Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

prosinec 2022

16. prosince 2022

Měnová politika

Změna nařízení (ECB) 2021/1 o uplatňování povinnosti minimálních rezerv

Rada guvernérů přijala 6. prosince 2022 nařízení ECB/2022/43, kterým se mění nařízení (EU) 2021/378 o uplatňování povinnosti minimálních rezerv (ECB/2021/1). Pozměňujícím právním aktem se provádí rozhodnutí Rady guvernérů ze dne 27. října 2022, kterým se stanoví úročení minimálních rezerv na úrovni sazby vkladové facility Eurosystému od začátku udržovacího období začínajícího 21. prosince 2022. Kromě toho v zájmu zajištění právní jednoznačnosti a transparentnosti definuje pozměňující právní akt rovněž úročení finančních prostředků, které byly původně zahrnuty do minimálních rezerv a následně vyhodnoceny jako splňující podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení ECB/2021/1, a jsou proto podle uvedeného aktu vyloučeny z povinnosti minimálních rezerv institucí. Pozměňující právní akt vstoupí v platnost dne 21. prosince 2022.

Tržní operace

Prodloužení eurových likviditních linek s centrálními bankami mimo eurozónu

ECB oznámila 15. prosince 2022 prodloužení stávajících dočasných repo linek (Albánia, Andorra, Maďarsko, Rumunsko, San Marino a Severní Makedonie) a swapových linek (Polsko) s centrálními bankami mimo eurozónu, a to do 15. ledna 2024. Objem a provozní parametry jednotlivých dohod zůstávají beze změny. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Každoroční přezkum seznamu akceptovaných neregulovaných trhů a seznamu uznaných agentur v rámci zajištění operací Eurosystému

Rada guvernérů rozhodla 6. prosince 2022 neprovést změny v seznamu neregulovaných trhů akceptovaných ECB ani v seznamu agentur, které ECB uznala za způsobilé k účasti v rámci zajištění používaném Eurosystémem. Přezkum ad hoc bude proveden na začátku roku 2023 poté, co Chorvatsko 1. ledna 2023 vstoupí do eurozóny. Stávající seznamy jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Změny související se spuštěním nového systému Eurosystému pro správu zajištění (ECMS)

Rada guvernérů rozhodla 28. listopadu 2022 přesunout spuštění ECMS z 20. listopadu 2023 na 8. dubna 2024. Toto rozhodnutí bylo přijato s cílem zmírnit dopad změny termínu spuštění systému T2, nového modelu Eurosystému pro zúčtování plateb v reálném čase a centrálního řízení likvidity, které bylo 20. října 2022 odloženo o čtyři měsíce. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Přezkum poradní skupiny Eurosystému pro tržní infrastruktury pro cenné papíry a zajištění (AMI-SeCo)

Rada guvernérů vzala 8. prosince 2022 na vědomí výsledek přezkumu fungování a správy skupiny AMI-SeCo a schválila její revidovaný mandát a složení. AMI-SeCo je tržní poradní skupina Eurosystému, která byla zřízena v roce 2017 s cílem usnadnit aktivní dialog o otázkách týkajících se zúčtování a vypořádání cenných papírů, správy zajištění a provozu a vývoje systému TARGET2-Securities (T2S). V důsledku přezkumu bude mít AMI-SeCo namísto jednoho dvě složení, aby bylo možné jasně rozlišovat mezi její formální konzultační úlohou při řízení T2S a její úlohou v diskusích o harmonizaci a integraci v celé Evropě. Kromě toho bude rozšířena zeměpisná a provozní působnost harmonizačního složení skupiny tak, aby zahrnovala nedostatečně zastoupené zeměpisné regiony a emitenty, kteří jsou klíčovými zúčastněnými stranami v poobchodních záležitostech týkajících se cenných papírů a správy zajištění. Související informace budou v nejbližší době k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu zákona o zúčtování a vypořádání plateb

Rada guvernérů přijala 2. prosince 2022 stanovisko CON/2022/42 na žádost švédského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí mechanismus korekce trhu na ochranu občanů a hospodářství před nadměrně vysokými cenami

Rada guvernérů přijala 2. prosince 2022 stanovisko CON/2022/44 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k zákazu hotovostních plateb při transakcích s nemovitostmi a k presumpci nespolehlivosti osob dotčených restriktivními opatřeními podle práva Unie

Rada guvernérů přijala 5. prosince 2022 na žádost německého ministerstva financí stanovisko CON/2022/43.

Správa a řízení

Změny etických pravidel vztahujících se na vysoce postavené úředníky ECB

Na konci listopadu 2022 Rada guvernérů schválila zdokonalené znění Kodexu chování pro vysoce postavené úředníky ECB (jednotný kodex) tím, že uložila dodatečná omezení pravidel týkajících se soukromých finančních transakcí. Revidovaný rámec nahrazuje s účinností od 1. ledna 2023 jednotný kodex z roku 2019. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Přezkum výborů Eurosystému/ESCB, který je prováděn každé tři roky

Dne 2. prosince 2022 v rámci přezkumu mandátů výborů, který je prováděn každé tři roky, prodloužila Rada guvernérů mandáty výborů Eurosystému/ESCB vytvořených v souladu s článkem 9.1 jednacího řádu ECB na další tříleté období; tyto mandáty tedy skočí 31. prosince 2025. Rada guvernérů rovněž prodloužila mandáty Konference o etice a compliance (ECC) a Konference pro lidské zdroje (HRC), obojí zřízené v souladu s článkem 9a jednacího řádu ECB. Tyto konference budou přejmenovány na Výbor pro etiku a compliance a na Výbor pro lidské zdroje. Dále Rada guvernérů rozhodla na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2025 o jmenování do těchto funkcí: Denis Beau, první viceguvernér Banque de France, do funkce předsedy Rozpočtového výboru (BUCOM); Olaf Sleijpen, člen Výkonné rady De Nederlandsche Bank, do funkce předsedy Výbor pro kontrolu (COMCO); a Pedro Raposo, ředitel lidských zdrojů Banco de Portugal, do funkce spolupředsedy Výboru pro lidské zdroje (HRC). Rada guvernérů také potvrdila opětovné jmenování všech ostatních předsedů výborů do 31. prosince 2025.

Doporučení ECB o externím auditorovi Oesterreichische Nationalbank

Rada guvernérů přijala 13. prosince 2022 doporučení ECB/2022/44 Radě Evropské unie o externím auditorovi Oesterreichische Nationalbank.

Bankovky a mince

Druhá studie platebních zvyklostí spotřebitelů v eurozóně

Rada guvernérů vzala 8. prosince 2022 na vědomí zprávu vypracovanou Výborem pro bankovky (BANCO) a Výborem pro tržní infrastrukturu a platební systémy (MIPC) Eurosystému/ESCB o výsledcích druhé studie platebních zvyklostí spotřebitelů v eurozóně (SPACE). Související průzkum probíhal v období od října 2021 do června 2022 v 17 zemích eurozóny. Deutsche Bundesbank a De Nederlandsche Bank společně s Nizozemskou platební asociací provádějí své vlastní průzkumy platebních zvyklostí již více než deset let a jejich údaje za období 2021–2022 byly integrovány s údaji ze zbytku eurozóny. I když přechod na bezhotovostní platby pokračuje, hotovost, jak ukazuje zpráva, hraje stále důležitou úlohu. Zůstává nejčastěji používaným způsobem platby jak v místě prodeje, tak v případě plateb mezi osobami. Bezhotovostní platby jsou však na vzestupu, což je podporováno přechodem od nákupů v místě prodeje k nákupům on-line. Výsledky druhé studie SPACE budou v nejbližší době zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled ECB

Priority SSM v oblasti dohledu na období 2023–2025

Rada guvernérů nevznesla 5. prosince 2022 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit zprávu s názvem „Bankovní dohled ECB: Priority SSM v oblasti dohledu na období 2023–2025“. Dokument je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Dodržování obecných pokynů EBA ke společným postupům a metodikám procesu dohledu a hodnocení (SREP) a zátěžového testování v rámci dohledu

Rada guvernérů nevznesla 7. prosince 2022 námitky k návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že pokud se jedná o významné instituce pod jejím přímým dohledem, ECB se hodlá nejpozději od 1. ledna 2023 řídit obecnými pokyny EBA ke společným postupům a metodikám SREP a zátěžového testování podle směrnice 2013/36/EU (EBA/GL/2022/03).

Zpráva o dohledu nad méně významnými institucemi (LSI) 2022

Rada guvernérů nevznesla 8. prosince 2022 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit zprávu s názvem „Zpráva o dohledu nad méně významnými institucemi 2022“. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Zpráva ECB o osvědčených postupech pro zátěžové testy klimatických rizik

Rada guvernérů nevznesla 14. prosince 2022 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit dokument nazvaný „Zpráva ECB o osvědčených postupech pro zátěžové testy klimatických rizik“. Zpráva bude v brzké době k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média