Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Október 2022

28. októbra 2022

Menová politika

Predĺženie platnosti bilaterálnej menovej swapovej dohody EUR/ CNY s čínskou ľudovou bankou

Dňa 10. októbra 2022 Rada guvernérov oznámila predĺženie bilaterálnej menovej swapovej dohody o výmene eura za renminbi medzi ECB a čínskou ľudovou bankou o ďalšie tri roky. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Rekalibrácia tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií

Dňa 27. októbra 2022 Rada guvernérov rozhodla o rekalibrácii podmienok tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III) v záujme ich zladenia so všeobecnejším procesom normalizácie menovej politiky. Bližšie podrobnosti sú k dispozícii v súvisiacej tlačovej správe na internetovej stránke ECB.

Zmena úročenia povinných minimálnych rezerv

Dňa 27. októbra 2022 sa Rada guvernérov rozhodla stanoviť sadzbu úročenia povinných minimálnych rezerv na úrovni sadzby jednodňových sterilizačných operácií Eurosystému, a to s platnosťou od udržiavacieho obdobia so začiatkom 21. decembra 2022. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Rozhodnutie ECB o prechodných ustanoveniach na uplatňovanie povinných minimálnych rezerv v Chorvátsku

Dňa 20. októbra 2022 ECB prijala rozhodnutie ECB/2022/36 o prechodných ustanoveniach na uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Chorvátsku. Od 1. januára 2023 sa na úverové inštitúcie a pobočky úverových inštitúcií v Chorvátsku budú vzťahovať požiadavky Eurosystému na povinné minimálne rezervy. Vzhľadom na to, že riadne udržiavacie obdobie v tom čase prebieha od 21. decembra 2022 do 7. februára 2023, je v záujme plynulej integrácie príslušných úverových inštitúcií do systému povinných minimálnych rezerv Eurosystému bez neprimeranej záťaže potrebné uplatniť prechodné ustanovenia. V súlade s doterajšou praxou v prípade iných krajín, ktoré prijali euro, toto rozhodnutie na účely uplatňovania požiadaviek na povinné minimálne rezervy úverových inštitúcií nachádzajúcich sa v Chorvátsku stanovuje prechodné udržiavacie obdobie od 1. januára do 7. februára 2023. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Infraštruktúra trhu a platobný styk

Technické zmeny právneho rámca systému TARGET2-Securities (T2S)

Dňa 28. septembra 2022 Rada guvernérov vzala na vedomie zmeny prílohy 6 rámcovej dohody T2S a dohody o účasti meny v T2S. Príloha 6 týchto dokumentov obsahuje dohodu o úrovni služieb T2S (Service Level Agreement – SLA), ktorá určuje predovšetkým: i) úroveň služieb T2S, ktoré Eurosystém poskytuje zúčastneným centrálnym depozitárom cenných papierov a pripojeným centrálnym bankám krajín mimo eurozóny a ii) základné výkonnostné ukazovatele. Zmeny boli prijaté v rámci pravidelnej revízie dohody SLA.

Zmena termínu uvedenia do prevádzky nového systému zúčtovania veľkých platieb

Dňa 20. októbra 2022 Rada guvernérov rozhodla o zmene termínu uvedenia do prevádzky nového systému hrubého zúčtovania v reálnom čase a jeho modelu centrálneho riadenia likvidity T2. Jeho uvedenie do prevádzky bolo odložené o štyri mesiace z 21. novembra 2022 na 20. marca 2023. Dôvodom rozhodnutia je poskytnúť používateľom viac času na potrebné testovanie v stabilnom prostredí. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Revízia rámca postupov v prípadoch nedodržania požiadaviek na štatistické vykazovanie

Dňa 29. septembra 2022 Rada guvernérov uzavrela revíziu rámca postupov v prípadoch nedodržania požiadaviek na štatistické vykazovanie. Cieľom revízie bolo zefektívniť rámec, zjednodušiť príslušné postupy a upresniť súvisiace úlohy príslušných inštitúcií. Rada guvernérov na základe revízie prijala nariadenie ECB/2022/31 o postupoch spojených s porušením v prípadoch nedodržiavania požiadaviek na štatistické vykazovanie, ktorým sa zrušuje rozhodnutie (ECB/2010/10), a rozhodnutie ECB/2022/32 o metodike na výpočet výšky sankcií za údajné porušenia požiadaviek na štatistické vykazovanie. Návrh nariadenia bol dokončený po uzavretí verejnej konzultácie, ktorá sa uskutočnila v roku 2021. Súvisiaci súhrn odpovedí, v ktorom ECB hodnotí pripomienky prijaté počas verejnej konzultácie, je k dispozícii na internetovej stránke ECB spolu s ďalšími informáciami o revízii.

Bankovky a mince

Zmeny rozhodnutia ECB/2020/24 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura

Dňa 13. októbra 2022 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2022/35, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2020/24 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura. Prijaté zmeny majú zabezpečiť efektívnu a praktickú implementáciu etických požiadaviek súvisiacich s akreditáciou výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura.

Bankový dohľad ECB

Zverejnenie aktualizovaných dokumentov podávaných počas prípravného procesu v rámci previerok interných modelov (Internal Model Investigation – IMI)

Dňa 20. septembra 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť aktualizované dokumenty, ktoré sa podávajú počas prípravného procesu v rámci previerok interných modelov. Zmeny sa týkajú vzorov dotazníkov na vlastné hodnotenie kreditného a trhového rizika, formulára prípravnej a konečnej žiadosti a súvisiacich pokynov. Aktualizované dokumenty sú k dispozícii v sekcii previerky interných modelov na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Verejná konzultácia o návrhu všeobecných zásad ku konaniam týkajúcim sa kvalifikovaných účastí

Dňa 23. septembra 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu o návrhu všeobecných zásad ECB ku konaniam týkajúcim sa kvalifikovaných účastí. Cieľom všeobecných zásad je objasniť spôsob, akým ECB posudzuje žiadosti o nadobudnutie kvalifikovaných účastí v bankách. Konzultácia prebieha do 9. novembra 2022. Súvisiaca tlačová správa a ďalšie podrobnosti sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá