Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Oktoober 2022

28. oktoober 2022

Rahapoliitika

Hiina keskpangaga sõlmitud kahepoolse euro ja jüaani vahetustehingute kokkuleppe pikendamine

10. oktoobril 2022 tegi EKP teatavaks, et EKP ja Hiina keskpanga vahelist kahepoolset euro ja jüaani vahetustehingute kokkulepet pikendatakse veel kolme aasta võrra. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) kohandamine

27. oktoobril 2022 tegi EKP nõukogu otsuse kohandada TLTRO-III operatsioonide tingimusi, et tagada järjepidevus rahapoliitika normaliseerimise laiema protsessiga. Sellekohane pressiteade koos muu teabega on kättesaadav EKP veebilehel.

Muutus kohustuslike reservide tasustamises

27. oktoobril 2022 otsustas EKP nõukogu kehtestada alates 21. detsembril 2022 algavast reservide hoidmisperioodist kohustuslikelt reservidelt makstavaks intressimääraks eurosüsteemi hoiustamise püsivõimaluse intressimäära. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuoperatsioonid

EKP otsus kohustusliku reservi nõuete kohaldamise üleminekusätete kohta Horvaatias

20. oktoobril 2022 võttis EKP vastu otsuse EKP/2022/36 Euroopa Keskpanga poolt kohustusliku reservi nõuete kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Horvaatias. Alates 1. jaanuarist 2023 hakkavad Horvaatias asuvate krediidiasutuste ja krediidiasutuste filiaalide suhtes kehtima eurosüsteemi kohustusliku reservi nõuded. Kuna tavaline reservi hoidmisperiood kestab 21. detsembrist 2022 kuni 7. veebruarini 2023, on üleminekusätted vajalikud, et tagada asjaomaste krediidiasutuste sujuv integreerimine eurosüsteemi kohustusliku reservi süsteemi neile ebaproportsionaalset koormust panemata. Kooskõlas varasema tavaga euro kasutuselevõtmisel teistes riikides on otsuses sätestatud ülemineku hoidmisperiood, mis sellel konkreetsel juhul on 1. jaanuarist kuni 7. veebruarini 2023, mille jooksul kehtestatakse Horvaatias asuvate krediidiasutuste suhtes kohustusliku reservi nõue. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

T2Si õigusraamistiku tehnilised muudatused

28. septembril 2022 tutvus EKP nõukogu parandustega T2Si raamlepingu ja T2Si vääringu lisamise lepingu lisades 6. Nende dokumentide lisades 6 on esitatud T2Si teenusetaseme kokkulepe, milles on eelkõige täpsustatud i) osalevatele väärtpaberite keskdepositooriumitele ja ühendatud euroalavälistele keskpankadele eurosüsteemi poolt pakutavate T2S teenuste ulatus ning ii) peamised tulemusnäitajad. Muudatused tehti teenusetaseme kokkuleppe korrapärase läbivaatamise käigus.

Uuendatud hulgimaksete süsteemi käikulaskmine

20. oktoobril 2022 tegi EKP nõukogu otsuse lükata edasi uue reaalajalise brutoarvelduste süsteemi ja selle keskse likviidsuse juhtimise mudeli (T2) käikulaskmine. Käivitamine lükati edasi nelja kuu võtta, 2022. aasta 21. novembrilt 2023. aasta 20. märtsile. Otsus oli ajendatud vajadusest anda kasutajatele rohkem aega oma katsetuste lõpuleviimiseks stabiilses keskkonnas. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Statistika

Statistikaaruandluse nõuete rikkumise käsitlemise raamistiku läbivaatamine

29. septembril 2022 viis EKP nõukogu lõpule statistikaaruandluse nõuete rikkumise käsitlemise raamistiku läbivaatamise. Läbivaatamise eesmärk oli suurendada raamistiku tõhusust, ühtlustada asjaomaseid menetlusi ja täpsustada seejuures asjaomaste asutuste rolle. Läbivaatamise tulemusena võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2022/31 statistikaaruandluse nõuete täitmata jätmise korral algatatavate rikkumismenetluste ja otsuse EKP/2010/10 kehtetuks tunnistamise kohta ning otsuse EKP/2022/32 statistikaaruandluse nõuete väidetavate rikkumiste eest rakendatavate sanktsioonide arvutamise metoodika kohta. Määruse eelnõu vormistati lõplikult pärast seda, kui jõudis lõpule 2021. aastal toimunud avalik konsultatsioon. Sellekohane tagasiside aruanne, milles esitatakse EKP hinnang avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkustele, ja täiendav teave läbivaatamise kohta on kättesaadavad EKP veebilehel.

Pangatähed ja mündid

Otsuse EKP/2020/24 (euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta) muudatused

13. oktoobril 2022 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2022/35, millega muudetakse otsust EKP/2020/24 euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta. Muudatuste eesmärk on tagada euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimisega seotud eetikanõuete tõhus ja praktiline rakendamine.

EKP pangandusjärelevalve

Sisemudelitega seotud uurimise taotluseelse protsessi ajakohastatud dokumendid

20. septembril 2022 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada sisemudelitega seotud uurimise taotluseelse protsessi ajakohastatud dokumendid. Muudatused puudutavad enesehindamise küsimustiku vorme krediidi- ja tururiski kohta, taotluseelse ja taotlusprotsessi vorme ning neid vorme käsitlevaid suuniseid. Ajakohastatud dokumendid on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehe rubriigis „Sisemudelitega seotud uurimised”.

Avalik konsultatsioon olulise osaluse menetluste juhendi eelnõu kohta

23. septembril 2022 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon olulise osaluse menetluste juhendi eelnõu kohta. Juhendi eesmärk on täpsustada seda, kuidas EKP hindab taotlusi olulise osaluse omandamiseks pankades. Konsultatsioon kestab 9. novembrini 2022. Sellekohane pressiteade koos muu teabega on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid