Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2022. gada decembris

2022. gada 16. decembrī

Monetārā politika

Grozījumi Regulā (ES) 2021/1 par obligāto rezervju prasību piemērošanu

Padome 2022. gada 6. decembrī pieņēma Regulu ECB/2022/43, ar ko groza Regulu (ES) 2021/378 par obligāto rezervju prasību piemērošanu (ECB/2021/1). Grozītais tiesību akts ievieš Padomes 2022. gada 27. oktobra lēmumu noteikt atlīdzību par obligātajām rezervēm atbilstoši Eurosistēmas noguldījumu iespējas procentu likmei ar rezervju prasību izpildes periodu, kas sākas 2022. gada 21. decembrī. Turklāt, lai nodrošinātu juridisko skaidrību un caurredzamību, tiesību akts, ar kuru tiek veikti grozījumi, nosaka arī atlīdzības režīmu līdzekļiem, kuri sākotnēji iekļauti obligāto rezervju turējumos, bet kuri pēc tam tiek uzskatīti par atbilstošiem Eiropas Centrālās bankas Regulas ECB/2021/1 3. panta 1. punkta d) apakšpunkta nosacījumiem un tādējādi vairs netiek uzskatīti par obligātajām rezervēm saskaņā ar minēto tiesību aktu. Tiesību akts, ar kuru veic grozījumus, stāsies spēkā 2022. gada 21. decembrī.

Tirgus operācijas

Tiek pagarinātas likviditātes līnijas ar ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām

ECB 2022. gada 15. decembrī paziņoja, ka esošās pagaidu repo darījumu (ar Albāniju, Andoru, Ungāriju, Ziemeļmaķedoniju, Rumāniju un Sanmarīno) un mijmaiņas darījumu (ar Poliju) līnijas ar ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām tiks pagarinātas līdz 2024. gada 15. janvārim. Atsevišķo līgumu apjoms un darbības parametri nemainīsies. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmas ietvaros pieņemamo neregulēto tirgu saraksta un atzīto aģentūru saraksta ikgadējā pārskatīšana

Padome 2022. gada 6. decembrī nolēma nemainīt ECB pieņemamo neregulēto tirgu sarakstu un aģentūru, kuras ECB atzinusi par atbilstošām dalībai Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmā, sarakstu. 2023. gada sākumā pēc tam, kad Horvātija 2023. gada 1. janvārī būs pievienojusies euro zonai, tiks veikta ad hoc pārskatīšana. Aktuālie saraksti pieejami ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Ar jaunās Eurosistēmas nodrošinājuma pārvaldības sistēmas (ECMS) darbības uzsākšanu saistītās pārmaiņas

Padome 2022. gada 28. novembrī nolēma pārcelt ECMS darbības uzsākšanas datumu no 2023. gada 20. novembra uz 2024. gada 8. aprīli. Šis lēmums tika pieņemts, lai mazinātu ietekmi, kas saistīta ar Eurosistēmas jaunās reālā laika bruto norēķinu sistēmas un centrālās likviditātes pārvaldības modeļa T2 darbības uzsākšanas datuma pārcelšanu. Darbības uzsākšana 2022. gada 20. oktobrī tika atlikta par četriem mēnešiem. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas Konsultatīvās grupas vērtspapīru un nodrošinājuma tirgus infrastruktūru jomā (AMI-SeCo) darbības pārskatīšana

Padome 2022. gada 8. decembrī pieņēma zināšanai AMI-SeCo darbības un pārvaldības pārskatīšanas rezultātus un apstiprināja tās pārskatītās pilnvaras un sastāvu. AMI-SeCo ir Eurosistēmas tirgus konsultatīvā grupa, kura tika izveidota 2017. gadā, lai veicinātu aktīvu dialogu par jautājumiem, kas saistīti ar vērtspapīru klīringu un norēķiniem, nodrošinājuma pārvaldību un TARGET2 vērtspapīriem (T2S) darbību un attīstību. Pārskatīšanas rezultātā AMI-SeCo turpmāk darbosies nevis vienā, bet divos sastāvos, ļaujot skaidri nošķirt tās oficiālo konsultatīvo lomu T2S pārvaldībā un tās lomu diskusijās par saskaņošanu un integrāciju visas Eiropas līmenī. Turklāt tiks paplašināts grupas sastāva, kas nodarbosies ar saskaņošanas jautājumiem, ģeogrāfiskais un uzņēmējdarbības tvērums, iekļaujot tajā nepietiekami pārstāvētos ģeogrāfiskos reģionus un emitentus, kas ir galvenās vērtspapīru pēctirdzniecības jautājumos un nodrošinājuma pārvaldībā iesaistītās puses. Attiecīgā informācija ECB interneta vietnē drīzumā tiks aktualizēta.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par maksājumu klīringa un norēķinu likumprojektu

Padome 2022. gada 2. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/42 pēc Zviedrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido tirgus korekcijas mehānismu iedzīvotāju un ekonomikas aizsardzībai pret pārmērīgi augstām cenām

Padome 2022. gada 2. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/44 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par aizliegumu veikt skaidras naudas maksājumus darījumos ar nekustamo īpašumu un par tādu personu neuzticamības prezumpciju, uz kurām attiecas Savienības ierobežojošo pasākumu režīms

Padome 2022. gada 5. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2022/43 pēc Vācijas Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

Augsta līmeņa ECB amatpersonām piemērojamo ētikas noteikumu grozījumi

Padome 2022. gada novembra beigās apstiprināja augsta līmeņa ECB amatpersonu Ētikas kodeksa (vienotā kodeksa) pilnveidotu versiju, nosakot papildu ierobežojumus noteikumiem attiecībā uz privātajiem finanšu darījumiem. Pārskatītais regulējums ar 2023. gada 1. janvāri aizstāj 2019. gada vienoto kodeksu. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Pārskats par Eurosistēmas/ECBS komitejām, ko veic reizi trijos gados

Padome 2022. gada 2. decembrī reizi trijos gados veiktās komiteju pilnvaru pārskatīšanas ietvaros vēl uz trim gadiem (līdz 2025. gada 31. decembrim) pagarināja saskaņā ar ECB Reglamenta 9.1. pantu izveidoto Eurosistēmas/ECBS komiteju darbības termiņu. Padome pagarināja arī Ētikas un atbilstības konferences (ECC) un Cilvēkresursu konferences (HRC) pilnvaras. Abas šīs konferences izveidotas saskaņā ar ECB Reglamenta 9.a pantu. Konferences paredzēts pārdēvēt attiecīgi par Ētikas un atbilstības komiteju un Cilvēkresursu komiteju. Turklāt Padome uz laiku no 2023. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim iecēla Banque de France prezidenta pirmo vietnieku Denisu Bo (Denis Beau) par Budžeta komitejas (BUCOM) priekšsēdētāju, De Nederlandsche Bank Valdes locekli Olafu Sleipenu (Olaf Sleijpen) par Kontroles komitejas (COMCO) priekšsēdētāju un Banco de Portugal Cilvēkresursu nodaļas direktoru Pedru Rapozu (Pedro Raposo) par Cilvēkresursu komitejas (HRC) NCB līdzpriekšsēdētāju. Padome arī apstiprināja visu pārējo komiteju priekšsēdētāju atkārtotu iecelšanu amatā uz laiku līdz 2025. gada 31. decembrim.

ECB ieteikums par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem

Padome 2022. gada 13. decembrī pieņēma Ieteikumu ECB/2022/44 Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem.

Banknotes un monētas

Otrais pētījums par patērētāju maksāšanas paradumiem euro zonā

Padome 2022. gada 8. decembrī pieņēma zināšanai Eurosistēmas/ECBS Banknošu komitejas (BANCO) un Tirgus infrastruktūras un maksājumu komitejas (MIPC) sagatavoto ziņojumu, kurā aplūkoti otrā pētījuma par patērētāju maksāšanas paradumiem euro zonā (SPACE) rezultāti. Attiecīgais apsekojums tika veikts no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada jūnijam 17 euro zonas valstīs. Deutsche Bundesbank un De Nederlandsche Bank kopā ar Nīderlandes Maksājumu asociāciju jau vairāk nekā 10 gadus veic savus apsekojumus par maksāšanas paradumiem, un to dati par 2021. un 2022. gadu ir iekļauti pārējo euro zonas valstu datos. Lai gan ziņojums liecina, ka turpinās virzība uz bezskaidrās naudas maksājumiem, skaidrā nauda joprojām ir svarīga. Tā joprojām ir visbiežāk izmantotā maksāšanas metode gan tirdzniecības vietās, gan fizisku personu savstarpējos maksājumos. Tomēr bezskaidrās naudas maksājumu apjoms pieaug, un to veicina pāreja no pirkumiem pārdošanas vietās uz pirkumiem tiešsaistē. Otrā SPACE pētījuma rezultāti drīzumā tiks publicēti ECB interneta vietnē.

ECB banku uzraudzība

VUM uzraudzības prioritātes 2023.–2025. gadam

Padome 2022. gada 5. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt dokumentu "ECB banku uzraudzība – VUM uzraudzības prioritātes 2023.–2025. gadam". Dokuments pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par kopējām procedūrām un metodoloģiju, ko izmanto uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā (SREP) un uzraudzības stresa testos

Padome 2022. gada 7. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka ECB attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām iestādēm ar 2023. gada 1. janvāri paredz nodrošināt atbilstību EBI Pamatnostādnēm par kopējām procedūrām un metodoloģiju, ko izmanto uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā (SREP) un uzraudzības stresa testos saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES (EBA/GL/2022/03).

2022. gada mazāk nozīmīgo iestāžu (MNI) uzraudzības ziņojums

Padome 2022. gada 8. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt dokumentu "2022. gada mazāk nozīmīgo iestāžu (MNI) uzraudzības ziņojums". Ziņojums pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

ECB ziņojums par klimata stresa testu labāko praksi

Padome 2022. gada 14. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt dokumentu "ECB ziņojums par klimata stresa testu labāko praksi". Ziņojums drīzumā būs pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem