European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Marzec 2023

31 marca 2023

Komunikacja zewnętrzna

Raporty dotyczące ujawnianych informacji klimatycznych o portfelach EBC niezwiązanych z polityką pieniężną oraz obligacjach przedsiębiorstw utrzymywanych przez Eurosystem na potrzeby polityki pieniężnej

23 marca 2023 EBC po raz pierwszy opublikował informacje finansowe związane z klimatem, ujęte w dwóch raportach, dotyczące śladu węglowego swoich portfeli i ich ekspozycji na ryzyka klimatyczne, a także zarządzania wewnętrznego, strategii i zarządzania ryzykiem w zakresie zmiany klimatu. Ujawniane informacje odnoszą się do papierów wartościowych sektora przedsiębiorstw nabytych przez Eurosystem w ramach programu skupu aktywów sektora przedsiębiorstw i nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii, a także nominowanych w euro portfeli EBC niezwiązanych z polityką pieniężną, które obejmują jego portfel funduszy własnych i pracowniczy fundusz emerytalny. Od teraz EBC będzie co roku ujawniać związane z klimatem informacje o tych portfelach, a jednocześnie stale udoskonalać te informacje w miarę poprawy jakości i dostępności danych. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Polityka pieniężna

Przestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w którym powierzono EBC zadanie monitorowania, czy banki centralne z UE przestrzegają zakazów określonych w art. 123 i 124 TFUE oraz odnośnych rozporządzeniach, 29 marca 2023 Rada Prezesów zatwierdziła sprawozdanie w sprawie przestrzegania tych zakazów za rok 2022. Więcej informacji na ten temat będzie dostępne w odpowiedniej części raportu rocznego EBC za rok 2022, który ukaże się na stronie internetowej EBC 25 maja 2023.

Operacje rynkowe

Wspólne oświadczenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zmianą klimatu dotyczących strukturyzowanych produktów finansowych

13 marca 2023 europejskie urzędy nadzoru i EBC wydały wspólne oświadczenie, w którym podkreślają, że w przypadku strukturyzowanych produktów finansowych istotne znaczenie ma także ujawnianie informacji związanych z klimatem o aktywach zabezpieczających. W oświadczeniu potwierdzono, że europejskie urzędy nadzoru i EBC działają na rzecz podniesienia standardów informacyjnych dotyczących aktywów sekurytyzowanych przez uwzględnienie nowych, proporcjonalnych i ukierunkowanych informacji związanych ze zmianą klimatu. Wspólne oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej EBC.

Zmiana czasu wyliczania referencyjnych kursów walutowych euro

17 marca 2023 Rada Prezesów postanowiła zmienić godzinę wyliczania referencyjnych kursów walutowych euro (zwanych także kursami referencyjnymi EBC): począwszy od 3 kwietnia 2023 będą one wyliczane około godz. 14.10 CET, żeby ich ogłaszanie nie pokrywało się z czasem publikacji decyzji EBC w sprawie polityki pieniężnej (14.15 CET). Ponadto Rada Prezesów przyjęła do wiadomości usunięcie, od stycznia 2023, kuny chorwackiej z listy walut, dla których EBC ogłasza dzienne referencyjne kursy wobec euro, w związku z przystąpieniem Chorwacji do strefy euro. Zaktualizowane zasady dotyczące referencyjnych kursów walut obcych do euro ukażą się wkrótce w odpowiedniej części strony internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Decyzja EBC w sprawie dostępu do określonych danych TARGET i ich wykorzystywania

6 marca 2023 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2023/3 w sprawie dostępu do określonych danych TARGET i ich wykorzystywania oraz uchylającą decyzję EBC/2010/9. Nowy akt prawny reguluje dostęp banków centralnych z Eurosystemu do danych na poziomie transakcji w kontekście środowiska analitycznego TARGET oraz wykorzystanie ich przez te banki centralne, zwłaszcza w odniesieniu do zapewnienia poufności.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie stopy rezerwy

2 marca 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/6 wydaną na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie ograniczenia płatności gotówkowych w odniesieniu do składek na ubezpieczenie społeczne

7 marca 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/7, dotyczącą Słowacji, sporządzoną z własnej inicjatywy EBC.

Opinia EBC w sprawie wakacji kredytowych

20 marca 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/8, dotyczącą Polski, sporządzoną z własnej inicjatywy EBC.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Hrvatska narodna banka

7 marca 2023 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2023/4 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Hrvatska narodna banka.

Nowy członek Rady ds. Infrastruktury Rynku

17 marca 2023 decyzją Rady Prezesów Alexandre Gautier, nowy zastępca dyrektora generalnego ds. stabilności finansowej i operacji finansowych w Banque de France, został mianowany członkiem Rady ds. Infrastruktury Rynku (MIB) z ramienia Banque de France na okres od 3 kwietnia do 31 maja 2023, zbieżny z kadencjami wszystkich innych członków MIB. Zastępuje Ivana Odonnata, który objął inne stanowisko i został odwołany z Rady ds. Infrastruktury Rynku.

Statystyka

Coroczna aktualizacja listy podmiotów sprawozdających w zakresie danych grupowych dotyczących statystyki inwestycji w papiery wartościowe

23 marca 2023 Rada Prezesów zatwierdziła zaktualizowaną listę podmiotów sprawozdających w zakresie danych grupowych dotyczących statystyki inwestycji w papiery wartościowe. Od 2016 ta lista jest aktualizowana przynajmniej raz w roku na podstawie kryteriów ilościowych i jakościowych określonych w art. 2 ust. 4 rozporządzenia EBC/2012/24. Podmioty, których te zmiany dotyczą, zostaną powiadomione przez odpowiedni krajowy bank centralny zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia EBC/2012/24.

Nadzór Bankowy EBC

Raport roczny EBC z działalności nadzorczej za rok 2022

28 lutego 2023 Rada Prezesów przyjęła raport roczny EBC z działalności nadzorczej za rok 2022, zatwierdziła jego przekazanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Eurogrupie i parlamentom krajowym uczestniczących państw członkowskich oraz wyraziła zgodę na jego publikację. Raport został opublikowany na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 21 marca 2023; w tym samym dniu przewodniczący Rady ds. Nadzoru przedstawił go Parlamentowi Europejskiemu.

Decyzja EBC w sprawie całkowitej kwoty opłat z tytułu zadań nadzorczych za rok 2022

28 lutego 2023 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2023/2 w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za rok 2022.

Decyzja EBC w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych

10 marca 2023 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2023/5 w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych. Decyzja określa kryteria przekazywania uprawnień decyzyjnych kierownikom jednostek organizacyjnych EBC w celu przyjmowania decyzji w sprawie kontroli na miejscu i decyzji w sprawie kontroli modeli wewnętrznych. Przekazanie uprawnień decyzyjnych pozostaje bez uszczerbku dla oceny nadzorczej przeprowadzanej w celu przyjmowania decyzji nadzorczych EBC w następstwie kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami