Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Märts 2023

31. märts 2023

Avalikkuse teavitamine

EKP rahapoliitikavälised portfellid ja eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad ettevõtlussektori võlakirjapositsioonid: aruanded kliimamõju käsitleva teabe avalikustamise kohta

23. märtsil 2023 avalikustas EKP esimest korda kliimaga seotud finantsteabe. See esitati kahes aruandes, milles antakse teavet EKP portfellide süsinikujalajälje ja kliimariskidele avatuse kohta ning kliimamõjuga seotud juhtimise, strateegia ja riskiohje kohta. Avalikustatav teave hõlmab eurosüsteemile kuuluvaid ettevõtlussektori võlakirjapositsioone, mida hoitakse ettevõtlussektori varaostukava ja pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames, aga ka eurodes nomineeritud EKP rahapoliitikaväliseid portfelle, sealhulgas omavahendite portfelli ja töötajate pensionifondi. Edaspidi avaldab EKP nende portfellide kliimamõjuga seotud teavet igal aastal, parandades samal ajal pidevalt andmete kvaliteeti ja kättesaadavust. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Rahapoliitika

Keskpangarahastamise keelust ja eesõiguste andmise keelust kinnipidamine

29. märtsil 2023 kiitis EKP nõukogu heaks vastavusaruande 2022. aasta kohta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille kohaselt on EKP-le antud ülesanne jälgida ELi keskpankade kinnipidamist lepingu artiklites 123 ja 124 ning seonduvates määrustes sätestatud keeldudest. Täpsemat teavet saab EKP 2022. aasta aruandest, mis avaldatakse EKP veebilehel 25. mail 2023.

Turuoperatsioonid

Ühisavaldus kliimamuutustega seotud teabe avalikustamise kohta struktureeritud finantsinstrumentide puhul

13. märtsil 2023 tegid Euroopa järelevalveasutused ja EKP ühisavalduse rõhutamaks, kui oluline on, et struktureeritud finantsinstrumentide puhul avalikustaks ka teave nende alusvarade kliimamõju kohta. Avalduses kinnitati, et Euroopa järelevalveasutused ja EKP teevad jõupingutusi selleks, et parandada väärtpaberistatud varaga seotud teabe avalikustamise standardeid, hõlmates uut, proportsionaalset ja sihipärast kliimamuutustega seotud teavet. Ühisavaldus on kättesaadav EKP veebilehel.

Euro viitekursside arvutamise aja muutmine

17. märtsil 2023 otsustas EKP nõukogu muuta euro viitekursside (ehk EKP viitekursside) arvutamise aega. Alates 3. aprillist 2023 tehakse seda umbes kell 14.10 Kesk-Euroopa aja järgi, et vältida kattumist EKP rahapoliitiliste otsuste avaldamise ajaga (kl 14.15 Kesk-Euroopa aja järgi). Ühtlasi võttis EKP nõukogu teadmiseks, et seoses euro kasutuselevõtuga Horvaatias on Horvaatia kuna alates 2023. aasta jaanuarist välja jäetud nende vääringute loetelust, mille euro viitekursse EKP iga päev avaldab. Euro viitekursside ajakohastatud raamistik avaldatakse peatselt EKP veebilehe vastavas rubriigis.

Turuinfrastruktuur ja maksed

EKP otsus teatavatele TARGETi andmetele juurdepääsu ja nende kasutamise kohta

6. märtsil 2023 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2023/3 teatavatele TARGETi andmetele juurdepääsu ja nende kasutamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2010/9. Uus õigusakt reguleerib eurosüsteemi keskpankade juurdepääsu TARGETi analüüsikeskkonna tehingutasandi andmetele ja nende kasutamist, eelkõige seoses konfidentsiaalsuse tagamisega.

Õigusaktid

EKP arvamus reservimäära kohta

2. märtsil 2023 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2023/6.

EKP arvamus seoses sularahamaksete piiramisega sotsiaalkindlustusmaksete tegemisel

7. märtsil 2023 võttis EKP nõukogu vastu EKP omal algatusel koostatud Slovakkiat käsitleva arvamuse CON/2023/7.

EKP arvamus laenupuhkuste kohta

20. märtsil 2023 võttis EKP nõukogu vastu EKP omal algatusel koostatud Poolat käsitleva arvamuse CON/2023/8.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Hrvatska narodna banka välisaudiitorite kohta

7. märtsil 2023 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2023/4 Euroopa Liidu Nõukogule Hrvatska narodna banka välisaudiitorite kohta.

Turuinfrastruktuuri nõukogu uus liige

17. märtsil 2023 nimetas EKP nõukogu alates 3. aprillist 2023 turuinfrastruktuuri nõukogu liikmeks Prantsusmaa keskpanga finantsstabiilsuse ja -operatsioonide peadirektori uue asetäitja Alexandre Gautieri kuni 31. maini 2023. Selle ajani kehtivad ka turuinfrastruktuuri nõukogu kõigi teiste liikmete volitused. Alexandre Gautier asendab Ivan Odonnat´i, kes on asunud täitma muid ametikohustusi ja on seega turuinfrastruktuuri nõukogu liikme ametikohalt tagasi kutsutud.

Statistika

Väärtpaberiosaluste statistikat käsitlevate pangandusgrupi andmete esitajate nimekirja ajakohastamine

23. märtsil 2023 kiitis EKP nõukogu heaks väärtpaberiosaluste statistikat käsitlevate pangandusgrupi andmete esitajate ajakohastatud nimekirja. Alates 2016. aastast on nimekirja ajakohastatud vähemalt kord aastas määruse EKP/2012/24 artikli 2 lõikes 4 sätestatud kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete kriteeriumite alusel. Üksusi, keda muudatused mõjutavad, teavitab asjaomane riigi keskpank määruse EKP/2012/24 artikli 2 lõike 8 kohaselt.

EKP pangandusjärelevalve

EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlev 2022. aasta aruanne

28. veebruaril 2023 võttis EKP nõukogu vastu EKP järelevalveülesannete täitmist käsitleva 2022. aasta aruande ning andis loa see avaldada ja esitada Euroopa Parlamendile, ELi nõukogule, Euroopa Komisjonile, eurorühmale ja osalevate liikmesriikide parlamentidele. Järelevalvenõukogu esimees tutvustas aruannet 21. märtsil 2023 Euroopa Parlamendis ja samal päeval avaldati see EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP otsus iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma kohta 2022. aastal

28. veebruaril 2023 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2023/2 iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2022. aastal.

EKP otsus kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevate otsuste vastuvõtmise õiguse delegeerimise kohta

10. märtsil 2023 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2023/5 kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevate otsuste vastuvõtmise õiguse delegeerimise kohta. Otsusega sätestatakse kriteeriumid otsustamispädevuse delegeerimiseks EKP tööüksuste juhtidele kohapealseid kontrolle käsitlevate otsuste ja sisemudelitega seotud uurimisi käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks. Otsustuspädevuse delegeerimine ei mõjuta järelevalvealast hindamist, mis tuleb läbi viia kohapealse kontrolli ja sisemudelitega seotud uurimise järgsete EKP järelevalveotsuste tegemiseks.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid