Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Grudzień 2022

16 grudnia 2022

Polityka pieniężna

Zmiana rozporządzenia EBC/2021/1 w sprawie stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej

6 grudnia 2022 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2022/43 zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/378 w sprawie stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej (EBC/2021/1). Akt zmieniający wdraża decyzję Rady Prezesów z 27 października 2022, na podstawie której od początku okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej rozpoczynającego się 21 grudnia 2022 rezerwy obowiązkowe będą oprocentowane po stopie depozytowej Eurosystemu. Ponadto, żeby zapewnić jasność i przejrzystość prawa, w akcie zmieniającym określa się sposób oprocentowania środków, które początkowo zaliczono do rezerw obowiązkowych, a następnie uznano za spełniające warunki określone w art. 3 ust. 1 lit. d) rozporządzenia EBC/2021/1 i w związku z tym wyłączono z rezerwy obowiązkowej danej instytucji na podstawie tego aktu. Zmieniający akt prawny wejdzie w życie 21 grudnia 2022.

Operacje rynkowe

Przedłużenie linii płynnościowych z bankami centralnymi spoza strefy euro

15 grudnia 2022 EBC ogłosił, że przedłuża istniejące tymczasowe linie płynnościowe dla banków centralnych spoza strefy euro: linie repo (Albania, Andora, Węgry, Macedonia Północna, Rumunia i San Marino) oraz linię swapową (Polska), do 15 stycznia 2024. Wielkość i operacyjne parametry poszczególnych umów pozostaną bez zmian. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Coroczny przegląd listy akceptowanych rynków nieregulowanych i listy uznanych agencji ujętych w zasadach Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń

6 grudnia 2022 Rada Prezesów podjęła decyzję o niewprowadzaniu zmian ani na liście nieregulowanych rynków akceptowanych przez EBC, ani na liście agencji uznanych przez EBC za kwalifikujące się do udziału w zasadach Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń. Na początku 2023, po wejściu Chorwacji do strefy euro 1 stycznia 2023, zostanie przeprowadzony doraźny przegląd w tym zakresie. Obie aktualne listy są dostępne na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Zmiany związane z uruchomieniem nowego systemu zarządzania zabezpieczeniami w Eurosystemie (ECMS)

28 listopada 2022 Rada Prezesów postanowiła przesunąć termin uruchomienia systemu ECMS z 20 listopada 2023 na 8 kwietnia 2024. Decyzję tę podjęła, żeby złagodzić skutki przesunięcia terminu uruchomienia nowego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym wraz z modelem centralnego zarządzania płynnością w Eurosystemie (T2) – 20 października 2022 ten termin przesunięto o cztery miesiące. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Przegląd dotyczący grupy doradczej Eurosystemu ds. infrastruktur rynkowych dla papierów wartościowych i zabezpieczeń (AMI‑SeCo)

8 grudnia 2022 Rada Prezesów zapoznała się z wynikami przeglądu dotyczącego funkcjonowania i zarządzania wewnętrznego AMI‑SeCo oraz zatwierdziła zmianę jej mandatu i składu. AMI‑SeCo to grupa doradcza Eurosystemu ds. rynków, którą stworzono w 2017 w celu wsparcia aktywnego dialogu w sprawach dotyczących rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych, zarządzania zabezpieczeniami oraz użytkowania i rozwijania systemu TARGET2‑Securities (T2S). W wyniku przeglądu grupa AMI‑SeCo będzie mieć podwójny skład zamiast dotychczasowego pojedynczego, co pozwoli na wyraźne rozróżnienie między jej formalną rolą konsultacyjną w zarządzaniu systemem T2S i rolą, jaką odgrywa ona w europejskich dyskusjach na temat harmonizacji i integracji. Ponadto skład grupy zajmujący się harmonizacją zostanie rozszerzony w ujęciu geograficznym i sektorowym, żeby uwzględnić niedostatecznie reprezentowane regiony oraz emitentów, którzy są głównymi zainteresowanymi stronami w obszarze potransakcyjnej obsługi papierów wartościowych i zarządzania zabezpieczeniami. Odnośne informacje na stronie internetowej EBC zostaną wkrótce zaktualizowane.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie projektu ustawy dotyczącej rozliczeń i rozrachunku płatności

2 grudnia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/42 wydaną na wniosek szwedzkiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu korekty rynku w celu ochrony obywateli i gospodarki przed nadmiernie wysokimi cenami

2 grudnia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/44 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie zakazu płatności gotówkowych w transakcjach, których przedmiotem są nieruchomości, oraz w sprawie domniemania braku wiarygodności osób dotkniętych środkami ograniczającymi Unii

5 grudnia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/43 wydaną na wniosek niemieckiego ministerstwa finansów.

Zarządzanie wewnętrzne

Zmiany w zasadach etyki zawodowej dla pracowników wysokiego szczebla EBC

Pod koniec listopada 2022 Rada Prezesów przyjęła poprawioną wersję Kodeksu postępowania dla pracowników wysokiego szczebla EBC (jednolity kodeks postępowania), w której wprowadzono dodatkowe ograniczenia dotyczące prywatnych transakcji finansowych. Zmienione zasady zastępują jednolity kodeks postępowania z 2019 ze skutkiem od 1 stycznia 2023. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Cotrzyletni przegląd komitetów Eurosystemu i ESBC

2 grudnia 2022, w ramach przeprowadzanego co trzy lata przeglądu mandatów komitetów Eurosystemu i ESBC ustanowionych zgodnie z art. 9 ust. 1 regulaminu EBC, Rada Prezesów przedłużyła mandaty tych komitetów na kolejną trzyletnią kadencję, do 31 grudnia 2025. Rada Prezesów przedłużyła także mandaty Konferencji ds. Etyki Zawodowej i Zgodności (ECC) oraz Konferencji Działów Kadr (HRC), utworzonych zgodnie z art. 9a regulaminu EBC. Ich nazwy mają być zmienione na, odpowiednio, Komitet ds. Etyki Zawodowej i Zgodności oraz Komitet ds. Kadr. Ponadto decyzją Rady Prezesów Denis Beau, pierwszy wiceprezes Banque de France, został mianowany przewodniczącym Komitetu Budżetowego (BUCOM), Olaf Sleijpen, członek Zarządu De Nederlandsche Bank – przewodniczącym Komitetu ds. Kontrolingu (COMCO), a Pedro Raposo, dyrektor Działu Kadr w Banco de Portugal – współprzewodniczącym Komitetu ds. Kadr (HRC) z ramienia krajowych banków centralnych, na okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025. Rada Prezesów potwierdziła także ponowne powołanie wszystkich pozostałych przewodniczących komitetów, do 31 grudnia 2025.

Zalecenie EBC w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank

13 grudnia 2022 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2022/44 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank.

Banknoty i monety

Drugie badanie preferencji płatniczych konsumentów w strefie euro

8 grudnia 2022 Rada Prezesów zapoznała się z raportem sporządzonym przez komitety Eurosystemu i ESBC: Komitet ds. Banknotów (BANCO) i Komitet ds. Infrastruktury Rynku i Płatności (MIPC), w którym przedstawiono wyniki drugiego badania preferencji płatniczych konsumentów w strefie euro (badanie SPACE). Odnośne badanie ankietowe przeprowadzono w okresie od października 2021 do czerwca 2022 w 17 krajach strefy euro. Deutsche Bundesbank oraz De Nederlandsche Bank, wraz z Betaalvereniging Nederland, od ponad dziesięciu lat prowadzą własne badania ankietowe na temat preferencji płatniczych, a dane z ich badań za lata 2021–2022 włączono do pozostałych wyników dla strefy euro. Z raportu wynika, że chociaż utrzymuje się tendencja do przechodzenia na płatności bezgotówkowe, gotówka nadal odgrywa ważną rolę. Ta metoda płatności jest wciąż najczęściej stosowana w punktach sprzedaży i w transakcjach między osobami fizycznymi. Płatności bezgotówkowe stają się jednak coraz powszechniejsze, czemu sprzyja odchodzenie od zakupów w punktach sprzedaży na rzecz zakupów w internecie. Wyniki drugiego badania SPACE zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej EBC.

Nadzór Bankowy EBC

Priorytety nadzorcze SSM na lata 2023−2025

5 grudnia 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację dokumentu „Nadzór Bankowy EBC: priorytety nadzorcze SSM na lata 2023−2025”. Dokument jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zgodność z wytycznymi EUNB w sprawie wspólnych procedur i metod w zakresie procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) oraz nadzorczych testów warunków skrajnych

7 grudnia 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC zamierza przestrzegać, najpóźniej od 1 stycznia 2023, wytycznych EUNB w sprawie wspólnych procedur i metod w zakresie procesu SREP oraz nadzorczych testów warunków skrajnych na podstawie dyrektywy 2013/36/UE (EBA/GL/2022/03).

Raport z nadzoru nad instytucjami mniej istotnymi za 2022

8 grudnia 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację raportu z nadzoru nad instytucjami mniej istotnymi za 2022. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Raport EBC dotyczący dobrych praktyk w zakresie klimatycznych testów warunków skrajnych

14 grudnia 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację raportu EBC dotyczącego dobrych praktyk w zakresie klimatycznych testów warunków skrajnych. Raport zostanie wkrótce udostępniony na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami