Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάρτιος 2023

31 Μαρτίου 2023

Εξωτερική επικοινωνία

Εκθέσεις αναφορικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικών με το κλίμα για τα χαρτοφυλάκια της ΕΚΤ που δεν συνδέονται με τη νομισματική πολιτική και για τα εταιρικά ομόλογα που διακρατεί το Ευρωσύστημα για σκοπούς νομισματικής πολιτικής

Στις 23 Μαρτίου 2023, η ΕΚΤ δημοσιοποίησε για πρώτη φορά, υπό τη μορφή δύο ξεχωριστών εκθέσεων, χρηματοοικονομικά στοιχεία σχετικά με το κλίμα, τα οποία παρέχουν πληροφορίες για το αποτύπωμα άνθρακα και την έκθεση των χαρτοφυλακίων της σε κλιματικούς κινδύνους, καθώς και για τη σχετιζόμενη με το κλίμα διακυβέρνηση, στρατηγική και διαχείριση κινδύνων. Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αφορούν τους τίτλους του επιχειρηματικού τομέα που διακρατεί το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα και του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας, καθώς και τα χαρτοφυλάκια της ΕΚΤ σε ευρώ που δεν συνδέονται με τη νομισματική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου ιδίων διαθεσίμων της και του συνταξιοδοτικού ταμείου των μελών του προσωπικού της. Από εδώ και στο εξής, η ΕΚΤ θα δημοσιοποιεί στοιχεία σχετικά με το κλίμα για αυτά τα χαρτοφυλάκια σε ετήσια βάση, ενώ παράλληλα θα βελτιώνει συνεχώς τις δημοσιοποιήσεις στοιχείων καθώς θα εξελίσσεται η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων. Το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Νομισματική πολιτική

Συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών με την απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης και προνομιακής πρόσβασης

Στις 29 Μαρτίου 2023, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), βάσει της οποίας ανατίθεται στην ΕΚΤ το καθήκον να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 123 και 124 της ΣΛΕΕ και τους συναφείς κανονισμούς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση παρακολούθησης για το 2022. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό θα διατεθούν σε σχετική ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για το 2022, η οποία θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 25 Μαΐου 2023.

Δραστηριότητες αγορών

Κοινή δήλωση σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικών με την κλιματική αλλαγή για δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα

Στις 13 Μαρτίου 2023, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) και η ΕΚΤ εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία τονίζουν ότι, σε ό,τι αφορά τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, είναι εξίσου σημαντική η δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικών με το κλίμα για τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού. Με τη δήλωση επιβεβαιώνεται ότι οι ΕΕΑ και η ΕΚΤ εργάζονται για τη βελτίωση των προτύπων δημοσιοποίησης για τιτλοποιημένα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβάνοντας νέες, αναλογικές και στοχευμένες πληροφορίες σχετικές με την κλιματική αλλαγή. Η κοινή δήλωση διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μεταβολή του χρόνου υπολογισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς του ευρώ

Στις 17 Μαρτίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αλλάξει τον χρόνο υπολογισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς του ευρώ (γνωστών και ως ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ) στις 14:10 περίπου (ώρα κεντρικής Ευρώπης), με ισχύ από τις 3 Απριλίου 2023, προκειμένου να μην συμπίπτει με την ώρα δημοσίευσης (14:15 ώρα κεντρικής Ευρώπης) των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε επίσης γνώση ότι, από τον Ιανουάριο του 2023, το κούνα Κροατίας δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο των νομισμάτων για τα οποία η ΕΚΤ δημοσιεύει καθημερινά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ, λόγω της ένταξης της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ. Το επικαιροποιημένο πλαίσιο για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ θα διατεθεί σύντομα στην αντίστοιχη ενότητα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του TARGET και τη χρήση αυτών

Στις 6 Μαρτίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2023/3 σχετικά με την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του TARGET και τη χρήση αυτών και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2010/9. Η νέα νομική πράξη διέπει την πρόσβαση των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος σε στοιχεία σε επίπεδο συναλλαγών και τη χρήση τους για το αναλυτικό περιβάλλον του TARGET, ιδίως για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον συντελεστή των αποθεματικών

Στις 2 Μαρτίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/6, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον περιορισμό των πληρωμών με χρήση μετρητών όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές στον δημόσιο τομέα

Στις 7 Μαρτίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/7 που αφορά τη Σλοβακία, με πρωτοβουλία της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την προσωρινή αναστολή εξυπηρέτησης δανείων

Στις 20 Μαρτίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/8 που αφορά την Πολωνία, με πρωτοβουλία της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Hrvatska narodna banka

Στις 7 Μαρτίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2023/4 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Hrvatska narodna banka.

Νέο μέλος του Συμβουλίου Υποδομών Αγοράς

Στις 17 Μαρτίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον Alexandre Gautier, τον νέο αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Δραστηριοτήτων της Banque de France, ως μέλος του Συμβουλίου Υποδομών Αγοράς (Market Infrastructure Board - MIB) που θα εκπροσωπεί την Banque de France. Η θητεία του θα διαρκέσει από τις 3 Απριλίου 2023 έως τις 31 Μαΐου 2023, ώστε να συμπίπτει με τις θητείες όλων των άλλων μελών του εν λόγω συμβουλίου. Ο κ. Gautier αντικαθιστά τον Ivan Odonnat, ο οποίος ανέλαβε διαφορετική θέση και ανακλήθηκε από τη θέση μέλους του εν λόγω συμβουλίου.

Στατιστικά στοιχεία

Ετήσια επικαιροποίηση του καταλόγου φορέων παροχής στοιχείων ομίλων όσον αφορά στατιστικά στοιχεία για τη διακράτηση τίτλων

Στις 23 Μαρτίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον επικαιροποιημένο κατάλογο φορέων παροχής στοιχείων ομίλων όσον αφορά στατιστικά στοιχεία για τη διακράτηση τίτλων. Από το 2016 ο κατάλογος επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως με βάση τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΚΤ/2012/24. Οι οντότητες που επηρεάζονται από τις αλλαγές θα ενημερωθούν από την οικεία εθνική κεντρική τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού ΕΚΤ/2012/24.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα το 2022

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα το 2022 και έδωσε το πράσινο φως για τη διαβίβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωομάδα και τα εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών μελών καθώς και για τη δημοσίευσή της. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία στις 21 Μαρτίου 2023, την ημέρα την οποία παρουσιάστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το συνολικό ποσό που θα εισπραχθεί για την άσκηση εποπτικών καθηκόντων το 2022

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2023/2 σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2022.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων

Στις 10 Μαρτίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2023/5 σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων. Η απόφαση καθορίζει τα κριτήρια εξουσιοδότησης των προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων της ΕΚΤ για την έκδοση αποφάσεων επιτόπιων επιθεωρήσεων και διερευνήσεων εσωτερικών υποδειγμάτων. Η εξουσιοδότηση αυτή δεν θίγει την εποπτική αξιολόγηση που διενεργείται για τους σκοπούς της λήψης εποπτικών αποφάσεων της ΕΚΤ μετά την επιτόπια επιθεώρηση και τη διερεύνηση εσωτερικών υποδειγμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου