Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

December 2022

16 december 2022

Penningpolitik

Ändring av förordning ECB/2021/1 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav)

Den 6 december 2022 antog ECB-rådet förordning ECB/2022/43 om ändring av förordning (EU) 2021/378 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2021/1). Genom ändringsrättsakten genomförs ECB-rådets beslut av den 27 oktober 2022, som fastställer förräntningen av minimireserver på Eurosystemets inlåningsfacilitet från och med uppfyllandeperiodens startdag den 21 december 2022. För att garantera rättssäkerhet och transparens fastställer ändringsrättsakten dessutom förräntningen av medel som ursprungligen ingick i minimireserver och som senare bedömts uppfylla villkoren enligt artikel 3.1 d i förordning ECB/2021/1 och som därför exkluderas från ett instituts reservtillgångar enligt den rättsakten. Ändringsrättsakten träder i kraft den 21 december 2022.

Marknadsoperationer

Förlängning av likviditetslinor med centralbanker utanför euroområdet

Den 15 december 2022 meddelade ECB att befintliga temporära repolinor (Albanien, Andorra, Ungern, Nordmakedonien, Rumänien och San Marino) och swaplinor (Polen) med centralbanker utanför euroområdet kommer att förlängas till den 15 januari 2024. Omfattning och operativa parametrar för de enskilda avtalen kommer att vara oförändrade. Ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Årlig granskning av listan över godtagbara icke-reglerade marknader samt av listan över godkända agenturer i Eurosystemets ramverk för säkerheter

Den 6 december 2022 beslutade ECB-rådet att inte ändra listan över icke-reglerade marknader som har godkänts av ECB eller listan över agenturer som ECB har godkänt för deltagande i Eurosystemets ramverk för säkerheter. En särskild granskning kommer att genomföras i början av 2023 efter Kroatiens anslutning till euroområdet den 1 januari 2023. De nuvarande listorna finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Förändringar kopplade till lanseringen av Eurosystemets nya system för förvaltning av säkerheter (ECMS)

Den 28 november 2022 beslutade ECB-rådet att flytta startdatumet för ECMS från den 20 november 2023 till den 8 april 2024. Beslutet fattades för att mildra effekterna av det ändrade startdatumet för T2, Eurosystemets nya system för bruttoavveckling i realtid, och modellen för central likviditetsförvaltning, som senarelades med fyra månader den 20 oktober 2022. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Översyn av Eurosystemets rådgivande grupp för marknadsinfrastrukturer för värdepapper och säkerheter (AMI-SeCo)

Den 8 december 2022 tog ECB-rådet del av resultatet av översynen av AMI-SeCos funktion och styrning och godkände dess reviderade mandat och sammansättning. AMI-SeCo är en marknadsrådgivningsgrupp för Eurosystemet, inrättad 2017, som ska främja en aktiv dialog om frågor som rör clearing och avveckling av värdepapper, hantering av säkerheter samt drift och utveckling av Target2-Securities (T2S). Som ett resultat av översynen kommer AMI-SeCo att övergå från en enda sammansättning till två sammansättningar, för att på så sätt göra tydlig åtskillnad mellan dess formella rådgivande roll i styrningen av T2S och dess roll i harmoniserings- och integrationsdiskussionerna i hela Europa. Dessutom kommer harmoniseringssammansättningen, geografiskt och verksamhetsmässigt, att utvidgas till att omfatta underrepresenterade geografiska regioner och emittenter som är viktiga intressenter i frågor som rör efterhandel av värdepapper och hantering av säkerheter. Uppdaterad information om detta finns inom kort på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om ett lagförslag om clearing och avveckling av betalningar

Den 2 december 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/42 på begäran av det svenska finansdepartementet.

ECB:s yttrande om ett förslag till rådets förordning om inrättande av en marknads­korrigerings­mekanism för att skydda medborgarna och ekonomin mot alltför höga priser

Den 2 december 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/44 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om ett förbud mot kontantbetalning vid fastighetstransaktioner och en presumtion om opålitlighet för personer som unionen belagt med restriktiva åtgärder

Den 5 december 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/43 på begäran av det tyska finansministeriet.

Organisationsstyrning

Ändringar av de etiska reglerna för högre ECB-tjänstemän

I slutet av november 2022 antog ECB-rådet en förbättrad version av uppförandekoden för högre ECB-tjänstemän (den gemensamma uppförandekoden), där det nu har införts ytterligare restriktioner i reglerna om privata finansiella transaktioner. Det reviderade regelverket ersätter 2019 års gemensamma uppförandekod från och med den 1 januari 2023. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Treårsgranskning av Eurosystemets/ECBS kommittéer

Den 2 december 2022 förlängde ECB-rådet, som en del av den granskning som görs vart tredje år, mandaten för de kommittéer i Eurosystemet/ECBS som upprättats i enlighet med artikel 9.1 i ECB:s arbetsordning med ytterligare en treårsperiod. Deras mandat löper nu ut den 31 december 2025. ECB-rådet förlängde även mandaten för etik- och efterlevnadskonferensen (ECC) och personalkonferensen (HRC), som båda har inrättats i enlighet med artikel 9a i arbetsordningen. Dessa konferenser ska döpas om till etik- och efterlevnadskommittén respektive personalkommittén. För perioden 1 januari 2023–31 december 2025 utnämnde ECB-rådet dessutom Denis Beau, förste vice centralbankschef för Banque de France, till ordförande för budgetkommittén (BUCOM), Olaf Sleijpen, ledamot av direktionen för De Nederlandsche Bank, till ordförande för kommittén för finansiell kontroll (COMCO) och Pedro Raposo, HR-direktör vid Banco de Portugal till de nationella centralbankernas medordförande för personalkommittén (HRC). ECB-rådet bekräftade också att alla övriga kommittéordförande återutnämns till och med den 31 december 2025.

ECB:s rekommendation om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank

Den 13 december 2022 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2022/44 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank.

Sedlar och mynt

Andra undersökningen om konsumenters betalningsvanor i euroområdet

Den 8 december 2022 tog ECB-rådet del av en rapport framtagen av Eurosystemets/ECBS sedelkommitté (BANCO) och marknadsinfrastrukturs- och betalningskommitté (MIPC) om resultaten av den andra undersökningen av konsumenters betalningsvanor i euroområdet (SPACE). Den tillhörande enkäten genomfördes mellan oktober 2021 och juni 2022 i 17 euroländer. Deutsche Bundesbank och De Nederlandsche Bank har tillsammans med den nederländska betalningsföreningen genomfört egna enkäter om betalningsvanor i över ett decennium och deras data från 2021–2022 har integrerats med de data som gäller övriga euroområdet. Som framgår av rapporten fortsätter övergången till kontantlösa betalningar, men kontanter spelar fortfarande en viktig roll. Det är alltjämt den vanligaste betalningsmetoden, både vid försäljningsstället och för betalningar person-till-person. Kontantlösa betalningar ökar dock, vilket stöds av en övergång från köp vid försäljningsställen till onlineköp. Resultaten från den andra SPACE-undersökningen publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

ECB:s banktillsyn

SSM:s tillsynsprioriteringar för 2023–2025

Den 5 december 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera dokumentet ”ECB:s banktillsyn: SSM:s tillsynsprioriteringar för 2023–2025”. Texten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av ECB:s riktlinjer om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) och stresstester för tillsynsändamål

Den 7 december 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA att ECB, för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn, avser att senast den 1 januari 2023 följa EBA:s riktlinjer om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) och stresstester för tillsynsändamål enligt direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2022/03).

2022 års tillsynsrapport för mindre betydande institut

Den 8 december 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera 2022 års tillsynsrapport för mindre betydande institut. Rapporten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

ECB:s rapport om god praxis för klimatstresstester

Den 14 december 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera ECB:s rapport om god praxis för klimatstresstester. Rapporten finns inom kort på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media