Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec 2023

31. marec 2023

Obveščanje javnosti

Poročili o podnebnih razkritjih v zvezi s portfelji ECB, ki niso povezani z denarno politiko, in Eurosistemovimi imetji podjetniških obveznic za namene denarne politike

ECB je 23. marca 2023 objavila prva podnebna finančna razkritja, predstavljena v dveh poročilih, v katerih so informacije o ogljičnem odtisu in izpostavljenosti portfeljev podnebnim tveganjem ter o podnebnem upravljanju, strategiji in upravljanju tveganj. Razkritja zajemajo Eurosistemova imetja podjetniških vrednostnih papirjev v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja in izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji ter portfelje ECB v eurih, ki niso povezani z denarno politiko, vključno s portfeljem lastnih sredstev in pokojninskim skladom za zaposlene. Od zdaj naprej bo ECB vsako leto razkrivala podnebne informacije o teh portfeljih, hkrati pa ves čas izboljševala razkritja, ko se bosta kakovost in razpoložljivost podatkov izboljševali. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Denarna politika

Skladnost centralnih bank s prepovedjo denarnega financiranja in privilegiranega dostopa

Svet ECB je 29. marca 2023 v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU), ki Evropski centralni banki daje nalogo, da spremlja skladnost centralnih bank EU s prepovedmi iz členov 123 in 124 PDEU in povezanih uredb, odobril poročilo o spremljanju za leto 2022. Nadaljnje informacije bodo objavljene v posebnem razdelku o tej temi v Letnem poročilu ECB 2022, ki bo 25. maja 2023 objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Skupna izjava o podnebnih razkritjih v zvezi s strukturiranimi finančnimi produkti

Evropski nadzorni organi in ECB so 13. marca 2023 objavili skupno izjavo, v kateri poudarjajo, da je pomembno razkrivati tudi podnebne informacije o osnovnem finančnem premoženju v strukturiranih finančnih produktih. Izjava potrjuje, da si evropski nadzorni organi in ECB z vključitvijo novih, sorazmernih in ciljno usmerjenih podnebnih informacij prizadevajo izboljšati standarde razkritja v zvezi z listinjenim finančnim premoženjem. Skupna izjava je na voljo na spletnem mestu ECB.

Spremenjen čas izračunavanja referenčnih deviznih tečajev eura

Svet ECB je 17. marca 2023 sklenil spremeniti čas izračunavanja referenčnih deviznih tečajev eura (oz. referenčnih tečajev ECB) na okrog 14.10 po srednjeevropskem času. Novi čas velja od 3. aprila 2023 dalje, da ne bi prihajalo do prekrivanja s časom objave sklepov ECB o denarni politiki (ob 14.15 po srednjeevropskem času). Svet ECB se je tudi seznanil, da se z januarjem 2023 hrvaška kuna umika s seznama valut, za katere ECB dnevno objavlja referenčne devizne tečaje eura, potem ko je Hrvaška vstopila v euroobmočje. Novi okvir referenčnih deviznih tečajev eura bo kmalu na voljo v relevantnem razdelku na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Sklep ECB o dostopu do nekaterih podatkov iz sistema TARGET in o njihovi uporabi

Svet ECB je 6. marca 2023 sprejel Sklep ECB/2023/3 o dostopu do nekaterih podatkov iz TARGET in njihovi uporabi ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2010/9. Novi pravni akt ureja dostop centralnih bank Eurosistema do podatkov o posameznih transakcijah v analitičnem okolju sistema TARGET in njihovo uporabo, zlasti glede zagotavljanja zaupnosti.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o stopnji obveznih rezerv

Svet ECB je 2. marca 2023 Mnenje CON/2023/6 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o omejitvi gotovinskih plačil prispevkov za javno socialno zavarovanje

Svet ECB je 7. marca 2023 Mnenje CON/2023/7, ki zadeva Slovaško, sprejel na lastno pobudo ECB.

Mnenje ECB o odlogu plačila hipotekarnih posojil

Svet ECB je 20. marca 2023 Mnenje CON/2023/8, ki zadeva Poljsko, sprejel na lastno pobudo ECB.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB o zunanjem revizorju centralne banke Hrvatska narodna banka

Svet ECB je 7. marca 2023 sprejel Priporočilo ECB/2023/4 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Hrvatska narodna banka.

Nov član Odbora za tržno infrastrukturo

Svet ECB je 17. marca 2023 imenoval Alexandra Gautiera, novega namestnika generalnega direktorja za finančno stabilnost in operacije v centralni banki Banque de France, za člana Odbora za tržno infrastrukturo, ki zastopa Banque de France. Imenovanje velja od 3. aprila 2023 do 31. maja 2023, kar sovpada z mandatom vseh drugih članov odbora. Alexandre Gautier nadomešča Ivana Odonnata, ki je prevzel drugo vlogo in je bil odpoklican kot član Odbora za tržno infrastrukturo.

Statistika

Letna posodobitev seznama poročevalskih enot za podatke po skupinah v zvezi s statistiko imetij vrednostnih papirjev

Svet ECB je 23. marca 2023 potrdil posodobljen seznam poročevalskih enot za podatke po skupinah v zvezi s statistiko imetij vrednostnih papirjev. Seznam se od leta 2016 posodablja vsaj enkrat letno na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih meril, določenih v členu 2(4) Uredbe ECB/2012/24. Subjekte, na katere vplivajo spremembe, bo uradno obvestila zadevna nacionalna centralna banka v skladu s členom 2(8) Uredbe ECB/2012/24.

Bančni nadzor

Letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih 2022

Svet ECB je 28. februarja 2023 potrdil Letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih 2022, odobril predložitev poročila Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Evropski komisiji, Euroskupini in nacionalnim parlamentom sodelujočih držav članic ter dovolil njegovo objavo. Poročilo je bilo 21. marca 2023 objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru, istega dne pa ga je predsednik Nadzornega odbora predstavil Evropskemu parlamentu.

Sklep ECB o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2022

Svet ECB je 28. februarja 2023 sprejel Sklep ECB/2023/2 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2022.

Sklep ECB o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev v zvezi z inšpekcijskimi pregledi na kraju samem in preverjanjem notranjih modelov

Svet ECB je 10. marca 2023 sprejel Sklep ECB/2023/5 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev v zvezi z inšpekcijskimi pregledi na kraju samem in preverjanjem notranjih modelov. Sklep določa merila za prenos pooblastil za sprejetje odločitev o inšpekcijskih pregledih na kraju samem in odločitev o preverjanju notranjih modelov na vodje delovnih enot v ECB. Prenos pooblastil za sprejetje odločitev ne posega v nadzorno oceno, ki se opravi za namene sprejetja nadzorniških odločitev ECB na podlagi inšpekcijskega pregleda in preverjanja notranjih modelov.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije