SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Marts 2023

31. marts 2023

Ekstern kommunikation

Rapporter om klimarelaterede oplysninger om ECB's ikke-pengepolitiske porteføljer og Eurosystemets beholdninger af virksomhedsobligationer til pengepolitiske formål

Den 23. marts 2023 offentliggjorde ECB de første klimarelaterede finansielle oplysninger, som blev præsenteret i to rapporter, der indeholder oplysninger om porteføljernes CO2-fodaftryk og eksponering for klimarisici samt om klimarelateret ledelse, strategi og risikostyring. Oplysningerne omhandler Eurosystemets beholdninger af virksomhedsobligationer under programmet til opkøb af virksomhedsobligationer og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation samt ECB's eurodenominerede ikke-pengepolitiske porteføljer, herunder egenporteføljen og medarbejderpensionsfonden. Fra nu af offentliggør ECB klimarelaterede oplysninger om disse porteføljer hvert år, samtidig med at oplysningerne løbende forbedres, efterhånden som kvaliteten og tilgængeligheden af data udvikler sig. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Pengepolitik

Centralbankernes overholdelse af forbuddene mod monetær finansiering og privilegeret adgang

I overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvoraf det fremgår, at det er ECB's opgave at overvåge, at centralbanker i EU overholder forbuddene i artikel 123 og 124 i TEUF samt de dertil knyttede forordninger, vedtog Styrelsesrådet 29. marts 2023 rapporten herom for 2022. Nærmere oplysninger vil være at finde i et særligt afsnit af ECB's årsberetning 2022, som offentliggøres på ECB's websted 25. maj 2023.

Markedsoperationer

Fælles erklæring om offentliggørelse af oplysninger om klimaændringer for strukturerede finansielle produkter

Den 13. marts 2023 udsendte de europæiske tilsynsmyndigheder og ECB en fælles erklæring for at understrege betydningen af, at der også offentliggøres klimarelaterede oplysninger om de underliggende aktiver i forbindelse med strukturerede finansielle produkter. Med denne erklæring blev det bekræftet, at de europæiske tilsynsmyndigheder og ECB arbejder på at forbedre oplysningsstandarderne for securitiserede aktiver ved at medtage nye, forholdsmæssige og målrettede klimarelaterede oplysninger. Den fælles erklæring findes på ECB's websted.

Ændring i tidspunktet for beregning af euroreferencekurserne

Den 17. marts 2023 besluttede Styrelsesrådet at ændre tidspunktet for beregning af euroreferencekurserne (ECB's referencekurser) til omkring kl. 14.10 CET med virkning fra 3. april 2023 for at undgå overlapninger med tidspunktet for offentliggørelsen (14.15 CET) af ECB's pengepolitiske beslutninger. Styrelsesrådet konstaterede endvidere, at den kroatiske kuna fra januar 2023 er fjernet fra listen over valutaer, som ECB offentliggør daglige euroreferencekurser for, som følge af Kroatiens tiltrædelse af euroområdet. De opdaterede rammer for euroreferencekurserne vil snart blive offentliggjort i det relevante afsnit på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

ECB's afgørelse om adgang til og brug af visse TARGET-data

Den 6. marts 2023 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2023/3 om adgang til og brug af visse TARGET-data og om ophævelse af afgørelse ECB/2010/9. Den nye retsakt regulerer Eurosystemets centralbankers adgang til og brug af data på transaktionsniveau til TARGET's analysemiljø, især med henblik på at sikre fortrolighed.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om reservekravskoefficienten

Den 2. marts 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/6 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om begrænsning af kontantbetalinger til offentlige sociale sikringsordninger

Den 7. marts 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/7 vedrørende Slovakiet, som er udarbejdet på ECB's eget initiativ.

ECB's udtalelse om betalingsfrie perioder

Den 20. marts 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/8 vedrørende Polen, som er udarbejdet på ECB's eget initiativ.

Corporate governance

ECB's henstilling om eksterne revisorer for Hrvatska narodna banka

Den 7. marts 2023 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2023/4 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Hrvatska narodna banka.

Nyt medlem af Markedsinfrastrukturrådet

Den 17. marts 2023 udnævnte Styrelsesrådet Alexandre Gautier, kommende vicegeneraldirektør for finansiel stabilitet og operationer i Banque de France, til medlem af Markedsinfrastrukturrådet som repræsentant for Banque de France fra 3. april-31. maj 2023, således at afslutningen på perioden falder sammen med udløbet af embedsperioden for de øvrige medlemmer af Markedsinfrastrukturrådet. Alexandre Gautier afløser Ivan Odonnat, der har påtaget sig en anden rolle og er fratrådt som medlem af Markedsinfrastrukturrådet.

Statistik

Årlig opdatering af fortegnelsen over enheder, der rapporterer koncerndata til statistik over værdipapirbeholdninger

Den 23. marts 2023 godkendte Styrelsesrådet den opdaterede fortegnelse over enheder, der rapporterer koncerndata, hvad angår statistik over værdipapirbeholdninger. Siden 2016 er fortegnelsen blevet opdateret mindst en gang om året på grundlag af de kvantitative og kvalitative kriterier, som er opstillet i artikel 2, stk. 4, i forordning ECB/2012/24. De enheder, som påvirkes af ændringerne, vil blive underrettet af den relevante nationale centralbank i henhold til artikel 2, stk. 8, i forordning ECB/2012/24.

ECB Banktilsyn

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed 2022

Den 28. februar 2023 vedtog Styrelsesrådet årsrapporten om ECB's tilsynsvirksomhed 2022, godkendte fremsendelsen heraf til Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, Eurogruppen og de nationale parlamenter i de deltagende medlemsstater og gav tilladelse til, at den blev offentliggjort. Årsrapporten blev offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted 21. marts 2023, samme dag, som den blev forelagt Europa-Parlamentet af formanden for Tilsynsrådet.

ECB's afgørelse om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2022

Den 28. februar 2023 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2023/2 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2022.

ECB's afgørelse om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser vedrørende kontrol på stedet og undersøgelser af interne modeller

Den 10. marts 2023 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2023/5 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser vedrørende kontrol på stedet og undersøgelser af interne modeller. I denne afgørelse fastsættes kriterierne for delegation af beslutningstagende beføjelser til lederne af arbejdsenhederne i ECB til at træffe afgørelser om kontroller på stedet og undersøgelser af interne modeller. Delegationen af beslutningstagende beføjelser berører ikke den tilsynsmæssige vurdering, der skal foretages med henblik på at træffe ECB's tilsynsafgørelser efter kontrollen på stedet og undersøgelsen af interne modeller.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt