītajiem portfeļiem un Eurosistēmas monetārās politikas mērķiem turētajām uzņēmumu obligācijām

ECB 2023. gada 23. martā pirmo reizi publicēja ar klimatu saistīto finanšu informāciju, kas ietverta divos pārskatos. Tajos sniegta informācija par tās portfeļu oglekļa pēdas nospiedumu un pakļautību klimata riskiem, kā arī par pārvaldību, stratēģiju un risku vadību saistībā ar klimata pārmaiņām. Šī informācijas attiecas uz Eurosistēmas uzņēmumu vērtspapīru turējumiem uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas un pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas ietvaros, kā arī ECB ar monetāro politiku nesaistītajiem euro denominētajiem portfeļiem, t. sk. tās pašu kapitāla portfeli un darbinieku pensiju fondu. Turpmāk ECB katru gadu sniegs ar klimatu saistīto informāciju par šiem portfeļiem, vienlaikus nepārtraukti pilnveidojot informācijas atklāšanu, uzlabojoties datu kvalitātei un pieejamībai. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Monetārā politika

Centrālo banku atbilstība monetārās finansēšanas un privileģētas piekļuves aizliegumam

Padome 2023. gada 29. martā atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD), kas uztic ECB uzdevumu uzraudzīt, kā ES centrālās bankas ievēro LESD 123. un 124. pantā un attiecīgajās regulās noteiktos aizliegumus, apstiprināja monitoringa ziņojumu par 2022. gadu. Sīkāka informācija par to būs pieejama atsevišķā sadaļā ECB 2022. gada pārskatā, kas 2023. gada 25. maijā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

Kopīgs paziņojums saistībā ar informācijas atklāšanu par klimata pārmaiņām attiecībā uz strukturētajiem finanšu produktiem

Eiropas uzraudzības iestādes (EUI) un ECB 2023. gada 13. martā publicēja kopīgu paziņojumu, lai uzsvērtu, cik svarīgi ir atklāt ar klimatu saistīto informāciju par pamatā esošajiem aktīviem arī attiecībā uz strukturētajiem finanšu produktiem. Paziņojumā apstiprināts, ka EUI un ECB strādā pie tā, lai uzlabotu informācijas atklāšanas standartus attiecībā uz vērtspapīrotiem aktīviem, iekļaujot jaunu, samērīgu un mērķtiecīgu ar klimata pārmaiņām saistītu informāciju. Kopīgais paziņojums pieejams ECB interneta vietnē.

Mainīts euro atsauces kursu aprēķināšanas laiks

Padome 2023. gada 17. martā nolēma pārcelt euro atsauces kursu (ko dēvē arī par ECB atsauces kursiem) aprēķināšanas laiku uz aptuveni plkst. 14.10 pēc Viduseiropas laika (spēkā ar 2023. gada 3. aprīli), lai izvairītos no pārklāšanās ar ECB monetārās politikas lēmumu publicēšanas laiku (plkst. 14.15 pēc Viduseiropas laika). Padome pieņēma zināšanai arī Horvātijas kunas svītrošanu no to valūtu saraksta, attiecībā uz kurām ECB katru dienu publicē euro atsauces kursus, ar 2023. gada janvāri sakarā ar Horvātijas pievienošanos euro zonai. Aktualizētie euro atsauces kursu noteikšanas pamatprincipi drīzumā būs pieejama attiecīgajā ECB interneta vietnes sadaļā.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

ECB lēmums par piekļuvi TARGET datiem un to izmantošanu

Padome 2023. gada 6. martā pieņēma Lēmumu ECB/2023/3 par piekļuvi TARGET datiem un to izmantošanu un ar ko atceļ Lēmumu ECB/2010/9. Jaunais tiesību akts regulē Eurosistēmas centrālo banku piekļuvi darījumu līmeņa datiem un to izmantošanu TARGET analītiskajai videi, īpaši attiecībā uz konfidencialitātes nodrošināšanu.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par rezervju normu

Padome 2023. gada 2. martā pieņēma Atzinumu CON/2023/6 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu skaidrā naudā ierobežošanu

Padome 2023. gada 7. martā pieņēma Atzinumu CON/2023/7 attiecībā uz Slovākiju, kas sagatavots pēc ECB pašas iniciatīvas.

ECB atzinums par hipotekārā kredīta kredītbrīvdienām

Padome 2023. gada 20. martā pieņēma Atzinumu CON/2023/8 attiecībā uz Poliju, kas sagatavots pēc ECB pašas iniciatīvas.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums par Hrvatska narodna banka ārējiem revidentiem

Padome 2023. gada 7. martā pieņēma Ieteikumu ECB/2023/4 Eiropas Savienības Padomei par Hrvatska narodna banka ārējiem revidentiem.

Jauns Tirgus infrastruktūras valdes loceklis

Padome 2023. gada 17. martā iecēla Banque de France Finanšu stabilitātes un operāciju ģenerāldirektorāta jauno ģenerāldirektora vietnieku Aleksandru Gautjē (Alexandre Gautier) par Tirgus infrastruktūras valdes locekli, kas pārstāv Banque de France, uz laiku no 2023. gada 3. aprīļa līdz 2023. gada 31. maijam. Attiecīgi viņa pilnvaru termiņš beigsies vienlaikus ar visu pārējo Tirgus infrastruktūras valdes locekļu pilnvaru termiņiem. Aleksandrs Gautjē aizstāj Ivanu Odonā (Ivan Odonnat), kas sakarā ar pāriešanu citā amatā atsaukts no Tirgus infrastruktūras valdes locekļa amata.

Statistika

Vērtspapīru turējumu statistikas grupas datu pārskatu sniedzēju saraksta ikgadējā aktualizēšana

Padome 2023. gada 23. martā apstiprināja grupas datu pārskatu sniedzēju aktualizēto sarakstu attiecībā uz vērtspapīru turējumu statistiku. Kopš 2016. gada šis saraksts aktualizēts vismaz reizi gadā, balstoties uz Regulas ECB/2012/24 2. panta 4. punktā noteiktajiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem kritērijiem. Attiecīgā nacionālā centrālā banka saskaņā ar Regulas ECB/2012/24 2. panta 8. punktu informēs iestādes, kuras skārušas šīs pārmaiņas.

ECB banku uzraudzība

ECB pārskats par uzraudzības darbību 2022. gadā

Padome 2023. gada 28. februārī apstiprināja ECB gada pārskatu par uzraudzības darbību 2022. gadā un deva atļauju to nosūtīt Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eiropas Komisijai, Eurogrupai un iesaistīto dalībvalstu parlamentiem un publicēt. Pārskats tika publicēts ECB banku uzraudzības interneta vietnē 2023. gada 21. martā. Tajā pašā dienā Uzraudzības valdes priekšsēdētājs ar to iepazīstināja Eiropas Parlamentu.

ECB lēmums par kopējo summu, kas iekasējama par uzraudzības uzdevumu izpildi 2022. gadā

Padome 2023. gada 28. februārī pieņēma Lēmumu ECB/2023/2 par 2022. gada uzraudzības maksu kopējo summu.

ECB lēmums par pilnvaru deleģēšanu pieņemt lēmumus par pārbaudēm uz vietas un iekšējo modeļu analīzi

Padome 2023. gada 10. martā pieņēma Lēmumu ECB/2023/5 par pilnvaru deleģēšanu pieņemt lēmumus par pārbaudēm uz vietas un iekšējo modeļu analīzi. Lēmumā noteikti kritēriji tam, kā ECB struktūrvienību vadītājiem deleģē pilnvaras pieņemt lēmumus par pārbaudēm uz vietas un lēmumus par iekšējo modeļu analīzi. Lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšana neskar uzraudzības novērtējumu, kas jāveic, lai pieņemtu ECB uzraudzības lēmumus pēc pārbaudes uz vietas un iekšējo modeļu analīzes.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem