European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset
(muut kuin korkopäätökset)

Maaliskuu 2023

31.3.2023

Viestintä

Ilmastoriskien julkistaminen

EKP julkisti 23.3.2023 ensimmäiset raportit sijoitustensa ilmastoriskeistä ja ympäristövaikutuksista. Raporteissa kerrotaan myös, miten ilmastonmuutos otetaan huomioon EKP:n hallinnossa, strategiassa ja riskienhallinnassa. Nyt julkistettiin tietoja eurojärjestelmän sijoituksista yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa ja pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa sekä EKP:n sijoituksista, jotka eivät liity rahapolitiikkaan, eli sen omien varojen ja henkilöstölle perustetun eläkerahaston sijoituksista. Jatkossa tietoja ilmastoriskeistä julkaistaan kerran vuodessa, ja joka vuosi pyritään kokoamaan yhä enemmän ja parempia tietoja. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu ilmastoriskien julkistuksia käsittelevä lehdistötiedote.

Rahapolitiikka

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen keskuspankeissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 29.3.2023 raportin, jossa tarkasteltiin, miten EU:n keskuspankeissa oli vuonna 2022 noudatettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloissa 123 ja 124 sekä niihin liittyvissä säädöksissä esitettyjä kieltoja. Tietoja julkaistaan osana EKP:n vuosikertomusta, joka tänä vuonna julkaistaan 25.5.2023.

Markkinaoperaatiot

Julkilausuma ilmastoriskeistä arvopaperistamisen yhteydessä

EKP antoi 13.3.2023 yhdessä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa julkilausuman, jossa peräänkuulutettiin arvopaperistamisissa käytettävien omaisuuserien ilmastoriskien julkistamista. Työn alla on uusia julkistamisvaatimuksia, joiden avulla sijoitusten taustalla olevien omaisuuserien ilmastoriskit saadaan paremmin esiin. Suhteellisuusperiaate otetaan näissäkin vaatimuksissa huomioon. Julkilausuma on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Euron vaihtokurssien keräämisajankohta

EKP:n neuvosto päätti 17.3.2023, että euron vaihtokurssit kerätään 3.4.2023 alkaen markkinoilta noin klo 14.10 Keski-Euroopan aikaa (eikä klo 14.15, jolloin rahapolitiikkakokouksissa tehdyt päätökset yleensä julkaistaan). Sen jälkeen kun euro otettiin vuodenvaihteessa käyttöön Kroatiassa, maan aiemmalle valuutalle kunalle ei enää ole laskettu vaihtokurssia. Tiedot valuuttakurssien keräämisestä, laskennasta ja julkaisemisesta päivitetään pian EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

TARGET-tietojen käyttö

EKP:n neuvosto antoi 6.3.2023 päätöksen EKP/2023/3 tiettyihin TARGET-tietoihin pääsystä ja niiden käytöstä sekä päätöksen EKP/2010/9 kumoamisesta. Tavoitteena on varmistaa tapahtumatietojen luottamuksellisuus eurojärjestelmän keskuspankkien tehdessä analyyseja järjestelmässä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto varantovelvoiteprosenteista

EKP:n neuvosto antoi 2.3.2023 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2023/6.

EKP:n lausunto julkisiin sosiaalivakuutusmaksuihin liittyvien käteismaksujen rajoittamisesta

EKP:n neuvosto antoi 7.3.2023 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2023/7 Slovakiassa tehdystä lainmuutoksesta.

EKP:n lausunto asuntolainojen maksuvapaista

EKP:n neuvosto antoi 20.3.2023 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2023/8 uudesta lainsäädännöstä Puolassa.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Kroatian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 7.3.2023 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen EKP/2023/4 Hrvatska narodna bankan ulkopuolisista tilintarkastajista.

Markkinainfrastruktuurilautakunta

EKP:n neuvosto nimitti 17.3.2023 Ranskan keskuspankin rahoitusvakauden ja markkinaoperaatioiden pääosaston tulevan johtajan Alexandre Gautier’n Ranskan keskuspankin edustajaksi markkinainfrastruktuurilautakuntaan Ivan Odonnat’n tilalle 3.4.2023 alkaen. Toimikausi päättyy 31.5.2023 eli samaan aikaan kuin lautakunnan muidenkin jäsenten.

Tilastot

Pankkiryhmien arvopaperiomistusten raportointi

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.3.2023 päivitetyn luettelon pankkiryhmien arvopaperiomistuksia raportoivista tiedonantajista. Luettelo on vuodesta 2016 lähtien päivitetty vähintään kerran vuodessa asetuksen EKP/2012/24 artiklan 2 kohdassa 4 esitettyjen kriteerien pohjalta. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat muutoksista asetuksen artiklan 2 kohdan 8 nojalla niille pankeille, joita muutokset koskevat.

Pankkivalvonta

EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus 2022

EKP:n neuvosto hyväksyi 28.2.2023 EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksen, joka lähetettiin Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, Euroopan komissiolle, euroryhmälle ja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden parlamenteille. Toimintakertomus julkaistiin EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla 21.3.2023 eli samana päivänä, jona valvontaelimen puheenjohtaja esitteli sen Euroopan parlamentille.

Vuoden 2022 valvontamaksut

EKP:n neuvosto antoi 28.2.2023 päätöksen EKP/2023/2 vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2022.

Pankeissa tehtäviä tarkastuksia ja sisäisten mallien tarkastuksia koskeva päätöksenteko

EKP:n neuvosto antoi 10.3.2023 päätöksen EKP/2023/5 paikalla tehtäviä tarkastuksia ja sisäisten mallien tarkastuksia koskevien päätösten tekemiseen liittyvästä toimivallan siirrosta. Tavoitteena oli täsmentää, millaisissa tapauksissa yksikönpäälliköt voivat tehdä päätöksiä, jotka koskevat pankeissa tehtäviä tarkastuksia ja niiden sisäisten mallien tarkastuksia. Tarkastusohjelmaan liittyvä toimivallan siirto ei vaikuta valvonta-arvioihin, joiden pohjalta tarkastusten jälkeen tehdään valvontapäätöksiä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle