SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

December 2022

16. december 2022

Pengepolitik

Ændring af forordning ECB/2021/1 om anvendelsen af mindstereservekrav

Den 6. december 2022 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2022/43 om ændring af forordning EU/2021/378 om anvendelsen af mindstereservekrav (ECB/2021/1). Ændringsretsakten gennemfører Styrelsesrådets afgørelse af 27. oktober 2022, som fastsætter forrentningen af mindstereserver til Eurosystemets rente på indlånsfaciliteten fra begyndelsen af den reservekravsperiode, der starter 21. december 2022. For at sikre retlig klarhed og gennemsigtighed definerer ændringsretsakten også forrentningen af midler, som oprindeligt var medregnet i beholdninger af mindstereserver, men som efterfølgende anses for at opfylde betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra d), i forordning ECB/2021/1, og således ikke skal medregnes i en institutions reservebeholdninger i henhold til denne retsakt. Ændringsretsakten træder i kraft 21. december 2022.

Markedsoperationer

Forlængelse af aftaler om likviditet med centralbanker uden for euroområdet

Den 15. december 2022 meddelte ECB, at de eksisterende midlertidige repoaftaler (Albania, Andorra, Ungarn, Nordmakedonien, Rumænien og San Marino) og swapaftaler (Polen) med centralbanker uden for euroområdet er blevet forlænget til 15. januar 2024. De enkelte aftalers størrelse og operationelle parametre er uændrede. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Årlig gennemgang af listen over godkendte ikke-regulerede markeder og listen over anerkendte agencies i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse

Den 6. december 2022 besluttede Styrelsesrådet ikke at ændre listen over ikke-regulerede markeder, som ECB har godkendt, eller listen over agencies, som ECB har anerkendt til at kunne deltage i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse. Der vil blive gennemført en ad hoc-gennemgang i begyndelsen af 2023 efter Kroatiens indtræden i euroområdet 1. januar 2023. Den nuværende liste findes på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Ændringer i forbindelse med lanceringen af Eurosystemets nye system til forvaltning af sikkerhedsstillelse (ECMS)

Den 28. november 2022 besluttede Styrelsesrådet at udskyde lanceringen af ECMS fra 20. november 2023 til 8. april 2024. Beslutningen blev truffet for at afbøde effekten af den udskudte startdato for T2, Eurosystemets nye realtidsbruttoafviklingssystem og modellen til central likviditetsstyring, som blev udskudt med fire måneder den 20. oktober 2022. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Gennemgang af Eurosystemets Rådgivende Gruppe om Markedsinfrastrukturer for Værdipapirer og Sikkerhed (AMI-SeCo)

Den 8. december 2022 tog Styrelsesrådet resultatet af gennemgangen af AMI-SeCos funktion og ledelse til efterretning og godkendte gruppens ændrede mandat og sammensætning. AMI-SeCo er en markedsrådgivningsgruppe for Eurosystemet, der blev nedsat i 2017 for at fremme en aktiv dialog om spørgsmål vedrørende clearing og afvikling af værdipapirer, forvaltning af sikkerhedsstillelse samt drift og udvikling af Target2-Securities (T2S). Som et resultat af gennemgangen vil AMI-SeCo fremover træde sammen i to grupper for at gøre det muligt at skelne klart mellem AMI-SeCos formelle rådgivende rolle i ledelsen af T2S og gruppens rolle i harmoniserings- og integrationsdrøftelser i hele Europa. Desuden vil det geografiske og forretningsmæssige arbejdsområde for gruppen sammensat med harmonisering for øje blive udvidet til at omfatte underrepræsenterede geografiske regioner og udstedere, som er nøgleinteressenter i spørgsmål om efterhandelstjenester for værdipapirer og forvaltning af sikkerhedsstillelse. Oplysningerne herom bliver snart opdateret på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om lovforslag om clearing og afvikling af betalinger

Den 2. december 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/42 på anmodning af det svenske finansministerium.

ECB's udtalelse om forslag til Rådets forordning om indførelse af en markedskorrektionsmekanisme til beskyttelse af borgerne og økonomien mod uforholdsmæssigt høje priser

Den 2. december 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/44 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om forbuddet mod kontantbetalinger i ejendomstransaktioner og om formodningen om upålidelighed hvad angår personer, der er berørt af Unionens ordning med restriktive foranstaltninger

Den 5. december 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/43 på anmodning af det tyske finansministerium.

Corporate governance

Ændringer af de etiske regler for højtstående embedsmænd i ECB

I slutningen af november 2022 vedtog Styrelsesrådet en forbedret udgave af adfærdskodeksen for højtstående embedsmænd i ECB (den fælles kodeks), idet der blev indført yderligere restriktioner vedrørende reglerne om private finansielle transaktioner. Den reviderede ramme erstatter den fælles kodeks for 2019 med virkning fra 1. januar 2023. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Treårig gennemgang af Eurosystem-/ESCB-komitéerne

Den 2. december 2022 forlængede Styrelsesrådet, som led i den treårige gennemgang af komitéernes mandater, mandatet for Eurosystem-/ESCB-komitéerne, som er nedsat i henhold til artikel 9.1 i ECB's forretningsorden, i endnu en periode på tre år. Mandaterne udløber således 31. december 2025. Styrelsesrådet forlængede også mandaterne for etik- og compliancekonferencen (Ethics and Compliance Conference, ECC) og HR-konferencen (Human Resources Conference, HRC), som begge er nedsat i henhold til artikel 9a i forretningsordenen. Disse konferencer omdøbes til henholdsvis Etik- og Compliancekomitéen og HR-komitéen. Desuden udnævnte Styrelsesrådet følgende personer for perioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2025: Denis Beau, første vicedirektør i Banque de France, som formand for Budgetkomitéen (BUCOM), Olaf Sleijpen, direktionsmedlem i De Nederlandsche Bank, som formand for Komitéen for Controlling (COMCO) og Pedro Raposo, HR-direktør i Banco de Portugal, og valgt blandt de nationale centralbanker, som medformand for HR-komitéen (HRC). Styrelsesrådet bekræftede også genudnævnelsen af alle andre formænd for komitéerne indtil 31. december 2025.

ECB's henstilling om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank

Den 13. december 2022 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank (ECB/2022/44).

Sedler og mønter

Andet studie af betalingsadfærden hos forbrugerne i euroområdet

Den 8. december 2022 tog Styrelsesrådet en rapport til efterretning, som var udarbejdet af Eurosystemets/ESCB's Seddelkomite (BANCO) og Komitéen for Markedsinfrastruktur og Betalinger (MIPC) om resultaterne af det andet studie af betalingsadfærden hos forbrugerne i euroområdet (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)). Undersøgelsen i forbindelse hermed blev foretaget mellem oktober 2021 og juni 2022 i 17 eurolande. Deutsche Bundesbank og De Nederlandsche Bank har sammen med den hollandske betalingsforening Dutch Payments Association i mere end ti år foretaget deres egne undersøgelser af betalingsadfærd, og deres data fra 2021-22 er blevet integreret med dataene for resten af euroområdet. Rapporten viser, at udviklingen i retning af kontantløse betalinger fortsætter, men at kontanter stadig spiller en vigtig rolle. Kontanter er fortsat den hyppigst anvendte betalingsmetode både på salgsstedet og ved betalinger mellem personer. Kontantløse betalinger anvendes dog i stigende grad – en udvikling, der understøttes af et skift fra køb på salgsstedet til køb på internettet. Resultaterne af det andet SPACE-studie vil snart blive offentliggjort på ECB's websted.

ECB Banktilsyn

SSM's tilsynsprioriteter for 2023-2025

Den 5. december 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre dokumentet "ECB Banktilsyn: SSM's tilsynsprioriteter for 2023-2025". Dokumentet findes på ECB's banktilsynswebsted.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer for fælles procedurer og metoder for tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) og tilsynsmæssige stresstest

Den 7. december 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at det – for så vidt angår signifikante kreditinstitutter under ECB's direkte tilsyn – er ECB's hensigt inden 1. januar 2023 at efterleve EBA's retningslinjer om fælles procedurer og metoder for tilsynskontrol- og vurderingsprocessen og tilsynsmæssige stresstest i henhold til direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2022/03).

Rapport om tilsynet med mindre signifikante institutter 2022

Den 8. december 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre dokumentet "LSI supervision report 2022". Rapporten findes på ECB's banktilsynswebsted.

ECB's rapport om god praksis for klimastresstest

Den 14. december 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre dokumentet "ECB report on good practices for climate stress testing". Rapporten vil snart være at finde på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt