Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

December 2022

16 december 2022

Monetair beleid

Wijziging van Verordening ECB/2021/1 over de toepassing van minimumreserveverplichtingen

Op 6 december 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2022/43 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/378 betreffende de toepassing van minimumreserveverplichtingen (ECB/2021/1). Met deze nieuwe verordening wordt uitvoering gegeven aan het besluit van de Raad van Bestuur van 27 oktober 2022 om de vergoeding van minimumreserves vast te stellen op het rentetarief op de depositofaciliteit van het Eurosysteem, met ingang van de aanhoudingsperiode die begint op 21 december 2022. Met het oog op juridische duidelijkheid en transparantie wordt in de wijzigingsverordening ook de rentevergoeding vastgesteld van middelen die aanvankelijk waren opgenomen in aangehouden minimumreserves en die vervolgens geacht worden te voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, punt d), van Verordening ECB/2021/1 en daardoor uitgesloten zijn van de aangehouden reserves van een instelling uit hoofde van die handeling. De nieuwe verordening wordt van kracht op 21 december 2022.

Markttransacties

Verlenging van in euro’s luidende liquiditeitsovereenkomsten met centrale banken van buiten het eurogebied

Op 15 december 2022 heeft de ECB aangekondigd de bestaande tijdelijke repolijnen (Albanië, Andorra, Hongarije, Noord-Macedonië, Roemenië en San Marino) en swaplijnen (Polen) met centrale banken van buiten het eurogebied te verlengen tot en met 15 januari 2024. De omvang en de operationele parameters van de overeenkomsten blijven onveranderd. Een persbericht hierover is te vinden op de website van de ECB.

Jaarlijkse evaluatie van de lijst aanvaarde niet-gereguleerde markten en de lijst erkende agentschappen binnen het onderpandskader van het Eurosysteem

Op 6 december 2022 heeft de Raad van Bestuur besloten geen wijzigingen aan te brengen in de lijst van door de ECB aanvaarde niet-gereguleerde markten of in de lijst van door de ECB erkende agentschappen die in aanmerking komen voor deelname aan het onderpandskader van het Eurosysteem. Begin 2023 wordt een ad-hocevaluatie uitgevoerd, nadat Kroatië op 1 januari 2023 tot het eurogebied toetreedt. De huidige lijsten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Wijzigingen in verband met het nieuwe onderpandbeheersysteem van het Eurosysteem

Op 28 november 2022 heeft de Raad van Bestuur besloten de start van het nieuwe onderpandbeheersysteem van het Eurosysteem (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) uit te stellen van 20 november 2023 tot 8 april 2024. Dit besluit hangt samen met het uitstel van T2, het nieuwe realtime bruto-vereveningsysteem en het centrale liquiditeitsbeheermodel van het Eurosysteem. Op 20 oktober 2022 werd beslist de start van T2 met vier maanden te verschuiven. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Evaluatie van de Adviesgroep marktinfrastructuur voor effecten en zakelijke zekerheden (AMI-SeCo) van het Eurosysteem

Op 8 december 2022 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de uitkomsten van de evaluatie van de werking en governance van de Adviesgroep marktinfrastructuur voor effecten en zakelijke zekerheden (Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral – AMI-SeCo) en ingestemd met de herziening van het mandaat en de samenstelling van deze groep. De AMI-SeCo is een marktadviesgroep voor het Eurosysteem die in 2017 is opgericht om een actieve dialoog te bevorderen in verband met de clearing en afwikkeling van effecten, het beheer van onderpand en de werking en ontwikkeling van TARGET2-Securities (T2S). Als gevolg van de evaluatie schakelt AMI-SeCo over van één samenstelling naar twee samenstellingen, zodat er een duidelijk onderscheid ontstaat tussen de formele adviserende rol van de adviesgroep bij T2S-governance en de rol bij de gesprekken over harmonisatie en integratie in heel Europa. Voorts worden het geografisch bereik en de activiteiten van de harmonisatiesamenstelling uitgebreid tot ondervertegenwoordigde geografische regio’s en emittenten die de voornaamste belanghebbenden zijn op het gebied van posttransactionele handelingen bij effecten en onderpandbeheer. De informatie daarover wordt binnenkort bijgewerkt op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake een wet betreffende de clearing en afwikkeling van betalingen

Op 2 december 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/42 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Zweedse ministerie van Financiën.

ECB-advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een marktcorrectiemechanisme om de burgers en de economie te beschermen tegen buitensporig hoge prijzen

Op 2 december 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/44 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie.

ECB-advies inzake het verbod op contante betalingen bij onroerendgoedtransacties en inzake het vermoeden van onbetrouwbaarheid van personen die geraakt worden door het regime van beperkende maatregelen van de Unie

Op 5 december 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/43 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Duitse federale ministerie van Financiën.

Corporate governance

Wijzigingen van ethische regels die van toepassing zijn op hoge ambtenaren van de ECB

Eind november 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gegeven aan een verbeterde versie van de gedragscode voor hoge ambtenaren van de ECB. In de nieuwe regels worden aanvullende beperkingen opgelegd voor particuliere financiële transacties. Het herziene kader vervangt met ingang van 1 januari 2023 de gedragscode voor hoge ambtenaren van de ECB uit 2019. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Driejaarlijkse evaluatie van de comités van het Eurosysteem en het ESCB

Op 2 december 2022 heeft de Raad van Bestuur, in het kader van de driejaarlijkse evaluatie van de mandaten van de comités, de mandaten van de comités van het Eurosysteem/ESCB, die overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement van orde van de ECB zijn ingesteld, verlengd met een nieuwe termijn van drie jaar. Deze loopt af op 31 december 2025. De Raad van Bestuur heeft tevens de mandaten van de Ethics & Compliance Conference (ECC) en de Human Resources Conferentie (HRC), beide opgericht overeenkomstig Artikel 9a van het Reglement, verlengd. Deze conferenties worden omgedoopt tot respectievelijk het Ethiek & Compliance-comité en het HR-comité. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, Denis Beau, eerste vicepresident van de Banque de France, benoemd tot voorzitter van het Begrotingscomité (BUCOM); Olaf Sleijpen, directielid van De Nederlandsche Bank, tot voorzitter van het Controllingcomité (COMCO); en Pedro Raposo, directeur Human Resources van Banco de Portugal, tot covoorzitter van het HRC namens de NCB’s. De Raad van Bestuur bevestigde tevens de herbenoeming van alle andere comitévoorzitters tot en met 31 december 2025.

Aanbeveling van de ECB betreffende de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank

Op 13 december 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2022/44 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank.

Bankbiljetten en munten

Tweede studie naar het betaalgedrag van consumenten in het eurogebied

Op 8 december 2022 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van een rapport van het Comité bankbiljetten en het Comité voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer van het Eurosysteem/ESCB over de resultaten van de tweede studie naar het betaalgedrag van consumenten in het eurogebied (second study on the payment attitudes of consumers in the euro area – SPACE). Deze enquête werd tussen oktober 2021 en juni 2022 in 17 landen van het eurogebied afgenomen. De Deutsche Bundesbank en De Nederlandsche Bank, in samenwerking met de Betaalvereniging Nederland, houden al meer dan tien jaar eigen enquêtes naar het betaalgedrag. Hun data van 2021 tot en met 2022 zijn geïntegreerd met die van de rest van het eurogebied. Zoals het verslag laat zien, zet de verschuiving richting girale betalingen door, maar contant geld speelt nog steeds een belangrijke rol. Contante betaling blijft de meest gebruikte methode, zowel bij verkooppunten als bij betalingen tussen personen. Toch nemen girale betalingen toe, onder meer dankzij de verschuiving van aankopen aan de kassa naar online aankopen. De resultaten van de tweede SPACE-studie zullen binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Bankentoezicht

Toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2023-2025

Op 5 december 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht tot publicatie van het document 'ECB-Bankentoezicht: toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2023-2025'. Het document is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Naleving van richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) inzake de gemeenschappelijke procedures en methoden voor het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (SREP) en stresstests voor toezichtdoeleinden

Op 7 december 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar toezicht, de ECB voornemens is zich vanaf 1 januari 2023 te houden aan de EBA-richtsnoeren inzake de gemeenschappelijke procedures en methoden voor het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (SREP) en stresstests voor toezichtdoeleinden overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU (EBA/GL/2022/03).

Toezichtverslag minder belangrijke instellingen (LSI’s) 2022

Op 8 december 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht tot publicatie van het 'Verslag van het LSI-toezicht 2022'. Het verslag is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Verslag van de ECB over good practices voor klimaatstresstests

Op 14 december 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om het document 'Verslag van de ECB over good practices voor klimaatstresstests' te publiceren. Het document komt binnenkort beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media