Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Οκτώβριος 2022

28 Οκτωβρίου 2022

Νομισματική πολιτική

Παράταση της διμερούς συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ-γιουάν μεταξύ της ΕΚΤ και της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας

Στις 10 Οκτωβρίου 2022 η ΕΚΤ ανακοίνωσε την παράταση της διμερούς συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ-γιουάν μεταξύ της ΕΚΤ και της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας για τρία επιπλέον έτη. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αναπροσαρμογή των όρων της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ III)

Στις 27 Οκτωβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναπροσαρμόσει τους όρους των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ, ούτως ώστε να διασφαλίσει τη συνέχεια με την ευρύτερη διαδικασία εξομάλυνσης της νομισματικής πολιτικής. Το σχετικό δελτίο Τύπου που παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τροποποίηση του τοκισμού των ελάχιστων αποθεματικών

Στις 27 Οκτωβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα ελάχιστα αποθεματικά θα τοκίζονται με το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων του Ευρωσυστήματος από την έναρξη της περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών που ξεκινά στις 21 Δεκεμβρίου 2022. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δραστηριότητες αγορών

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών στην Κροατία

Στις 20 Οκτωβρίου 2022 η ΕΚΤ εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2022/36 σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών από την ΕΚΤ μετά την εισαγωγή του ευρώ στην Κροατία. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα υποκαταστήματά τους που είναι εγκατεστημένα στην Κροατία θα υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος. Δεδομένου ότι η τακτική περίοδος τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών εκτείνεται από τις 21 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2023, οι μεταβατικές διατάξεις είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η ομαλή ένταξη των σχετικών πιστωτικών ιδρυμάτων στο σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος, κατά τρόπο που να μην προκαλείται δυσανάλογη επιβάρυνση στα εν λόγω ιδρύματα. Σύμφωνα με την πρακτική που έχει ακολουθηθεί στο παρελθόν όταν άλλες χώρες υιοθέτησαν το ευρώ, η απόφαση προβλέπει μεταβατική περίοδο τήρησης, εν προκειμένω από την 1η Ιανουαρίου έως τις 7 Φεβρουαρίου 2023, για την εφαρμογή της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών στα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Κροατία. Το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Τεχνικές τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο του TARGET2-Securities (T2S)

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των αναθεωρήσεων που αφορούν το Παράρτημα 6 (Schedule 6) της συμφωνίας-πλαίσιο του T2S (T2S Framework Agreement) και της συμφωνίας συμμετοχής νομίσματος του T2S (T2S Currency Participation Agreement). Το Παράρτημα 6 των εγγράφων αυτών καθορίζει τη συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών του T2S (T2S Service Level Agreement - SLA), με την οποία ορίζονται πιο συγκεκριμένα: (i) τα επίπεδα υπηρεσιών βάσει των οποίων το Ευρωσύστημα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του T2S στα συμμετέχοντα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και στις συνδεδεμένες κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ, καθώς και (ii) οι βασικοί δείκτες επιδόσεων. Οι τροποποιήσεις ήταν αποτέλεσμα της διαδικασίας τακτικής επανεξέτασης της συμφωνίας SLA.

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του νέου συστήματος πληρωμών μεγάλης αξίας

Στις 20 Οκτωβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου συστήματος διακανονισμού σε συνεχή χρόνο και του υποδείγματός του για την κεντρική διαχείριση ρευστότητας, T2. Η έναρξη λειτουργίας μετατέθηκε κατά τέσσερις μήνες, από τις 21 Νοεμβρίου 2022 για τις 20 Μαρτίου 2023. Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την ανάγκη να διατεθεί περισσότερος χρόνος στους χρήστες προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δοκιμές τους σε σταθερό περιβάλλον. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστική

Αναθεώρηση του πλαισίου μη συμμόρφωσης όσον αφορά την παροχή στατιστικών στοιχείων

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ολοκλήρωσε την αναθεώρηση του πλαισίου μη συμμόρφωσης όσον αφορά την παροχή στατιστικών στοιχείων. Στόχος της αναθεώρησης ήταν να καταστεί το πλαίσιο πιο αποτελεσματικό, να βελτιωθούν οι σχετικές διαδικασίες και να διευκρινιστούν οι αντίστοιχοι ρόλοι των αρμόδιων οργάνων. Ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2022/31 σχετικά με τις διαδικασίες σε περίπτωση παραβάσεων λόγω μη συμμόρφωσης με υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2010/10, καθώς και την απόφαση ΕΚΤ/2022/32 σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού κυρώσεων για εικαζόμενες παραβάσεις των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων. Το σχέδιο κανονισμού οριστικοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 2021. Το σχετικό έγγραφο παρατηρήσεων που παρουσιάζει την αξιολόγηση της ΕΚΤ για τα σχόλια που έλαβε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναθεώρηση, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα

Τροποποιήσεις της απόφασης ΕΚΤ/2020/24 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και στοιχείων του ευρώ

Στις 13 Οκτωβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2022/35 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2020/24 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και στοιχείων του ευρώ. Οι αλλαγές που εισήχθησαν έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και πρακτική εφαρμογή των προδιαγραφών δεοντολογίας που αφορούν την πιστοποίηση των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και των στοιχείων του ευρώ.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Δημοσίευση των επικαιροποιημένων εγγράφων που αφορούν την προκαταρκτική διαδικασία υποβολής αιτήματος για τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση των επικαιροποιημένων εγγράφων που αφορούν την προκαταρκτική διαδικασία υποβολής αιτήματος για τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων. Οι αναθεωρήσεις περιλαμβάνουν τα υποδείγματα του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς, τα έντυπα της προκαταρκτικής και της οριστικής διαδικασίας υποβολής αιτήματος και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για τα ανωτέρω έντυπα. Τα επικαιροποιημένα έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ενότητα Διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με τις διαδικασίες απόκτησης ειδικών συμμετοχών

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να υποβάλει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο οδηγού σχετικά με τις διαδικασίες απόκτησης ειδικών συμμετοχών. Σκοπός του οδηγού είναι να διασαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ αξιολογεί τις αιτήσεις απόκτησης ειδικών συμμετοχών σε τράπεζες. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 9 Νοεμβρίου 2022. Το σχετικό δελτίο Τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου