Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset
(muut kuin korkopäätökset)

Joulukuu 2022

16.12.2022

Rahapolitiikka

Muutoksia vähimmäisvarantovelvoitteiden soveltamisasetukseen EKP/2021/1

EKP:n neuvosto antoi 6.12.2022 asetuksen EKP/2022/43 vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EU) 2021/378 (EKP/2021/1) muuttamisesta. Muutosasetuksella pantiin täytäntöön 27.10.2022 tehty EKP:n neuvoston päätös siitä, että vähimmäisvarantotalletusten korkona on 21.12.2022 alkavasta pitoajanjaksosta lähtien eurojärjestelmän talletusmahdollisuuden korko. Oikeudellisen selkeyden ja avoimuuden varmistamiseksi muutosasetuksessa myös määritellään, miten korkoa maksetaan varoille, jotka ovat alun perin sisältyneet vähimmäisvarantotalletuksiin mutta joiden on sittemmin katsottu täyttävän asetuksen EKP/2021/1 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan d edellytykset ja jotka on tästä syystä jätettävä laitoksen varantotalletusten ulkopuolelle. Muutosasetus tulee voimaan 21.12.2022.

Markkinaoperaatiot

Euromääräisen likviditeetin tarjoamista euroalueen ulkopuolisille keskuspankeille jatketaan

EKP ilmoitti 15.12.2022 jatkavansa 15.1.2024 asti euroalueen ulkopuolisten keskuspankkien kanssa tehtyjä nykyisiä tilapäisiä repojärjestelyjä (Albania, Andorra, Pohjois-Makedonia, Romania, San Marino ja Unkari) ja swapjärjestelyjä (Puola). Yksittäisten sopimusten suuruus ja niiden toteutukseen liittyvät parametrit pysyvät ennallaan. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Hyväksyttävien sääntelemättömien markkinoiden ja tunnustettujen valtiosidonnaisten laitosten luetteloiden vuositarkistus

EKP:n neuvosto päätti 6.12.2022 pitää ennallaan luettelot EKP:n hyväksymistä sääntelemättömistä markkinoista ja EKP:n tunnustamista valtiosidonnaisista laitoksista, jotka voivat osallistua eurojärjestelmän vakuuskäytäntöön. Luettelot tarkistetaan vuoden 2023 alkupuolella Kroatian liityttyä 1.1.2023 euroalueeseen. Tämänhetkisiin luetteloihin voi tutustua EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Eurojärjestelmän vakuushallintajärjestelmän käyttöönotto siirtyy

EKP:n neuvosto päätti 28.11.2022, että vakuushallintajärjestelmää ei oteta käyttöön 20.11.2023 vaan 8.4.2024. Päätöksen tarkoituksena on vaimentaa uuden reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän ja sen keskitetyn likviditeetinhallintamallin (T2) käyttöönoton siirtymisen aiheuttamia vaikutuksia, sillä T2:n käyttöönottoa päätettiin 20.10.2022 lykätä neljällä kuukaudella. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Arvopapereita ja vakuuksia koskevien markkinainfrastruktuurien neuvonantoryhmän mandaattiin ja kokoonpanoon muutoksia

EKP:n neuvosto tutustui 8.12.2022 neuvonantoryhmän toimintaa ja hallintoa koskevan tarkastuksen tuloksiin ja hyväksyi ryhmän mandaatin ja kokoonpanon muuttamisen. Neuvonantoryhmä perustettiin vuonna 2017 edistämään aktiivista vuoropuhelua arvopaperien selvitystä ja toimitusta, vakuushallintaa sekä TARGET2-Securities (T2S) ‑järjestelmän toimintaa ja kehittämistä koskevista aiheista. Tarkastuksen perusteella neuvonantoryhmän ensisijaisen kokoonpanon rinnalle asetetaan toinen kokoonpano, jotta ryhmän virallinen tehtävä T2S-järjestelmän hallinnon neuvonantajana voidaan pitää erillään sen tehtävästä osallistua markkinainfrastruktuurien yhtenäistämisestä ja integroinnista EU:n tasolla käytäviin neuvotteluihin. Toisessa kokoonpanossa yhtenäistämisneuvottelujen piiriin kuuluvat vastedes myös aliedustetut maantieteelliset alueet sekä liikkeeseenlaskijat, jotka ovat keskeinen sidosryhmä kaupankäynnin jälkeisissä kysymyksissä ja vakuuksien hallinnassa. Päivitetyt tiedot julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto maksujen selvitystä ja katteensiirtoa koskevasta lakiehdotuksesta

EKP:n neuvosto antoi 2.12.2022 Ruotsin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2022/42.

EKP:n lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi markkinakorjausmekanismista kansalaisten ja talouden suojelemiseksi liian korkeilta hinnoilta

EKP:n neuvosto antoi 2.12.2022 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2022/44.

EKP:n lausunto käteismaksujen kieltämisestä kiinteistökauppojen yhteydessä ja sellaisten henkilöiden epäluotettavuutta koskevasta olettamasta, joihin kohdistuu unionin lainsäädännön mukaisia pakotteita

EKP:n neuvosto antoi 5.12.2022 Saksan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2022/43.

Hallinto ja valvonta

Muutoksia EKP:n ylimmän johdon jäseniin sovellettaviin eettisiin sääntöihin

EKP:n neuvosto vahvisti marraskuun 2022 lopulla EKP:n ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeiden uudistetun version, jossa tiukennetaan yksityisiä rahoitustoimia koskevia sääntöjä. Vuoden 2019 menettelytapaohjeet korvataan muutetuilla ohjeilla 1.1.2023. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden kolmivuotistarkistus

Komiteoiden mandaattien kolmivuotistarkistuksen yhteydessä EKP:n neuvosto pidensi 2.12.2022 EKP:n työjärjestyksen artiklan 9.1 nojalla perustettujen eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden mandaatteja kolmella vuodella eli 31.12.2025 asti. EKP:n neuvosto pidensi myös työjärjestyksensä artiklan 9 a nojalla perustetun eettisten ja compliance-asioiden yhdyselimen ja henkilöstöasioiden konferenssin mandaatteja. Niiden nimet ovat vastedes eettisten ja compliance-asioiden komitea ja henkilöstöasioiden komitea. Lisäksi EKP:n neuvosto nimitti budjettikomitean puheenjohtajaksi Ranskan keskuspankin ensimmäisen varapääjohtajan Denis Beaun, valvontakomitean puheenjohtajaksi Alankomaiden keskuspankin johtokunnan jäsenen Olaf Sleijpenin ja keskuspankkeja edustavaksi henkilöstöasioiden komitean toiseksi puheenjohtajaksi Portugalin keskuspankin henkilöstöjohtajan Pedro Raposon. Kaikkien heidän toimikautensa alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2025. EKP:n neuvosto myös vahvisti, että kaikkien muiden komiteoiden puheenjohtajat jatkavat toimessaan 31.12.2025 asti.

EKP:n suositus Itävallan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 13.12.2022 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Oesterreichische Nationalbankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2022/44).

Setelit ja kolikot

Toinen tutkimus euroalueen kuluttajien maksutottumuksista

EKP:n neuvosto tutustui 8.12.2022 eurojärjestelmän/EKPJ:n setelikomitean sekä markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomitean laatimaan raporttiin, jossa tarkastellaan euroalueen kuluttajien maksutottumuksia koskevan toisen SPACE-tutkimuksen tuloksia. Kyselytutkimus toteutettiin lokakuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana 17:ssä euroalueen maassa. Saksan keskuspankki, Alankomaiden keskuspankki ja Alankomaiden maksupalvelutoimijoiden liitto (Betaalvereinging Nederland) ovat toteuttaneet omia tutkimuksiaan maksutottumuksista jo yli kymmenen vuoden ajan, ja niiden tutkimusaineisto vuosilta 2021–2022 on yhdistetty euroalueen muiden maiden aineistoon. Raportin mukaan käteismaksut ovat jatkuvasti vähenemässä, mutta käteisellä on edelleen merkittävä rooli maksamisessa. Se on edelleen yleisin maksuväline sekä myyntipaikoilla että yksityishenkilöiden välisissä maksuissa. Maksaminen ilman käteistä on kuitenkin yleistymässä, sillä ostokset tehdään yhä useammin verkossa. Toisen SPACE-tutkimuksen tulokset julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n pankkivalvonta

Valvontaprioriteetit 2023–2025

EKP:n neuvosto jätti 5.12.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista asiakirja ”EKP:n pankkivalvonta – Valvontaprioriteetit 2023–2025”. Asiakirja on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

EKP alkaa noudattaa valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteisiä menettelyjä ja menetelmiä sekä valvonnallisia stressitestejä koskevia EPV:n ohjeita

EKP:n neuvosto jätti 7.12.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo 1.1.2023 alkaen noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2022/03 (Ohjeet valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä sekä valvonnallisista stressitesteistä).

Vähemmän merkittävien laitosten valvontaraportti 2022

EKP:n neuvosto jätti 8.12.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista asiakirja ”LSI supervision report 2022”. Raportti on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

EKP:n raportti ilmastostressitestausta koskevista hyvistä käytännöistä

EKP:n neuvosto jätti 14.12.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista asiakirja ”ECB report on good practices for climate stress testing”. Raportti julkaistaan pian EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle