Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2022. gada oktobris

2022. gada 28. oktobrī

Monetārā politika

Pagarināts divpusējais valūtas mijmaiņas līgums attiecībā uz euro un renminbi ar Ķīnas Tautas banku

Padome 2022. gada 10. oktobrī paziņoja, ka vēl uz trim gadiem tiek pagarināts divpusējais valūtas mijmaiņas līgums attiecībā uz euro un renminbi starp ECB un Ķīnas Tautas banku. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Trešā ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju kopuma (ITRMO III) pārkalibrēšana

Padome 2022. gada 27. oktobrī nolēma pārkalibrēt ITRMO III nosacījumus, lai nodrošinātu tā atbilstību plašākam monetārās politikas normalizēšanas procesam. Attiecīgs paziņojums presei, kur sniegta sīkāka informācija, pieejams ECB interneta vietnē.

Pārmaiņas atlīdzībā par obligātajām rezervēm

Padome 2022. gada 27. oktobrī nolēma noteikt atlīdzību par obligātajām rezervēm atbilstoši Eurosistēmas noguldījumu iespējas procentu likmei ar rezervju prasību izpildes periodu, kas sākas 2022. gada 21. decembrī. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

ECB lēmums par pārejas noteikumiem obligāto rezervju piemērošanai Horvātijā

Padome 2022. gada 20. oktobrī pieņēma Lēmumu ECB/2022/36 par pārejas noteikumiem ECB veiktajai obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Horvātijā. Ar 2023. gada 1. janvāri uz kredītiestādēm un kredītiestāžu filiālēm, kas atrodas Horvātijā, attieksies Eurosistēmas obligāto rezervju prasības. Ņemot vērā, ka parastais rezervju prasību izpildes periods ilgst no 2022. gada 21. decembra līdz 2023. gada 7. februārim, nepieciešami pārejas noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgo kredītiestāžu raitu integrāciju Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmā, neradot tām nesamērīgu apgrūtinājumu. Atbilstoši iepriekšējai praksei, citām valstīm ieviešot euro, konkrētajā gadījumā lēmums attiecībā uz obligāto rezervju prasību piemērošanu Horvātijas kredītiestādēm nosaka rezervju prasību izpildes pārejas periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 7. februārim. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

TARGET2 vērtspapīriem (T2V) tiesiskā regulējuma tehniskie grozījumi

Padome 2022. gada 28. septembrī pieņēma zināšanai korekcijas saistībā ar T2V pamatlīguma un T2V valūtas dalības līguma 6. pielikumu. Šo dokumentu 6. pielikumā ietverts T2V pakalpojumu līmeņa līgums, kurā konkrēti definēti 1) pakalpojumu līmeņi, saskaņā ar kuriem Eurosistēmai jāsniedz T2V pakalpojumi iesaistītajiem centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām, kas pievienojušās T2V, un 2) galvenie darbības rādītāji. Grozījumi veikti pakalpojumu līmeņa līguma regulārā pārskatīšanas procesa ietvaros.

Pārcelts atjaunotās liela apjoma maksājumu sistēmas darbības uzsākšanas datums

Padome 2022. gada 20. oktobrī nolēma pārcelt jaunās reālā laika liela apjoma maksājumu sistēmas un tās centrālās likviditātes pārvaldības modeļa T2 darbības uzsākšanas datumu. Darbības uzsākšana atlikta par četriem mēnešiem, pārceļot to no 2022. gada 21. novembra uz 2023. gada 20. martu. Lēmums tika pieņemts, lai dotu lietotājiem vairāk laika pabeigt testēšanu stabilā vidē. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Statistika

Statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanas regulējuma pārskatīšana

Padome 2022. gada 29. septembrī pabeidza statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanas regulējuma pārskatīšanu. Pārskatīšanas mērķis bija uzlabot regulējuma efektivitāti, pilnveidot attiecīgās procedūras un izskaidrot attiecīgo iestāžu lomu šajā procesā. Pārskatīšanas rezultātā Padome pieņēma Regulu ECB/2022/31 par pārkāpuma procedūrām statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanas gadījumos un par Lēmuma ECB/2010/10 atcelšanu, kā arī Lēmumu ECB/2022/32 par metodiku, saskaņā ar kuru aprēķina sankcijas par statistikas pārskatu sniegšanas prasību iespējamiem pārkāpumiem. Regulas izstrāde tika pabeigta pēc tam, kad noslēdzās 2021. gadā rīkotā sabiedriskā apspriešana. Attiecīgais pārskats par atbildēm, kurā sniegts ECB novērtējums par sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem, pieejams ECB interneta vietnē, kur sniegta arī sīkāka informācija par pārskatīšanu.

Banknotes un monētas

Grozījumi Lēmumā ECB/2020/24 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem

Padome 2022. gada 13. oktobrī pieņēma Lēmumu ECB/2022/35, ar ko groza Lēmumu ECB/2020/24 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem. Ieviesto pārmaiņu mērķis ir nodrošināt ar aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotāju akreditāciju saistīto ētisko prasību efektīvu un praktisku īstenošanu.

ECB banku uzraudzība

Iekšējo modeļu izmeklēšanas pirmspieteikuma procesa aktualizēto dokumentu publicēšana

Padome 2022. gada 20. septembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt iekšējo modeļu izmeklēšanas pirmspieteikuma procesa aktualizētos dokumentus. Pārmaiņas ietver pašnovērtējuma anketas veidnes kredītriskam un tirgus riskam, pirmspieteikuma un pieteikuma veidlapas un atbilstošos norādījumus attiecībā uz pirmspieteikuma un pieteikuma veidlapām. Aktualizētie dokumenti pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnes sadaļā par iekšējo modeļu izmeklēšanu.

Sabiedriskā apspriešana attiecībā uz norādījumu par būtiskas līdzdalības procedūrām projektu

Padome 2022. gada 23. septembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu uzsākt sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz norādījumu par būtiskas līdzdalības procedūrām projektu. Norādījumu mērķis ir skaidrot, kā ECB novērtē pieteikumus būtiskas līdzdalības iegūšanai bankās. Apspriešana ilgs līdz 2022. gada 9. novembrim. Attiecīgs paziņojums presei, kurā sniegta sīkāka informācija, pieejams ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem