Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

Октомври 2022 г.

28 октомври 2022 г.

Парична политика

Удължаване на двустранното споразумение с Китайската народна банка за валутен суап на евро и юани

На 10 октомври 2022 г. ЕЦБ обяви удължаване с още три години на двустранното споразумение с Китайската народна банка за валутен суап на евро и юани. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Рекалибриране на третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III)

На 27 октомври 2022 г. Управителният съвет реши да рекалибрира условията по TLTRO III, за да осигури съответствие с цялостния процес на нормализиране на паричната политика. Прессъобщение с допълнителни подробности по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Промяна в олихвяването на минималните резерви

На 27 октомври 2022 г. Управителният съвет реши да олихвява минималните резерви с лихвения процент по депозитното улеснение на Евросистемата, считано от началото на периода на поддържане на резервите, който започва на 21 декември 2022 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарни операции

Решение на ЕЦБ относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви в Хърватия

На 20 октомври 2022 г. ЕЦБ прие Решение ЕЦБ/2022/36 относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждането на еврото в Хърватия. Считано от 1 януари 2023 г. спрямо кредитните институции и клоновете на кредитни институции в Хърватия ще се прилага изискването на Евросистемата за минимални резерви. Като се има предвид, че редовният период на поддържане на резервите е от 21 декември 2022 г. до 7 февруари 2023 г., са необходими преходни разпоредби, за да се осигури безпроблемното интегриране на съответните кредитни институции в системата на минималните резерви на Евросистемата, без това да представлява непропорционално бреме за тях. В съответствие с практиката от миналото, когато други държави са приемали еврото, решението предвижда преходен период на поддържане, в този конкретен случай от 1 януари до 7 февруари 2023 г., за налагането на изискването за минимални резерви на кредитните институции в Хърватия. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Технически изменения в правната рамка на TARGET2-Ценни книжа (T2S)

На 28 септември 2022 г. Управителният съвет прие за сведение промени в Приложение 6 на Рамковото споразумение за T2S и Споразумението за участие със собствена валута в T2S. В Приложение 6 на тези документи е представено Споразумението за ниво на обслужване в T2S, в което се определят, по-специално: i) равнищата на обслужване, на които Евросистемата предоставя услугите в T2S на участващите централни депозитари на ценни книжа и на свързаните централни банки извън еврозоната, и ii) основните показатели за изпълнение. Измененията са резултат от редовния преглед на Споразумението за ниво на обслужване.

Промяна в графика на въвеждане в експлоатация на обновена система за големи плащания

На 20 октомври 2022 г. Управителният съвет реши да промени датата на въвеждане в експлоатация на новата система за брутен сетълмент в реално време и нейния модел за централно управление на ликвидността – Т2. Въвеждането в експлоатация бе отложено с четири месеца – от 21 ноември 2022 г. за 20 март 2023 г. Решението е обусловено от необходимостта потребителите да получат повече време да завършат изпитанията си в стабилна среда. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Статистика

Преглед на рамката за неизпълнение на изискванията за статистическа отчетност

На 29 септември 2022 г. Управителният съвет завърши прегледа си на рамката за неизпълнение на изискванията за статистическа отчетност. Целта на прегледа беше рамката да стане по-ефективна, да се оптимизират процедурите и да се изяснят ролите на съответните институции в процеса. В резултат от прегледа Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2022/31 относно процедурите за нарушение в случаите на неизпълнение на изискванията за статистическа отчетност и за отмяна на Решение ЕЦБ/2010/10 и Решение ЕЦБ/2022/32 относно методологията за изчисляване на санкции за предполагаеми нарушения на изискванията за статистическа отчетност. Окончателният проект за регламент бе изработен след приключването на публична консултация, която се проведе през 2021 г. Обобщението на коментарите, в което се представя оценката на ЕЦБ на коментарите, получени в хода на публичната консултация, е публикувано на уебсайта на ЕЦБ заедно с допълнителна информация за прегледа.

Банкноти и монети

Изменения на Решение ЕЦБ/2020/24 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали

На 13 октомври 2022 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2022/35 за изменение на Решение ЕЦБ/2020/24 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали. Целта на измененията е да се гарантира ефективно и практично прилагане на етичните изисквания, свързани с акредитацията на производителите на защитени евроматериали и евроматериали.

Банков надзор в ЕЦБ

Публикуване на актуализирани документи за процеса, предшестващ подаването на заявление за проучване на вътрешни модели

На 20 септември 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува актуализирани документи за процеса, предшестващ подаването на заявление за проучване на вътрешни модели. Измененията засягат образците за въпросник за самооценка по отношение на кредитния и пазарния риск, предзаявителните и заявителните формуляри и съответните указания за тях. Актуализираните документи са публикувани в раздела Проучвания на вътрешни модели на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Публична консултация по проект за Ръководство относно процедурите за квалифицирано дялово участие

На 23 септември 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да проведе публична консултация по проекта за Ръководство относно процедурите за квалифицирано дялово участие. Предназначението на Ръководството е да изясни как ЕЦБ оценява заявленията за придобиване на квалифицирано дялово участие в банки. Консултацията ще продължи до 9 ноември 2022 г. Прессъобщение с повече подробности по темата е публикувано на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите