Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2022 m. gruodžio mėn.

2022 m. gruodžio 16 d.

Pinigų politika

Reglamento ECB/2021/1 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo dalinis pakeitimas

2022 m. gruodžio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2022/43, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/378 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2021/1). Iš dalies keičiančiu teisės aktu įgyvendinamas 2022 m. spalio 27 d. Valdančiosios tarybos sprendimas, kuriame nustatyta, kad nuo atsargų laikymo laikotarpio pradžios 2022 m. gruodžio 21 d. atlyginimui už privalomųjų atsargų laikymą bus taikoma tokia pati palūkanų norma kaip ir palūkanų norma už naudojimąsi Eurosistemos indėlių galimybe. Be to, siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir skaidrumą, iš dalies keičiančiame teisės akte taip pat apibrėžiama atlyginimo tvarka už lėšas, kurios, iš pradžių įtrauktos į privalomąsias atsargas, vėliau laikomos atitinkančiomis Reglamento ECB/2021/1 3 straipsnio 1 dalies d punkto sąlygas ir todėl pagal tą aktą neįtraukiamos į įstaigos laikomas atsargas. Iš dalies keičiantis teisės aktas įsigalios 2022 m. gruodžio 21 d.

Rinkos operacijos

Likvidumo euru palaikymo linijų su ne euro zonos centriniais bankais pratęsimas

2022 m. gruodžio 15 d. ECB paskelbė, kad dabartinės laikinos atpirkimo sandorių linijos (Albanija, Andora, Vengrija, Šiaurės Makedonija, Rumunija ir San Marinas) ir apsikeitimo sandorių linijos (Lenkija) su ne euro zonos centriniais bankais pratęsiamos iki 2024 m. sausio 15 d. Atskirų susitarimų dydis ir operaciniai parametrai nesikeis. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos įkaito sistemoje priimtinų nereguliuojamų rinkų ir pripažintų agentūrų sąrašų metinė peržiūra

2022 m. gruodžio 6 d. Valdančioji taryba nusprendė nekeisti nei ECB priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašo, nei agentūrų, kurias ECB pripažįsta tinkamomis dalyvauti Eurosistemos įkaito sistemoje, sąrašo. Ad hoc peržiūra bus atlikta 2023 m. pradžioje, po to, kai 2023 m. sausio 1 d. Kroatija prisijungs prie euro zonos. Dabartiniai sąrašai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Pakeitimai, susiję su naujos Eurosistemos įkaito valdymo sistemos (ECMS) įdiegimu

2022 m. lapkričio 28 d. Valdančioji taryba nusprendė perkelti ECMS veikimo pradžią iš 2023 m. lapkričio 20 d. į 2024 m. balandžio 8 d. Šis sprendimas buvo priimtas siekiant sušvelninti keturiems mėnesiams atidėtos T2 – Eurosistemos naujos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemos ir jos pagrindinio likvidumo valdymo modelio – taikymo pradžios poveikį. Sprendimas dėl atidėjimo buvo priimtas 2022 m. spalio 20 d. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos vertybinių popierių ir įkaito rinkos infrastruktūrų patariamosios grupės (AMI-SeCo) veiklos peržiūra

2022 m. gruodžio 8 d. Valdančioji taryba susipažino su Eurosistemos vertybinių popierių ir įkaito rinkos infrastruktūrų patariamosios grupės veiklos ir valdymo peržiūros rezultatais ir patvirtino patikslintus šios grupės įgaliojimus bei sudėtį. AMI-SeCo yra Eurosistemos rinkos patariamoji grupė, įsteigta 2017 m. siekiant palaikyti aktyvų dialogą klausimais, susijusiais su vertybinių popierių tarpuskaita ir atsiskaitymais, įkaito valdymu ir TARGET2-Securities (T2S) veikimu ir plėtojimu. Atlikus peržiūrą, AMI-SeCo bus nebe vienos, o dviejų sudėčių, kad būtų aiški atskirtis tarp jos oficialaus konsultacinio vaidmens T2S valdyme ir jos vaidmens diskusijose Europos mastu dėl derinimo ir integracijos. Be to, jos derinimo sudėties geografinė ir verslo aprėptis bus išplėsti taip, kad į grupę būtų įtraukti nepakankamai atstovaujami geografiniai regionai ir emitentai, kurie yra pagrindiniai suinteresuotieji subjektai vertybinių popierių poprekybiniais ir įkaito valdymo klausimais. Informacija apie tai netrukus bus atnaujinta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl įstatymo projekto dėl tarpuskaitos ir mokėjimų vykdymo

2022 m. gruodžio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/42 Švedijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo, siekiant apsaugoti piliečius ir ekonomiką nuo pernelyg didelių kainų, nustatomas rinkos koregavimo mechanizmas

2022 m. gruodžio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/44 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl draudimo atsiskaityti grynaisiais pinigais pagal nekilnojamojo turto sandorius ir dėl asmenų, kuriems taikomos Sąjungos ribojamosios priemonės, nepatikimumo prezumpcijos

2022 m. gruodžio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/43 Vokietijos finansų ministerijos prašymu.

ECB valdymas

ECB aukšto lygio tarnautojams taikomų etikos taisyklių daliniai pakeitimai

2022 m. lapkričio pabaigoje Valdančioji taryba priėmė patobulintą ECB aukšto lygio tarnautojų elgesio kodeksą (Bendrąjį elgesio kodeksą), kuriame nustatyti papildomi apribojimai taisyklėms dėl asmeninių finansinių sandorių. Šis atnaujintas kodeksas pakeis 2019 m. Bendrąjį elgesio kodeksą nuo 2023 m. sausio 1 d. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Kas trejus metus atliekama Eurosistemos / ECBS komitetų peržiūra

2022 m. gruodžio 2 d., vykdydama kas trejus metus atliekamą komitetų įgaliojimų peržiūrą, Valdančioji taryba pratęsė Eurosistemos / ECBS komitetų, įsteigtų vadovaujantis ECB darbo reglamento 9 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įgaliojimus dar vienai trejų metų kadencijai, truksiančiai iki 2025 m. gruodžio 31 d. Valdančioji taryba taip pat pratęsė Etikos ir atitikties užtikrinimo konferencijos ir Žmogiškųjų išteklių konferencijos (HRC), įsteigtų pagal Darbo reglamento 9a straipsnį, įgaliojimus. Šios konferencijos bus pervadintos atitinkamai Etikos ir atitikties užtikrinimo komitetu bei Žmogiškųjų išteklių komitetu. Valdančioji taryba paskyrė Banque de France valdytojo pirmąjį pavaduotoją Denisą Beau Biudžeto komiteto (BUCOM) pirmininku, De Nederlandsche Bank vykdomosios valdybos narį Olafą Sleijpeną – Valdymo priežiūros komiteto (COMCO) pirmininku ir Banco de Portugal Žmogiškųjų išteklių padalinio direktorių Pedro'ą Raposo'ą – Žmogiškųjų išteklių komiteto (HRC) NCB atsotvaujančiu bendrapirmininku. Jų kadencija tęsis nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. Valdančioji taryba taip pat patvirtino visų kitų komitetų pirmininkų pakartotinį paskyrimą iki 2025 m. gruodžio 31 d.

ECB rekomendacija dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditorių

2022 m. gruodžio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2022/44, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditorių.

Banknotai ir monetos

Antrasis euro zonos vartotojų požiūrio į mokėjimus tyrimas

2022 m. gruodžio 8 d. Valdančioji taryba susipažino su Eurosistemos / ECBS Banknotų komiteto (BANCO) ir Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komiteto (MIPC) parengta ataskaita, kurioje pristatomi antrojo euro zonos vartotojų požiūrio į mokėjimus tyrimo (angl. study on the payment attitudes of consumers in the euro area, SPACE) rezultatai. Su tyrimu susijusi apklausa vykdyta nuo 2021 m. spalio mėn. iki 2022 m. birželio mėn. 17  euro zonos šalių. Deutsche Bundesbank ir De Nederlandsche Bank kartu su Nyderlandų mokėjimų asociacija jau daugiau kaip dešimtmetį patys atlieka apklausas apie požiūrį į mokėjimus, o jų 2021–2022 m. duomenys integruoti į kitų euro zonos šalių duomenis. Nors perėjimas prie mokėjimų negrynaisiais pinigais tęsiasi, tačiau, kaip matyti iš ataskaitos, grynieji pinigai vis dar atlieka svarbų vaidmenį. Jie tebėra dažniausiai naudojamas mokėjimo būdas ir pardavimo vietose, ir atliekant mokėjimus tarp asmenų. Nepaisant to, daugėja mokėjimų negrynaisiais pinigais, prie to prisideda ir perėjimas nuo apsipirkimo fizinėse pardavimo vietose prie apsipirkimo internetu. Antrojo SPACE tyrimo rezultatai netrukus bus paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB bankų priežiūra

2023–2025 m. BPM priežiūros prioritetai

Iki 2022 m. gruodžio 5 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui skelbti dokumentą „ECB Bankų priežiūros tarnyba. 2023–2025 m. BPM priežiūros prioritetai“. Dokumentas paskelbtas ECB Bankų priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

Atitiktis EBI gairėms dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) ir priežiūrinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tvarkos ir metodikos

Iki 2022 m. gruodžio 7 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB iki 2023 m. sausio 1 d. pradės laikytis EBI gairių dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) ir priežiūrinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tvarkos ir metodikos pagal Direktyvą 2013/36/ES (EBA/GL/2022/03).

2022 m. mažiau svarbių įstaigų (MSĮ) priežiūros ataskaita

Iki 2022 m. gruodžio 8 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti dokumentą „2022 m. MSĮ priežiūros ataskaita“. Ataskaita paskelbta ECB Bankų priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

ECB ataskaita dėl su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis gerosios patirties

Iki 2022 m. gruodžio 14 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui skelbti dokumentą „ECB ataskaita dėl su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis gerosios patirties“. Ataskaita netrukus bus paskelbta ECB Bankų priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai