Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Październik 2022

28 października 2022

Polityka pieniężna

Przedłużenie dwustronnej linii swapowej na parze walutowej EUR−CNY z Ludowym Bankiem Chin

10 października 2022 EBC ogłosił przedłużenie dwustronnej linii swapowej na parze walutowej EUR−CNY między EBC a Ludowym Bankiem Chin o kolejne trzy lata. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Rekalibracja trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III)

27 października 2022 Rada Prezesów postanowiła dokonać rekalibracji warunków TLTRO III, żeby zapewnić spójność tego instrumentu z szerszym procesem normalizacji polityki pieniężnej. Komunikat prasowy ze szczegółowymi informacjami na ten temat można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Zmiana oprocentowania rezerw obowiązkowych

27 października 2022 Rada Prezesów zdecydowała, że od początku okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej rozpoczynającego się 21 grudnia 2022 rezerwy obowiązkowe będą oprocentowane po stopie depozytowej Eurosystemu. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Operacje rynkowe

Decyzja EBC dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych w Chorwacji

20 października 2022 EBC przyjął decyzję EBC/2022/36 dotyczącą przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro w Chorwacji. Od 1 stycznia 2023 instytucje kredytowe i oddziały instytucji kredytowych w Chorwacji będą podlegać wymogom Eurosystemu dotyczącym rezerw obowiązkowych. Ponieważ planowy okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej trwa od 21 grudnia 2022 do 7 lutego 2023, konieczne są przepisy przejściowe, które zapewnią płynne włączenie właściwych instytucji kredytowych do systemu rezerw obowiązkowych Eurosystemu, bez nakładania na te instytucje nieproporcjonalnego obciążenia. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, gdy inne kraje wprowadzały euro, w decyzji przewiduje się przejściowy okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej – tym razem od 1 stycznia do 7 lutego 2023 – dla stosowania odnośnych wymogów wobec instytucji kredytowych w Chorwacji. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Zmiany techniczne w ramach prawnych systemu TARGET2-Securities (T2S)

28 września 2022 Rada Prezesów zapoznała się ze zmianami dotyczącymi załącznika 6 do umowy ramowej w sprawie T2S i do umowy o udziale waluty w T2S. Załącznik 6 do tych dokumentów zawiera umowę o gwarantowanym poziomie usług T2S, która określa przede wszystkim: (a) poziom usług T2S świadczonych przez Eurosystem na rzecz centralnych depozytów papierów wartościowych uczestniczących w systemie i banków centralnych spoza strefy euro podłączonych do systemu oraz (b) kluczowe wskaźniki efektywności. Wprowadzenie zmian było następstwem regularnego przeglądu umowy o gwarantowanym poziomie usług.

Przesunięcie terminu uruchomienia nowego systemu płatności wysokokwotowych

20 października 2022 Rada Prezesów podjęła decyzję o przesunięciu terminu uruchomienia nowego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym wraz z jego modelem centralnego zarządzania płynnością (T2). Uruchomienie przesunięto o cztery miesiące – z 21 listopada 2022 na 20 marca 2023. Ta decyzja wynikała z potrzeby, żeby dać użytkownikom więcej czasu na przeprowadzenie testów w stabilnych warunkach. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Statystyka

Przegląd zasad dotyczących nieprzestrzegania wymogów sprawozdawczości statystycznej

29 września 2022 Rada Prezesów ukończyła przegląd zasad dotyczących nieprzestrzegania wymogów sprawozdawczości statystycznej. Celem przeglądu było zwiększenie efektywności tych zasad, uporządkowanie odpowiednich procedur oraz wyjaśnienie roli odgrywanej w tym procesie przez poszczególne instytucje. W wyniku przeglądu Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2022/31 dotyczące postępowań w sprawie naruszenia w przypadkach nieprzestrzegania wymogów sprawozdawczości statystycznej oraz uchylające decyzję EBC/2010/10, a także decyzję EBC/2022/32 w sprawie metodologii obliczania wysokości sankcji za domniemane naruszenia wymogów sprawozdawczości statystycznej. Projekt rozporządzenia został sfinalizowany po zakończeniu konsultacji publicznych, które przeprowadzono w 2021. Podsumowanie tych konsultacji, które zawiera przeprowadzoną przez EBC ocenę otrzymanych uwag, oraz szczegółowe informacje na temat przeglądu są dostępne na stronie internetowej EBC.

Banknoty i monety

Zmiany w decyzji EBC/2020/24 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro

13 października 2022 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2022/35 zmieniającą decyzję EBC/2020/24 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro. Wprowadzone zmiany mają zapewnić skuteczne i praktyczne wdrożenie wymogów etycznych związanych z akredytacją producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro.

Nadzór Bankowy EBC

Publikacja zaktualizowanych dokumentów dotyczących procedury wstępnej w zakresie kontroli modeli wewnętrznych

20 września 2022 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie zaktualizowanych dokumentów dotyczących procedury wstępnej w zakresie kontroli modeli wewnętrznych. Zmiany wprowadzono w szablonach kwestionariusza samooceny dla ryzyka kredytowego i ryzyka rynkowego, formularzach wniosku i wniosku wstępnego, a także odnośnych wytycznych dotyczących tych formularzy. Zaktualizowane dokumenty są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu, w sekcji na temat kontroli modeli wewnętrznych.

Konsultacje publiczne dotyczące projektu przewodnika do postępowań w sprawie znacznych pakietów akcji

23 września 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpoczęcie konsultacji publicznych dotyczących projektu przewodnika do postępowań w sprawie znacznych pakietów akcji. Celem przewodnika jest objaśnienie, w jaki sposób EBC ocenia wnioski dotyczące nabycia znacznych pakietów akcji banków. Konsultacje potrwają do 9 listopada 2022. Komunikat prasowy ze szczegółowymi informacjami na ten temat można znaleźć na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami