Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

December 2022

16. december 2022

Denarna politika

Sprememba Uredbe ECB/2021/1 o uporabi zahtev glede obveznih rezerv

Svet ECB je 6. decembra 2022 sprejel Uredbo ECB/2022/43 o spremembi Uredbe (EU) 2021/378 o uporabi zahtev glede obveznih rezerv (ECB/2021/1). Z novo uredbo se izvaja sklep Sveta ECB z dne 27. oktobra 2022, ki določa, da se bodo od začetka obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv, ki začne teči 21. decembra 2022, obvezne rezerve obrestovale po obrestni meri Eurosistema za odprto ponudbo mejnega depozita. Za zagotovitev pravne jasnosti in transparentnosti uredba določa tudi, kako se obrestujejo sredstva, ki so bila prvotno vključena v rezervna imetja, zdaj pa se šteje, da izpolnjujejo pogoje iz člena 3(1)(d) Uredbe ECB/2021/1 in so zato v skladu s to uredbo izključena iz rezervnih imetij institucije. Nova uredba bo začela veljati 21. decembra 2022.

Tržne operacije

Podaljšanje likvidnostnih linij s centralnimi bankami zunaj euroobmočja

ECB je 15. decembra 2022 napovedala, da bo do 15. januarja 2024 podaljšala obstoječe začasne linije repo poslov (Albanija, Andora, Madžarska, Severna Makedonija, Romunija in San Marino) in linije poslov zamenjave (Poljska) s centralnimi bankami zunaj euroobmočja. Velikost in operativni parametri posameznih sporazumov bodo ostali nespremenjeni. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Letni pregled seznama sprejemljivih nereguliranih trgov in seznama priznanih agencij v sistemu zavarovanja terjatev v Eurosistemu

Svet ECB je 6. decembra 2022 sklenil, da ne bo spremenil seznama nereguliranih trgov, ki jih ECB sprejema, in seznama agencij, ki jih ECB priznava kot primerne za sodelovanje v sistemu zavarovanja terjatev v Eurosistemu. Priložnostni pregled bo opravljen v začetku leta 2023, potem ko bo Hrvaška 1. januarja 2023 vstopila v euroobmočje. Oba sedanja seznama sta objavljena na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Sprememba datuma uvedbe novega sistema za upravljanje zavarovanj v Eurosistemu (ECMS)

Svet ECB je 28. novembra 2022 sklenil preložiti uvedbo sistema ECMS z 20. novembra 2023 na 8. april 2024. Za odlog se je odločil, da bi ublažil vpliv preloženega začetka delovanja sistema T2, novega Eurosistemovega sistema bruto poravnave v realnem času in modela centralnega upravljanja likvidnosti, ki je bil 20. oktobra 2022 preložen za štiri mesece. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Pregled svetovalne skupine Eurosistema za tržne infrastrukture za vrednostne papirje in zavarovanje (AMI-SeCo)

Svet ECB se je 8. decembra 2022 seznanil z rezultati pregleda delovanja in upravljanja skupine AMI-SeCo ter odobril njen spremenjeni mandat in sestavo. AMI-SeCo je tržna svetovalna skupina Eurosistema, ki je bila ustanovljena leta 2017, da bi omogočila aktiven dialog o vprašanjih v zvezi s kliringom in poravnavo vrednostnih papirjev, upravljanjem zavarovanja ter delovanjem in razvojem sistema TARGET2-Securities (T2S). Na podlagi pregleda bo skupina prešla z ene same na dve sestavi, da se omogoči jasno razlikovanje med njeno formalno posvetovalno vlogo pri upravljanju sistema T2S ter njeno vlogo v razpravah o harmonizaciji in integraciji po vsej Evropi. Poleg tega se bo geografski in poslovni obseg njegove harmonizacijske sestave razširil tako, da bo vključeval premalo zastopane geografske regije in izdajatelje, ki so ključni deležniki pri zadevah po trgovanju z vrednostnimi papirji in pri upravljanju finančnega premoženja, zastavljenega kot zavarovanje. S tem povezane informacije na spletnem mestu ECB bodo kmalu posodobljene.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu zakona o kliringu in poravnavi plačil

Svet ECB je 2. decembra 2022 Mnenje CON/2022/42 sprejel na zahtevo švedskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi popravnega mehanizma za trg, ki bo državljane in gospodarstvo zaščitil pred previsokimi cenami

Svet ECB je 2. decembra 2022 Mnenje CON/2022/44 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o prepovedi gotovinskih plačil pri poslih z nepremičninami in o domnevi nezanesljivosti oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi po pravu Unije

Svet ECB je 5. decembra 2022 Mnenje CON/2022/43 sprejel na zahtevo nemškega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Spremembe etičnih pravil, ki veljajo za visoke uradnike ECB

Svet ECB je konec novembra 2022 sprejel razširjeno različico Kodeksa ravnanja za visoke uradnike ECB (enotni kodeks), ki uvaja dodatne omejitve v pravilih o zasebnih finančnih transakcijah. Novi okvir nadomešča enotni kodeks iz leta 2019 in bo začel veljati 1. januarja 2023. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Triletni pregled odborov Eurosistema/ESCB

Svet ECB je 2. decembra 2022 v okviru triletnega pregleda podaljšal mandat odborov Eurosistema/ESCB, ustanovljenih v skladu s členom 9.1 Poslovnika ECB, za še en triletni mandat, ki se izteče 31. decembra 2025. Podaljšal je tudi mandat Konference o etiki in skladnosti poslovanja (ECC) ter Kadrovske konference (HRC), ki sta bili ustanovljeni na podlagi člena 9a poslovnika. Prva konferenca bo preimenovana v Odbor za etiko in skladnost poslovanja, druga pa v Kadrovski odbor. Poleg tega je Svet ECB za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025 imenoval Denisa Beauja, prvega namestnika guvernerja Banque de France, za predsednika Odbora za proračun (BUCOM), Olafa Sleijpena, člana izvršilnega odbora De Nederlandsche Bank, za predsednika Odbora za kontroling (COMCO), in Pedra Raposa, direktorja kadrovske službe Banco de Portugal, za sopredsednika Kadrovskega odbora (HRC) kot predstavnika nacionalnih centralnih bank. Svet ECB je potrdil tudi ponovno imenovanje vseh drugih predsednikov oz. predsednic odborov za obdobje do 31. decembra 2025.

Priporočilo ECB o zunanjih revizorjih Oesterreichische Nationalbank

Svet ECB je 13. decembra 2022 sprejel Priporočilo ECB/2022/44 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank.

Bankovci in kovanci

Druga študija o plačilnih navadah potrošnikov v euroobmočju

Svet ECB se je 8. decembra 2022 seznanil s poročilom o rezultatih druge študije o plačilnih navadah potrošnikov v euroobmočju (SPACE), ki sta ga pripravila Odbor Eurosistema/ESCB za bankovce (BANCO) in Odbor Eurosistema/ESCB za tržno infrastrukturo in plačila (MIPC). Anketa, ki je bila izvedena v okviru študije, je potekala med oktobrom 2021 in junijem 2022 v 17 državah euroobmočja. Deutsche Bundesbank in De Nederlandsche Bank, slednja skupaj z nizozemskim združenjem za plačila, že več kot desetletje izvajata lastne ankete o plačilnih navadah, njuni podatki za obdobje 2021–2022 pa so vključeni v podatke za preostali del euroobmočja. Kot kaže poročilo, se premik k negotovinskim plačilom nadaljuje, vendar ima gotovina še vedno pomembno vlogo, saj ostaja najpogosteje uporabljen način plačevanja tako na prodajnih mestih kot tudi pri plačilih med fizičnimi osebami. Vseeno so brezgotovinska plačila v vzponu, k čemur prispeva tudi premik od nakupov na prodajnih mestih k spletnim nakupom. Rezultati druge študije SPACE bodo kmalu objavljeni na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor v ECB

Prednostne naloge nadzora za obdobje 2023–2025

Svet ECB 5. decembra 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi dokument z naslovom »Bančni nadzor v ECB: prednostne naloge nadzora za obdobje 2023–2025«. Dokument je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Skladnost s smernicami EBA o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) in nadzorniško stresno testiranje

Svet ECB 7. decembra 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da se namerava ECB za pomembne institucije, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, do 1. januarja 2023 uskladiti s Smernicami EBA o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) in nadzorniško stresno testiranje (EBA/GL/2022/03).

Poročilo o nadzoru manj pomembnih institucij v letu 2022

Svet ECB 8. decembra 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi dokument z naslovom »LSI supervision report 2022«. Poročilo je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Poročilo ECB o dobrih praksah za podnebno stresno testiranje

Svet ECB 14. decembra 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi dokument z naslovom »ECB report on good practices for climate stress testing«. Poročilo bo kmalu na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije