Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Oktober 2022

28 oktober 2022

Monetair beleid

Verlenging van de bilaterale valutaswapregeling (euro-renminbi) met de Chinese Volksbank

Op 10 oktober 2022 heeft de ECB bekendgemaakt dat de bilaterale valutaswapovereenkomst tussen de ECB en de Chinese Volksbank opnieuw met drie jaar wordt verlengd. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Herkalibratie van de derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-III)

Op 27 oktober 2022 heeft de Raad van Bestuur besloten de voorwaarden van TLTRO-III opnieuw te kalibreren om deze in overeenstemming te brengen met het ruimere proces van normalisering van het monetair beleid. Het bijbehorende persbericht met nadere informatie is beschikbaar op de website van de ECB.

Gewijzigde vergoeding op minimumreserves

Op 27 oktober 2022 heeft de Raad van Bestuur besloten de vergoeding op minimumreserves vast te stellen op het rentetarief op de depositofaciliteit van het Eurosysteem, met ingang van de aanhoudingsperiode die begint op 21 december 2022. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Markttransacties

ECB-besluit betreffende overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen na de invoering van de euro in Kroatië

Op 20 oktober 2022 heeft de ECB Besluit ECB/2022/36 goedgekeurd betreffende overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de introductie van de euro in Kroatië. Met ingang van 1 januari 2023 gelden voor in Kroatië gevestigde kredietinstellingen en bijkantoren van kredietinstellingen de reserveverplichtingen van het Eurosysteem. Omdat de reguliere reserveperiode loopt van 21 december 2022 tot en met 7 februari 2023 zijn er overgangsbepalingen nodig, opdat de betreffende kredietinstellingen soepel geïntegreerd kunnen worden in het reservesysteem van het Eurosysteem en ze niet onevenredig worden belast. Overeenkomstig de gevolgde werkwijze bij de invoering van de euro in andere landen, voorziet het besluit in een overgangsreserveperiode ten behoeve van de invoering van de reserveverplichtingen voor in Kroatië gevestigde kredietinstellingen, in dit geval van 1 januari tot en met 7 februari 2023. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Technische wijzigingen in juridisch kader voor TARGET2-Securities (TS2)

Op 28 september 2022 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van een herziening van bijlage 6 van de T2S-kaderovereenkomst en de T2S-valutadeelnameovereenkomst. Bijlage 6 bij deze documenten bevat de T2S-dienstverleningsovereenkomst waarin met name worden gedefinieerd: (i) de overeengekomen niveaus waarop het Eurosysteem T2S-diensten verleent aan de deelnemende centrale effectenbewaarinstellingen en de verbonden centrale banken van buiten het eurogebied, en (ii) de kritieke prestatie-indicatoren. De wijzigingen vloeien voort uit de reguliere toetsing van de dienstverleningsovereenkomst.

Nieuwe introductiedatum van vernieuwd systeem voor betaling van grote bedragen

Op 20 oktober 2022 heeft de Raad van Bestuur besloten de start van het nieuwe real-time bruto-vereveningssysteem en het bijbehorende centrale model voor liquiditeitsbeheer, T2, met vier maanden uit te stellen, van 21 november 2022 naar 20 maart 2023. Het besluit werd genomen om gebruikers meer tijd te geven om hun tests in een stabiele omgeving af te ronden. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Statistieken

Herziening van het niet-nalevingskader voor statistische verslaglegging

Op 29 september 2022 heeft de Raad van Bestuur de herziening van het niet-nalevingskader voor statistische verslaglegging afgerond. De herziening was bedoeld om het kader efficiënter te maken, de relevante procedures te stroomlijnen en tegelijkertijd de rollen van de bij het proces betrokken instellingen te verduidelijken. De herziening heeft ertoe geleid dat de Raad Verordening ECB/2022/31 heeft aangenomen betreffende niet-nalevingsprocedures in geval van niet-naleving van statistische rapportageverplichtingen en tot intrekking van Besluit ECB/2010/10, alsmede Besluit ECB/2022/32 betreffende de methode voor de berekening van sancties in gevallen van vermeende niet-naleving van statistische rapportageverplichtingen. De ontwerpverordening werd voltooid na een openbare raadpleging in 2021. Het feedbackdocument met de reacties van de ECB op de opmerkingen die tijdens de openbare raadpleging zijn ontvangen is beschikbaar op de website van de ECB, evenals nadere informatie over de herziening.

Bankbiljetten en munten

Wijzigingen in Besluit ECB/2020/24 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items

Op 13 oktober 2022 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2022/35 aangenomen tot wijziging van Besluit ECB/2020/24 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items. Doel van de wijzigingen is een efficiënte en praktische invoering van de ethische accreditatievereisten voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items.

ECB-Bankentoezicht

Publicatie van geactualiseerde documenten voor de pre-aanvraagprocedure in het kader van de onderzoeken van interne modellen

Op 20 september 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om geactualiseerde documenten voor de pre-aanvraagprocedure in het kader van de onderzoeken van interne modellen (Internal Model Investigation – IMI) te publiceren. De herziening had betrekking op de formulieren van de zelfbeoordelingsvragenlijsten voor krediet- en marktrisico, en op de pre-aanvraag- en aanvraagformulieren en de richtsnoeren daarbij. De geactualiseerde documenten zijn te vinden onder Onderzoeken van interne modellen op website van ECB-Bankentoezicht.

Openbare raadpleging over de ontwerpgids inzake procedures voor gekwalificeerde deelnemingen

Op 23 september 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een openbare raadpleging te houden over de ontwerpgids van de ECB inzake procedures voor gekwalificeerde deelnemingen. Met deze gids wil de ECB duidelijkheid scheppen over haar beoordeling van aanvragen voor de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen in banken. De raadpleging eindigt op 9 november 2022. Een persbericht met nadere informatie is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media