Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Δεκέμβριος 2022

16 Δεκεμβρίου 2022

Νομισματική πολιτική

Τροποποίηση του κανονισμού ΕΚΤ/2021/1 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών

Στις 6 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2022/43 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/378 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2021/1). Με την τροποποιητική νομική πράξη εφαρμόζεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με την οποία τα ελάχιστα αποθεματικά θα τοκίζονται με το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων του Ευρωσυστήματος από την έναρξη της περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών που ξεκινά στις 21 Δεκεμβρίου 2022. Επιπλέον, για λόγους νομικής σαφήνειας και διαφάνειας, η τροποποιητική νομική πράξη ορίζει επίσης τον τοκισμό των κεφαλαίων τα οποία, αφού είχαν αρχικά συμπεριληφθεί στα τηρούμενα ελάχιστα αποθεματικά, θεωρείται στη συνέχεια ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού ΕΚΤ/2021/1 και, ως εκ τούτου, εξαιρούνται από τα ελάχιστα αποθεματικά του ιδρύματος βάσει της εν λόγω πράξης. Η τροποποιητική νομική πράξη θα τεθεί σε ισχύ από τις 21 Δεκεμβρίου 2022.

Δραστηριότητες αγορών

Παράταση των συμφωνιών παροχής ρευστότητας με κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ

Στις 15 Δεκεμβρίου 2022 η ΕΚΤ ανακοίνωσε παράταση των υφιστάμενων συμφωνιών επαναγοράς (Αλβανία, Ανδόρρα, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία και Άγιος Μαρίνος) και συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (Πολωνία) με κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2024. Το ύψος και οι λειτουργικές παράμετροι των επιμέρους συμφωνιών θα παραμείνουν αμετάβλητες. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ετήσια επανεξέταση του καταλόγου αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών και του καταλόγου αναγνωρισμένων ειδικών φορέων-εκδοτών στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για τις εξασφαλίσεις

Στις 6 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην επιφέρει αλλαγές στον κατάλογο των μη ρυθμιζόμενων αγορών που γίνονται αποδεκτές από την ΕΚΤ ή στον κατάλογο των ειδικών φορέων-εκδοτών χρεογράφων που αναγνωρίζονται από την ΕΚΤ ως κατάλληλων για συμμετοχή στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για τις εξασφαλίσεις. Έκτακτη επανεξέταση θα διενεργηθεί στις αρχές του 2023, μετά την ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι ισχύοντες κατάλογοι είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Αλλαγές που συνδέονται με την έναρξη λειτουργίας του νέου Συστήματος Διαχείρισης Εξασφαλίσεων του Ευρωσυστήματος (ECMS)

Στις 28 Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ECMS από τις 20 Νοεμβρίου 2023 στις 8 Απριλίου 2024. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιδράσεις της νέας έναρξης λειτουργίας του T2, του νέου συστήματος διακανονισμού σε συνεχή χρόνο του Ευρωσυστήματος και του νέου υποδείγματος για την κεντρική διαχείριση ρευστότητας, η οποία μετατέθηκε κατά τέσσερις μήνες στις 20 Οκτωβρίου 2022. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Επανεξέταση της Συμβουλευτικής Ομάδας Υποδομών της Αγοράς για Τίτλους και Ασφάλειες του Ευρωσυστήματος (AMI-SeCo)

Στις 8 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης της λειτουργίας και της διακυβέρνησης της AMI-SeCo και ενέκρινε την αναθεωρημένη εντολή και σύνθεσή της. Η AMI-SeCo είναι μια συμβουλευτική ομάδα του Ευρωσυστήματος που συστάθηκε το 2017 με σκοπό να διευκολύνει τον ενεργό διάλογο σε θέματα που αφορούν την εκκαθάριση και τον διακανονισμό τίτλων, τη διαχείριση εξασφαλίσεων και τη λειτουργία και ανάπτυξη του TARGET2-Securities (T2S). Ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης, η AMI-SeCo δεν θα έχει μία σύνθεση αλλά δύο, προκειμένου να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ του επίσημου συμβουλευτικού της ρόλου στη διακυβέρνηση του T2S και του ρόλου της στις συζητήσεις σχετικά με την εναρμόνιση και την ολοκλήρωση σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, το γεωγραφικό και επιχειρηματικό πεδίο εφαρμογής της σύνθεσης που αφορά την εναρμόνιση θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τις υποεκπροσωπούμενες γεωγραφικές περιοχές και τους εκδότες που είναι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς σε μετασυναλλακτικά ζητήματα τίτλων και στη διαχείριση εξασφαλίσεων. Οι σχετικές πληροφορίες θα επικαιροποιηθούν σύντομα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σχέδιο νόμου για την εκκαθάριση και τον διακανονισμό πληρωμών

Στις 2 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/42, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σουηδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού διόρθωσης της αγοράς για την προστασία των πολιτών και της οικονομίας από τις υπερβολικά υψηλές τιμές

Στις 2 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/44 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την απαγόρευση πληρωμών σε μετρητά σε συναλλαγές ακινήτων και με το τεκμήριο αναξιοπιστίας προσώπων επηρεαζόμενων από το καθεστώς περιοριστικών μέτρων της Ένωσης

Στις 5 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/43, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Τροποποιήσεις των κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν για τους ανώτατους λειτουργούς της ΕΚΤ

Στο τέλος Νοεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ενισχυμένη έκδοση του Κώδικα συμπεριφοράς ανώτατων λειτουργών της ΕΚΤ (Ενιαίος Κώδικας) επιβάλλοντας πρόσθετους περιορισμούς στους κανόνες που αφορούν τις ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Το αναθεωρημένο πλαίσιο αντικαθιστά τον Ενιαίο Κώδικα του 2019 με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τριετής επανεξέταση των επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ

Στις 2 Δεκεμβρίου 2022, στο πλαίσιο της τριετούς επανεξέτασης των καθηκόντων των επιτροπών, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέτεινε τα καθήκοντα των επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 9.1 του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΚΤ, για μία ακόμα τριετή θητεία η οποία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέτεινε επίσης τα καθήκοντα της Διάσκεψης Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης (ECC) και της Διάσκεψης για το Ανθρώπινο Δυναμικό (HRC), οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 9α του Εσωτερικού Κανονισμού. Οι διασκέψεις αυτές μετονομάζονται σε Επιτροπή Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης και Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού αντίστοιχα. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε, για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2025, τον Denis Beau, πρώτο υποδιοικητή της Banque de France, στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμού (BUCOM)· τον Olaf Sleijpen, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της De Nederlandsche Bank, στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (COMCO)· και τον Pedro Raposo, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Banco de Portugal, στη θέση του συμπροεδρεύοντα προερχόμενου από ΕθνΚΤ της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού (HRC). Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης τον επαναδιορισμό όλων των άλλων προέδρων των επιτροπών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank

Στις 13 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2022/44 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank.

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα

Δεύτερη έρευνα για τις συνήθειες των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τις πληρωμές στη ζώνη του ευρώ

Στις 8 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση έκθεσης που εκπόνησε η Επιτροπή Τραπεζογραμματίων (BANCO) και η Επιτροπή Υποδομών Αγοράς και Πληρωμών (MIPC) του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ σχετικά με τα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας για τις συνήθειες των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τις πληρωμές στη ζώνη του ευρώ (SPACE). Η σχετική έρευνα διενεργήθηκε από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022 σε 17 χώρες της ζώνης του ευρώ. Η Deutsche Bundesbank και η De Nederlandsche Bank, σε συνεργασία με την Ολλανδική Ένωση Πληρωμών, διενεργούν τις δικές τους έρευνες για τις συνήθειες σε ό,τι αφορά τις πληρωμές εδώ και πάνω από μια δεκαετία και τα στοιχεία τους από το 2021-22 έχουν ενσωματωθεί σε εκείνα των υπόλοιπων χωρών της ζώνης του ευρώ. Ενώ συνεχίζεται η τάση προς πληρωμές χωρίς τη χρήση μετρητών, όπως δείχνει η έκθεση, τα μετρητά εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Παραμένουν η μέθοδος πληρωμής που χρησιμοποιείται συχνότερα τόσο στα φυσικά σημεία πώλησης (point of sale) όσο και στις πληρωμές πρόσωπο με πρόσωπο (person-to-person). Ωστόσο, οι πληρωμές χωρίς τη χρήση μετρητών αυξάνονται, υποβοηθούμενες από μια στροφή από τις αγορές στα φυσικά σημεία πώλησης προς τις αγορές μέσω διαδικτύου. Τα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας SPACE θα δημοσιευθούν σύντομα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για την περίοδο 2023-2025

Στις 5 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση του εγγράφου με τίτλο «Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ: Εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για την περίοδο 2023-2025». Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) και τις εποπτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων

Στις 7 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, σκοπεύει να συμμορφωθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης και τις εποπτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων υπό την οδηγία 2013/36/ΕΕ (EBA/GL/2022/03).

Έκθεση σχετικά με την εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων (ΛΣΙ) για το 2022

Στις 8 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση του εγγράφου με τίτλο «LSI supervision report 2022" (Έκθεση εποπτείας των ΛΣΙ για το 2022). Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τις ορθές πρακτικές όσον αφορά τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το κλίμα

Στις 14 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση του εγγράφου με τίτλο «ECB report on good practices for climate stress testing». Το έγγραφο θα είναι προσεχώς διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου