Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

Декември 2022 г.

16 декември 2022 г.

Парична политика

Изменение на Регламент ЕЦБ/2021/1 относно прилагането на изисквания за минимални резерви

На 6 декември 2022 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2022/43 за изменение на Регламент (ЕС) 2021/378 относно прилагането на изисквания за минимални резерви (ЕЦБ/2021/1). С правния акт за изменение се прилага решението на Управителния съвет от 27 октомври 2022 г., с което олихвяването на минималните резерви се определя на равнището на лихвения процент по депозитното улеснение на Евросистемата, считано от периода на поддържане на резервите, който започва на 21 декември 2022 г. Освен това, за да се осигури правна яснота и прозрачност, в правния акт за изменение се дефинира и олихвяването на средства, които, след първоначалното им включване в минималните резерви, впоследствие е счетено, че изпълняват условията по член 3, параграф 1, буква г) от Регламент ЕЦБ/2021/1 и следователно са изключени от резервите на институцията съгласно този акт. Изменящият правен акт ще влезе в сила от 21 декември 2022 г.

Пазарни операции

Удължаване на линии за ликвидност в евро с централни банки извън еврозоната

На 15 декември 2022 г. ЕЦБ обяви, че се удължават до 15 януари 2024 г. съществуващи временни репо линии с централни банки извън еврозоната (Албания, Андора, Унгария, Северна Македония, Румъния и Сан Марино) и суап линия (Полша). Размерът и оперативните параметри на отделните споразумения остават без промяна. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Годишен преглед на списъка на приемливи нерегулирани пазари и списъка на признати агенции в рамката на Евросистемата за обезпеченията

На 6 декември 2022 г. Управителният съвет реши да не променя списъка на нерегулираните пазари, признати от ЕЦБ, и списъка на агенциите, които тя признава като допустими за участие в рамката на Евросистемата за обезпеченията. Извънредна оценка ще се проведе в началото на 2023 г., след като на 1 януари Хърватия стане част от еврозоната. Актуалните списъци са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Промени, свързани със стартирането на новата Система за управление на обезпеченията в Евросистемата (ECMS)

На 28 ноември 2022 г. Управителният съвет реши да отсрочи стартирането на ECMS от 20 ноември 2023 г. за 8 април 2024 г. Целта на решението е да се смекчи въздействието от отсроченото задействане на Т2 – новата система за брутен сетълмент в реално време на Евросистемата, и на модела за централно управление на ликвидността. То беше отложено с четири месеца на 20 октомври 2022 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Преглед на Консултативната група на Евросистемата за пазарни инфраструктури за ценни книжа и обезпечения (AMI-SeCo)

На 8 декември 2022 г. Управителният съвет прие за сведение резултата от прегледа на функционирането и управлението на AMI-SeCo и одобри нейния преразгледан мандат и състав. AMI-SeCo е консултативна група на Евросистемата по пазарни въпроси, създадена през 2017 г. със задачата да спомага за активен диалог по темите, свързани с клиринга и сетълмента на ценни книжа, с управлението на обезпечения и с функционирането и развитието на TARGET2‑Securities (T2S). В резултат на прегледа вместо един, AMI-SeCo ще има два състава, за да се разграничи ясно нейната официална консултативна роля в управлението на T2S от ролята ѝ за хармонизиране и интегриране на дискусиите в цяла Европа. Освен това географският и бизнес обхват на нейния състав в областта на хармонизацията ще бъде разширен, така че да включи слабо представени географски райони и емитенти, които са основни заинтересовани страни в посттърговските аспекти, свързани с ценни книжа, и в управлението на обезпечения. Информацията по темата скоро ще бъде актуализирана на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно законопроект за клиринг и сетълмент на плащания

На 2 декември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/42 по искане на Министерството на финансите на Швеция.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Съвета за създаване на механизъм за корекция на пазара с цел защита на гражданите и икономиката от прекомерно високи цени

На 2 декември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/44 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно забраната на плащания в брой при сделки с недвижими имоти и относно презумпцията за ненадеждност на лица, засегнати от режима на ограничителни мерки на Съюза

На 5 декември 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/43 по искане на Министерството на финансите на Германия.

Административно управление

Изменения на етичните правила, приложими за високопоставените длъжностни лица в ЕЦБ

В края на ноември 2022 г. Управителният съвет прие усъвършенствана версия на Кодекса за поведение на високопоставените длъжностни лица в ЕЦБ (Единен кодекс), налагайки допълнителни ограничения в правилата за частните финансови сделки. Преработената рамка заменя Единния кодекс от 2019 г. и влиза в действие от 1 януари 2023 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Тригодишен преглед на комитетите на Евросистемата/ЕСЦБ

На 2 декември 2022 г., като част от тригодишния преглед на мандатите на комитетите, Управителният съвет поднови мандатите на комитетите на Евросистемата/ЕСЦБ, създадени в съответствие с член 9.1 от Процедурния правилник на ЕЦБ, с още три години, до 31 декември 2025 г. Управителният съвет също така поднови мандатите на Конференцията по етичните въпроси и нормативното съответствие и на Конференцията за човешките ресурси, които са учредени в съответствие с член 9а от Процедурния правилник. Тези конференции ще бъдат съответно преименувани на Комитет по етичните въпроси и нормативното съответствие и Комитет по човешките ресурси. Освен това Управителният съвет назначи, за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2025 г., Дени Бо, първи заместник-управител на Banque de France, за председател на Бюджетния комитет (BUCOM); Олаф Слейпен, член на Изпълнителния съвет на De Nederlandsche Bank, за председател на Комитета по контрола (COMCO); и Педро Рапосо, директор по човешките ресурси в Banco de Portugal, за съпредседател от НЦБ на Комитета по човешките ресурси (HRC). Управителният съвет също така потвърди преназначаването на всички останали председатели на комитети до 31 декември 2025 г.

Препоръка на ЕЦБ относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank.

На 13 декември 2022 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2022/44 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank.

Банкноти и монети

Второ проучване на платежните нагласи на потребителите в еврозоната

На 8 декември 2022 г. Управителният съвет прие за сведение доклад за резултатите от второто проучване на платежните нагласи на потребителите в еврозоната, изготвен от Комитета по банкнотите (BANCO) и Комитета за пазарна инфраструктура и плащания (MIPC) на Евросистемата/ЕСЦБ (SPACE). Проучването се проведе от октомври 2021 г. до юни 2022 г. в 17 държави от еврозоната. Deutsche Bundesbank и De Nederlandsche Bank съвместно с Нидерландската асоциация за плащанията провеждат собствени проучвания на нагласите по отношение на плащанията от повече от десет години насам и данните им от проучването за 2021–2022 г. са интегрирани с тези на останалите държави от еврозоната. Макар да продължава тенденцията за нарастване на безналичните плащания, както показва докладът, парите в брой все още имат важна роля. Те остават най-често използваното платежно средство както в мястото на продажба, така и при плащанията между физически лица. Въпреки това безналичните плащания нарастват, подпомогнати от изместването от покупки на място на продажба към онлайн покупки. Резултатите от второто проучване SPACE ще бъдат публикувани скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор в ЕЦБ

Надзорни приоритети на ЕНМ за периода 2023–2025 г.

На 5 декември 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува документа „Банков надзор в ЕЦБ: Надзорни приоритети на ЕНМ за периода 2023–2025 г.“ Документът е публикуван на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Съответствие с Насоките на ЕБО относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) и надзорните стрес тестове

На 7 декември 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ възнамерява да изпълни до 1 януари 2023 г. Насоките на ЕБО относно общите процедури и методологии за ПНПО и надзорните стрес тестове съгласно Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2022/03).

Доклад за надзора над по-малко значимите институции за 2022 г.

На 8 декември 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува документа „Надзор над по-малко значимите институции – 2022 г.“ Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Доклад на ЕЦБ относно добрите практики при климатичните стрес тестове

На 14 декември 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да публикува документа „Доклад на ЕЦБ относно добрите практики при климатичните стрес тестове“. Докладът ще бъде публикуван скоро на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите