Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

December 2022

16. decembra 2022

Menová politika

Zmena nariadenia ECB/2021/1 o uplatňovaní požiadaviek na povinné minimálne rezervy

Dňa 6. decembra 2022 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2022/43, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/378 o uplatňovaní požiadaviek na povinné minimálne rezervy (ECB/2021/1). Pozmeňujúci právny akt vykonáva rozhodnutie Rady guvernérov z 27. októbra 2022, ktorým sa stanovuje sadzba úročenia povinných minimálnych rezerv na úrovni sadzby jednodňových sterilizačných operácií Eurosystému, a to od začiatku udržiavacieho obdobia so začiatkom 21. decembra 2022. V záujme právnej zrozumiteľnosti a transparentnosti sa v pozmeňujúcom právnom akte vymedzuje aj spôsob úročenia prostriedkov pôvodne zahrnutých do povinných minimálnych rezerv, ktoré sa následne považujú za prostriedky, ktoré spĺňajú podmienky článku 3 ods. 1 písm. d) nariadenia ECB/2021/1, a preto sú podľa uvedeného predpisu vylúčené z povinných minimálnych rezerv inštitúcie. Pozmeňujúci právny akt nadobudne účinnosť 21. decembra 2022.

Operácie na trhu

Predĺženie platnosti likviditných liniek pre centrálne banky krajín mimo eurozóny

Dňa 15. decembra ECB oznámila predĺženie platnosti existujúcich dočasných repo liniek (s Albánskom, Andorrou, Maďarskom, Severným Macedónskom, Rumunskom a San Marínom) a swapových liniek (s Poľskom) s centrálnymi bankami krajín mimo eurozóny do 15. januára 2024. Rozsah a prevádzkové parametre jednotlivých dohôd zostanú nezmenené. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Ročná revízia zoznamu akceptovaných neregulovaných trhov a zoznamu uznaných agentúr v kolaterálovom rámci Eurosystému

Dňa 6. decembra 2022 Rada guvernérov rozhodla, že nebude meniť zoznam neregulovaných trhov akceptovaných ECB, ani zoznam agentúr, ktoré ECB uznala za akceptovateľné v kolaterálovom rámci Eurosystému. Začiatkom roka 2023, po vstupe Chorvátska do eurozóny 1. januára 2023, sa uskutoční ad hoc revízia zoznamov. Aktuálne zoznamy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Zmeny súvisiace so zavedením nového systému Eurosystému pre správu kolaterálu

Dňa 28. novembra 2022 Rada guvernérov rozhodla o zmene termínu spustenia systému Eurosystému pre správu kolaterálu (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) z 20. novembra 2023 na 8. apríl 2024. Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom zmierniť vplyv zmeneného termínu spustenia T2, nového systému hrubého zúčtovania v reálnom čase a modelu centrálneho riadenia likvidity Eurosystému, ktoré bolo 20. októbra 2022 odložené o štyri mesiace. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Revízia práce poradnej skupiny v oblasti trhových infraštruktúr pre cenné papiere a kolaterál

Dňa 8. decembra 2022 Rada guvernérov vzala na vedomie výsledky revízie fungovania a riadenia poradnej skupiny v oblasti trhových infraštruktúr pre cenné papiere a kolaterál (Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral – AMI-SeCo) a schválila jej upravený mandát a zloženie. AMI-SeCo je trhová poradná skupina Eurosystému, ktorá bola zriadená v roku 2017 s cieľom sprostredkovať aktívny dialóg o otázkach týkajúcich sa zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi, riadenia kolaterálu a prevádzky a vývoja systému TARGET2-Securities (T2S). V dôsledku revízie bude mať odteraz poradná skupina namiesto jedného dvojaké zloženie, aby bolo možné jednoznačne odlíšiť jej formálnu konzultačnú úlohu v rámci riadenia T2S od jej úlohy v rámci diskusií o harmonizácii a integrácii v Európe. Jej geografické a odborné zloženie v rámci úlohy harmonizácie bude navyše rozšírené o nedostatočne zastúpené geografické oblasti a emitentov, ktorí sú kľúčovými zainteresovanými stranami v poobchodných záležitostiach v oblasti cenných papierov a v riadení kolaterálu. Súvisiace informácie budú onedlho aktualizované aj na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu zákona, ktorý sa týka zúčtovania a vyrovnania platieb

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/42 dňa 2. decembra 2022 na žiadosť švédskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza trhový korekčný mechanizmus na ochranu občanov a hospodárstva pred nadmerne vysokými cenami

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/44 dňa 2. decembra 2022 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k zákazu hotovostných platieb pri transakciách s nehnuteľnosťami a prezumpcii nespoľahlivosti osôb, na ktoré sa vzťahuje režim reštriktívnych opatrení

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/43 dňa 5. decembra 2022 na žiadosť nemeckého ministerstva financií.

Riadenie

Zmeny etických pravidiel vzťahujúcich sa na vysokopostavených úradníkov ECB

Na konci novembra 2022 Rada guvernérov prijala aktualizovanú verziu kódexu správania vysokopostavených úradníkov ECB (jednotného kódexu), v ktorom stanovila dodatočné obmedzenia týkajúce sa súkromných finančných transakcií. Aktualizovaným kódexom sa s účinnosťou od 1. januára 2023 nahrádza jednotný kódex z roku 2019. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Trojročné hodnotenie výborov Eurosystému/ESCB

Dňa 2. decembra 2022 Rada guvernérov v rámci trojročného hodnotenia mandátov jednotlivých výborov predĺžila platnosť mandátov výborov Eurosystému/ESCB, zriadených v súlade s článkom 9.1 rokovacieho poriadku ECB, o ďalšie trojročné funkčné obdobie, t. j. do 31. decembra 2025. Zároveň predĺžila platnosť mandátu konferencie pre etiku a kontrolu dodržiavania pravidiel a konferencie pre ľudské zdroje, zriadených v súlade s článkom 9a rokovacieho poriadku, ktoré budú premenované na Výbor pre etiku a kontrolu dodržiavania pravidiel a na Výbor pre ľudské zdroje. Rada guvernérov okrem toho na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2025 vymenovala Denisa Beaua, prvého viceguvernéra Banque de France, za predsedu Rozpočtového výboru; Olafa Sleijpena, člena Výkonnej rady De Nederlandsche Bank, za predsedu Výboru pre kontroling (COMCO); a Pedra Raposa, riaditeľa odboru ľudských zdrojov Banco de Portugal, za spolupredsedu (z radov predstaviteľov národných centrálnych bánk) Výboru pre ľudské zdroje. Rada guvernérov tiež potvrdila opätovné vymenovanie predsedov všetkých ostatných výborov do 31. decembra 2025.

Odporúčanie ECB o externom audítorovi Oesterreichische Nationalbank

Dňa 13. decembra 2022 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2022/44 Rade Európskej únie o externom audítorovi Oesterreichische Nationalbank.

Bankovky a mince

Druhá štúdia platobných zvyklostí spotrebiteľov v eurozóne

Dňa 8. decembra 2022 Rada guvernérov vzala na vedomie správu o výsledkoch druhej štúdie platobných zvyklostí spotrebiteľov v eurozóne (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area – SPACE), ktorú vypracoval Výbor pre bankovky a Výbor pre trhovú infraštruktúru a platobný styk (výbory Eurosystému/ESCB). Štúdia prebiehala od októbra 2021 do júna 2022 v 17 krajinách eurozóny. Výsledky štúdie zohľadňujú aj údaje za obdobie 2021 – 2022 od Deutsche Bundesbank a De Nederlandsche Bank, ktoré spolu s holandskou platobnou asociáciou už viac ako desať rokov realizujú vlastné prieskumy platobných zvyklostí. Správa potvrdzuje pokračovanie prechodu na bezhotovostné platby, no hotovosť podľa nej stále zohráva dôležitú úlohu. Zostáva najčastejšie používaným platobným prostriedkom pri obchodných platbách v mieste predaja, ako aj pri súkromných platbách. Bezhotovostné platby sú však na vzostupe, k čomu prispieva prechod od nákupov v mieste predaja k internetovým nákupom. Výsledky druhej štúdie SPACE budú čoskoro zverejnené na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad ECB

Priority jednotného mechanizmu dohľadu na obdobie 2023 – 2025

Dňa 5. decembra 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť dokument s názvom „Bankový dohľad ECB: priority dohľadu na obdobie 2023 –2025“. Dokument je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Súlad s usmerneniami EBA o spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) a stresového testovania orgánmi dohľadu

Dňa 7. decembra 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že ECB sa v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom mieni od 1. januára 2023 riadiť usmerneniami EBA o spoločných postupoch a metodikách SREP a stresového testovania orgánmi dohľadu podľa smernice 2013/36/EÚ (EBA/GL/2022/03).

Správa o dohľade nad menej významnými inštitúciami za rok 2022

Dňa 8. decembra 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť správu o dohľade nad menej významnými inštitúciami za rok 2022. Správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Správa ECB o osvedčených postupoch klimatického záťažového testovania

Dňa 14. decembra 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť správu ECB o osvedčených postupoch klimatického záťažového testovania. Správa bude onedlho k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá