SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Oktober 2022

28. oktober 2022

Pengepolitik

Forlængelse af den bilaterale valutaswapaftale (euro-renminbi) med People's Bank of China

Den 10. oktober 2022 meddelte ECB, at den bilaterale valutaswapaftale (euro-renminbi) mellem ECB og People's Bank of China forlænges med yderligere tre år. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Rekalibrering af den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III)

Den 27. oktober 2022 besluttede Styrelsesrådet at rekalibrere vilkårene for TLTRO-III for at sikre overensstemmelse med den bredere pengepolitiske normaliseringsproces. En pressemeddelelse med nærmere detaljer findes på ECB's websted.

Ændret forrentning af mindstereserver

Den 27. oktober 2022 besluttede Styrelsesrådet at fastsætte forrentningen af mindstereserver til renten på Eurosystemets indlånsfacilitet med virkning fra starten af den reservekravsperiode, der begynder 21. december 2022. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Markedsoperationer

ECB's afgørelse om overgangsbestemmelser for anvendelse af mindstereserver i Kroatien

Den 20. oktober 2022 vedtog ECB afgørelse ECB/2022/36 om overgangsbestemmelser for Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Kroatien. Fra og med 1. januar 2023 vil kreditinstitutter og filialer af kreditinstitutter beliggende i Kroatien være underlagt Eurosystemets mindstereservekrav. Da den regelmæssige reservekravsperiode løber fra 21. december 2022 til 7. februar 2023, kræves der overgangsbestemmelser for at sikre, at de relevante kreditinstitutter integreres problemfrit i Eurosystemets reservekravssystem, uden at de pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. I overensstemmelse med tidligere praksis i forbindelse med andre landes indførelse af euroen fastsætter afgørelsen en overgangsperiode, i dette tilfælde fra 1. januar til 7. februar 2023, for pålæggelse af reservekrav på kreditinstitutter beliggende i Kroatien. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Tekniske ændringer af retsgrundlaget for Target2-Securities (T2S)

Den 28. september 2022 tog Styrelsesrådet ændringer vedrørende bilag 6 til T2S-rammeaftalen og T2S-aftalen om valutadeltagelse til efterretning. Bilag 6 til disse dokumenter indeholder T2S-serviceaftalen, der bl.a. definerer: i) serviceniveauerne for Eurosystemets levering af T2S-tjenester til de deltagende værdipapircentraler og de tilsluttede centralbanker uden for euroområdet, og ii) nøgleresultatindikatorerne. Disse ændringer er en følge af den regelmæssige gennemgang af serviceaftalen.

Udskudt startdato for det opgraderede system til engrosbetalinger

Den 20. oktober 2022 besluttede Styrelsesrådet at udskyde startdatoen for det nye realtidsbruttoafviklingssystem og modellen til central likviditetsstyring, T2. Datoen for idriftsættelse blev udskudt i fire måneder, fra 21. november 2022 til 20. marts 2023. Beslutningen blev truffet for at give brugerne mere tid til at afslutte deres test under stabile forhold. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Statistik

Gennemgang af rammen for manglende opfyldelse af de statistiske rapporteringskrav

Den 29. september 2022 afsluttede Styrelsesrådet sin gennemgang af rammen for manglende opfyldelse af de statistiske rapporteringskrav. Formålet med gennemgangen var at effektivisere rammen, strømline de relevante procedurer og præcisere de relevante institutioners rolle i processen. Som et resultat af denne gennemgang vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2022/31 om overtrædelsesprocedurer i tilfælde af manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav og om ophævelse af afgørelse ECB/2010/10 og afgørelse ECB/2022/32 om metoden til beregning af sanktioner for påståede overtrædelser af statistiske indberetningskrav. Udkastet til forordning blev færdiggjort efter en offentlig høring i 2021. Feedback-dokumentet, hvori ECB redegør for sin vurdering af de kommentarer, som blev modtaget under den offentlige høring, findes på ECB's websted sammen med yderligere oplysninger om gennemgangen.

Sedler og mønter

Ændring af afgørelse ECB/2020/24 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale

Den 13. oktober 2022 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2022/35 om ændring af afgørelse ECB/2020/24 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale. Ændringerne har til formål at sikre en effektiv og praktisk gennemførelse af de etiske krav, der gælder i forbindelse med godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale.

ECB Banktilsyn

Offentliggørelse af opdaterede dokumenter til præansøgningsprocessen i forbindelse med undersøgelse af interne modeller

Den 20. september 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre de opdaterede dokumenter til præansøgningsprocessen i forbindelse med undersøgelse af interne modeller. Opdateringerne omfatter skemaerne til selvevaluering af kredit- og markedsrisiko, præansøgnings- og ansøgningsskemaerne og vejledningerne til præansøgnings- og ansøgningsskemaerne. De opdaterede dokumenter findes under punktet Undersøgelser af interne modeller på ECB's banktilsynswebsted.

Offentlig høring om udkastet til vejledningen om proceduren vedrørende kvalificerede andele (Guide on qualifying holding procedures)

Den 23. september 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring vedrørende udkastet til vejledningen om proceduren vedrørende kvalificerede andele. Vejledningen har til formål at tydeliggøre, hvordan ECB vurderer ansøgninger om at erhverve kvalificerede andele i banker. Høringen løber indtil 9. november 2022. En pressemeddelelse med nærmere detaljer findes på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt