Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Detsember 2022

16. detsember 2022

Rahapoliitika

Muudatused määruses EKP/2021/1 kohustusliku reservi kohaldamise kohta

6. detsembril 2022 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2022/43, millega muudetakse määrust (EL) 2021/378 kohustusliku reservi kohaldamise kohta (EKP/2021/1). Muutmisaktiga rakendatakse EKP nõukogu 27. oktoobri 2022. aasta otsust, millega kehtestatakse kohustusliku reservi hoidmise tasuks eurosüsteemi hoiustamise püsivõimaluse intressimäär alates 21. detsembril 2022 algavast hoidmisperioodist. Õigusselguse ja läbipaistvuse tagamiseks määratletakse muutvas õigusaktis ka selliste rahaliste vahendite tasustamist, mis algselt kuulusid kohustusliku reservi hulka ja mida peetakse hiljem vastavaks määruse EKP/2021/1 artikli 3 lõike 1 punktis d sätestatud tingimustele ning mis seetõttu jäetakse selle õigusakti alusel kohustuslikust reservist välja. Muutvat õigusakti kohaldatakse alates 21. detsembrist 2022.

Turuoperatsioonid

Likviidsusliinide pikendamine euroalaväliste keskpankadega

15. detsembril 2022 teatas EKP, et euroalaväliste keskpankadega sõlmitud ajutist tagasiostutehingute liini (Albaania, Andorra, Ungari, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rumeenia ja San Marino) ja vahetustehingute liini (Poola) pikendatakse kuni 15. jaanuarini 2024. Konkreetsete kokkulepete maht ja tegevusnäitajad jäävad samaks. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Aktsepteeritavate reguleerimata turgude loetelu ja eurosüsteemi tagatisvarade raamistikus tunnustatud asutuste loetelu iga-aastane läbivaatamine

6. detsembril 2022 otsustas EKP nõukogu mitte teha muudatusi EKP aktsepteeritavate reguleerimata turgude loetelus ning EKP poolt eurosüsteemi tagatisvarade raamistikus osalemiseks kõlblikuks tunnistatud asutuste loetelus. Sihipärane läbivaatamine toimub 2023. aasta alguses pärast Horvaatia ühinemist euroalaga 1. jaanuaril 2023. Kehtivad loetelud on kättesaadavad EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Eurosüsteemi uue tagatiste haldamise süsteemi kasutuselevõtuga seotud muudatused

28. novembril 2022 tegi EKP nõukogu otsuse lükata tagatiste haldamise uue süsteemi kasutuselevõtt 20. novembrilt 2023 edasi 8. aprillile 2024. Otsusega soovitakse leevendada mõju, mida avaldab 20. oktoobri 2022. aasta otsus eurosüsteemi uue reaalajalise brutoarveldussüsteemi ja keskse likviidsusjuhtimise mudeli (T2) kasutuselevõtu edasilükkamise kohta nelja kuu võrra. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Eurosüsteemi väärtpaberite ja tagatiste turuinfrastruktuuride nõuanderühma tegevuse läbivaatamine

8. detsembril 2022 võttis EKP nõukogu teadmiseks nõuanderühma toimimise ja juhtimise läbivaatamise tulemused ning kiitis heaks selle muudetud volitused ja koosseisu. Eurosüsteemi turunõuanderühm loodi 2017. aastal, et hõlbustada aktiivset dialoogi väärtpaberite kliiringu ja arveldamise, tagatiste haldamise ning TARGET2-Securities (T2S) toimimise ja arendamisega seotud küsimustes. Läbivaatamise tulemusena läheb nõuanderühm ühest koosseisust üle kahele koosseisule, et oleks võimalik selgelt eristada selle ametlikku nõuandvat rolli T2Si juhtimises ning nõuanderühma rolli ühtlustamise ja lõimimisega seotud aruteludes kogu Euroopas. Ühtlasi laiendatakse ühtlustamisega tegeleva koosseisu ülesannete geograafilist ja tegevuslikku ulatust, et hõlmata alaesindatud geograafilisi piirkondi ja emitente, kes on peamised sidusrühmad väärtpaberite kauplemisjärgsetes küsimustes ja tagatiste haldamises. Seonduv ajakohastatud teave avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus maksete arveldamist ja kliirimist käsitleva seaduseelnõu kohta

2. detsembril 2022 võttis EKP nõukogu Rootsi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2022/42.

EKP arvamus seoses ettepanekuga võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse turukorrektsioonimehhanism kodanike ja majanduse kaitsmiseks ülemäära kõrgete hindade eest

2. detsembril 2022 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2022/44.

EKP arvamus kinnisvaratehingutes sularahamaksete keelustamise kohta ja liidu piiravatest meetmetest mõjutatud isikute ebausaldusväärsuse eeldamise kohta

5. detsembril 2022 võttis EKP nõukogu Saksamaa rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2022/43.

Üldjuhtimine

Muudatused EKP kõrgetasemeliste töötajate suhtes kohaldatavates eetikaeeskirjades

2022. aasta novembri lõpus võttis EKP nõukogu vastu EKP kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhendi tõhustatud versiooni (ühtne tegevusjuhend), kehtestades täiendavaid piiranguid isiklike finantstehingute reeglitele. Läbivaadatud raamistik võetakse 2019. aastal jõustunud ühtse tegevusjuhendi asemel kasutusele alates 1. jaanuarist 2023. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Eurosüsteemi/EKPSi komiteede volituste läbivaatamine iga kolme aasta järel

2. detsembril 2022 otsustas EKP nõukogu iga kolme aasta järel toimuva komiteede volituste läbivaatamise käigus, et kooskõlas EKP kodukorra artikliga 9.1 asutatud eurosüsteemi/EKPSi komiteede volitusi pikendatakse veel kolme aasta võrra ning need lõpevad nüüd 31. detsembril 2025. EKP nõukogu pikendas ka kooskõlas kodukorra artikliga 9a asutatud eetika- ja vastavuskonverentsi ning personalikonverentsi volitusi. Need konverentsid nimetatakse ümber vastavalt eetika- ja vastavusküsimuste komiteeks ning personalikomiteeks. Ühtlasi nimetas EKP nõukogu ajavahemikuks 1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2025 eelarvekomitee (BUCOM) esimeheks Prantsusmaa keskpanga esimese asepresidendi Denis Beau, kontrollikomitee (COMCO) esimeheks Madalmaade keskpanga juhatuse liikme Olaf Sleijpeni ning personalikomitee riikide keskpankade poolseks kaasesimeheks Portugali keskpanga personali peadirektoraadi direktori Pedro Raposo. EKP nõukogu kinnitas ka kõigi teiste komiteede esimeeste uuesti ametisse nimetamise kuni 31. detsembrini 2025.

EKP soovitus Oesterreichische Nationalbanki välisaudiitorite kohta

13. detsembril 2022 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2022/44 Euroopa Liidu Nõukogule Austria keskpanga välisaudiitorite kohta.

Pangatähed ja mündid

Teine euroala tarbijate maksealaste hoiakute uuring

8. detsembril 2022 tutvus EKP nõukogu eurosüsteemi/EKPSi pangatähtede komitee (BANCO) ning turuinfrastruktuuri ja maksete komitee koostatud aruandega euroala tarbijate maksealaste hoiakute teise uuringu (SPACE) tulemuste kohta. Uuring toimus 2021. aasta oktoobrist 2022. aasta juunini 17 euroala riigis. Saksamaa keskpank ja Madalmaade keskpank koos Madalmaade makseliiduga on juba üle kümne aasta korraldanud oma uuringuid maksealaste hoiakute kohta ning nende 2021.–2022. aasta andmed on integreeritud ülejäänud euroala andmetega. Aruande tulemused näitavad, et ehkki sularahata makseid eelistatakse jätkuvalt üha enam, on sularahal siiski oluline roll. See on endiselt kõige sagedamini kasutatav makseviis nii müügikohtades kui ka isikutevahelistes maksetes. Sularahata maksed on siiski tõusuteel, mida toetab üleminek müügikohas tehtavatelt ostudelt internetiostudele. Tarbijate maksealaste hoiakute teise uuringu tulemused avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

EKP pangandusjärelevalve

Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalveprioriteedid aastateks 2023–2025

5. detsembril 2022 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada dokument „EKP pangandusjärelevalve: ühtse järelevalvemehhanismi järelevalveprioriteedid aastateks 2023–2025”. Dokument on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ning metoodikate kohta

7. detsembril 2022 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet EKP kavatsusest täita enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul 1. jaanuariks 2023 nõuded, mis on sätestatud EBA suunistes järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ning metoodikate kohta direktiivi 2013/36/EL alusel (EBA/GL/2022/03).

Vähem oluliste krediidiasutuste järelevalve 2022. aasta aruanne

8. detsembril 2022 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada vähem oluliste krediidiasutuste järelevalve 2022. aasta aruanne. Aruanne on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP aruanne kliimariskide stressitestide heade tavade kohta

14. detsembril 2022 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada EKP aruanne kliimariskide stressitestide heade tavade kohta. Aruanne avaldatakse peatselt EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid