Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Lokakuu 2022

28.10.2022

Rahapolitiikka

Kahdenvälinen valuuttaswapjärjestely Kiinan keskuspankin kanssa

EKP ilmoitti 10.10.2022 jatkavansa valuuttaswapjärjestelyään Kiinan keskuspankin kanssa myös seuraavat kolme vuotta. Järjestelyn avulla voidaan tarjota renminbin määräistä rahoitusta euroalueen pankeille. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aihetta käsittelevä lehdistötiedote.

Muutoksia kolmannen kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjan ehtoihin

EKP:n neuvosto päätti 27.10.2022 tehdä muutoksia kolmannen sarjan kohdennettujen rahoitusoperaatioiden ehtoihin osana paluuta tavanomaiseen rahapolitiikkaan. Muutoksista kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Vähimmäisvarantojen korko

EKP:n neuvosto päätti 27.10.2022, että vähimmäisvarantotalletusten korkona on 21.12.2022 alkavasta pitoajanjaksosta lähtien eurojärjestelmän talletusmahdollisuuden korko. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aihetta käsittelevä lehdistötiedote.

Markkinaoperaatiot

Vähimmäisvarantoihin liittyvät siirtymäsäännökset Kroatian ottaessa euron käyttöön

EKP antoi 20.10.2022 päätöksen EKP/2022/36 euron käyttöönottoon Kroatiassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat Euroopan keskuspankin soveltamia vähimmäisvarantoja. Eurojärjestelmän vähimmäisvarantovaatimukset koskevat 1.1.2023 alkaen myös Kroatian luottolaitoksia ja Kroatiassa sijaitsevia luottolaitosten sivuliikkeitä. Laitoksille myönnetään kuitenkin siirtymäaikaa 21.12.2022 alkavan ja 7.2.2023 päättyvän vähimmäisvarantojen pitoajanjakson loppuun saakka. Näin helpotetaan niiden liittymistä eurojärjestelmän vähimmäisvarantojärjestelmään. Kuten aiemminkin eri maiden ottaessa euron käyttöön vuoden vaihtuessa, päätöksessä säädetään erillisestä siirtymäpitoajanjaksosta, joka alkaa vuoden alussa ja päättyy samaan aikaan kuin varsinainen vähimmäisvarantojen pitoajanjakso. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aihetta käsittelevä lehdistötiedote.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Teknisiä muutoksia TARGET2-Securities (T2S) ‑sopimuksiin

EKP:n neuvosto tutustui 28.9.2022 T2S-puitesopimuksen ja valuuttojen käyttöä koskevan T2S-sopimuksen palvelutasosopimusten tarkistuksiin. Palvelutasosopimuksissa käydään läpi indikaattorit, joiden mukaisen palvelutason eurojärjestelmä pyrkii tarjoamaan arvopaperikeskuksille ja euroalueen ulkopuolisille EU:n keskuspankeille. Palvelutasosopimuksia tarkistetaan vuosittain.

Uudistetun suurten maksujen bruttomaksujärjestelmän käyttöönottoaikataulu

EKP:n neuvosto päätti 20.10.2022 siirtää uudistetun reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän ja siihen liittyvän likviditeetinhallintamallin käyttöönottoa. Järjestelmä oli tarkoitus ottaa käyttöön 21.11.2022, mutta käyttäjille haluttiin antaa lisäaikaa testaukseen vakaassa toimintaympäristössä. Uudeksi käyttöönottopäiväksi valittiin 20.3.2023. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aihetta käsittelevä lehdistötiedote.

Tilastot

Tarkistuksia tilastovaatimusten noudattamista koskeviin sääntöihin

EKP:n neuvosto viimeisteli 29.9.2022 tilastovaatimusten noudattamatta jättämiseen liittyvän sääntelyn tarkistuksen. Muutoksilla pyritään tehostamaan sääntelyä sekä selkeyttämään menettelyjä ja eri laitosten roolia. EKP:n neuvosto antoi tarkistuksen tuloksena asetuksen EKP/2022/31 tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten noudattamatta jättämistä koskevista rikkomismenettelyistä ja päätöksen EKP/2010/10 kumoamisesta sekä päätöksen EKP/2022/32 tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten väitettyihin rikkomisiin liittyvien seuraamusten laskentamenetelmästä. Asetusluonnoksesta oli järjestetty julkinen kuuleminen vuonna 2021. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu palautekooste, jossa käydään läpi kuulemisen yhteydessä saatuja kommentteja, sekä muita kuulemiseen liittyviä asiakirjoja.

Setelit ja kolikot

Muutoksia päätökseen euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä

EKP:n neuvosto antoi 13.10.2022 päätöksen EKP/2022/35, jolla muutetaan suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä annettua päätöstä EKP/2020/24. Muutoksilla pyritään varmistamaan, että (suojattavan) euroseteliaineiston valmistajien akkreditoinneissa pystytään ottamaan eettiset vaatimukset huomioon tehokkaasti ja käytännönläheisesti.

EKP:n pankkivalvonta

Sisäisiin malleihin liittyvien hakemusasiakirjojen päivitys

EKP:n neuvosto jätti 20.9.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista päivitetyt versiot sisäisiin malleihin liittyvistä lomakkeista. Muutoksia on tehty luotto- ja markkinariskiin liittyvien vaatimusten noudattamista koskeviin itsearviointilomakkeisiin, esihakemus- ja hakemuslomakkeisiin sekä niiden täyttöohjeisiin. Päivitetyt asiakirjat on julkaistu EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla sisäisten mallien tarkastuksia koskevassa osiossa.

Julkinen kuuleminen omistusosuuksien hankintaan liittyvistä menettelyistä

EKP:n neuvosto jätti 23.9.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta käynnistää julkinen kuuleminen oppaasta, jossa käsitellään huomattavien omistusosuuksien hankintaan liittyviä menettelyjä. Tavoitteena on kuvata selkeästi, miten hakemus arvioidaan EKP:ssä, kun jokin toimija pyrkii hankkimaan merkittävän omistusosuuden valvottavasta pankista. Kommentteja otetaan vastaan 9.11.2022 asti. Tarkempaa tietoa on lehdistötiedotteessa EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle