Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Oktober 2022

28 oktober 2022

Penningpolitik

Förlängning av det bilaterala valutaswappavtalet (euro–renminbi) med Kinas folkbank

Den 10 oktober 2022 meddelade ECB att det bilaterala valutaswappavtalet (euro–renminbi) mellan ECB och Kinas folkbank (den kinesiska centralbanken) skulle förlängas med ytterligare tre år. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Omkalibrering av den tredje serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO-III)

Den 27 oktober 2022 beslutade ECB-rådet att omkalibrera villkoren för TLTRO-III för att säkerställa förenlighet med den bredare penningpolitiska normaliseringsprocessen. Ett pressmeddelande med mer information finns på ECB:s webbplats.

Ändrad förräntning på minimireserver

Den 27 oktober 2022 beslutade ECB-rådet att fastställa avkastningen på minimireserver till den ränta som gäller för Eurosystemets inlåningsfacilitet från och med den uppfyllandeperiod som inleds den 21 december 2022. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

ECB:s beslut om övergångsbestämmelser för tillämpningen av minimireserver (kassakrav) i Kroatien

Den 20 oktober 2022 antog ECB beslut ECB/2022/36 om övergångsbestämmelser för Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Kroatien. Från och med den 1 januari 2023 kommer kreditinstitut och filialer till kreditinstitut i Kroatien att omfattas av Eurosystemets kassakravssystem. Den reguljära uppfyllandeperioden för kassakrav löper från den 21 december 2022 till den 7 februari 2023. Det krävs därför övergångsbestämmelser för att säkerställa att de berörda kreditinstituten på ett smidigt vis integreras i Eurosystemets kassakravssystem utan att de belastas oproportionerligt. I linje med den praxis som tillämpats när andra länder antagit euron ger beslutet utrymme för en uppfyllandeperiod som övergångsvis, i det här fallet, löper från den 1 januari till den 7 februari 2023, för tillämpning av kassakrav på kreditinstitut i Kroatien. Pressmeddelandet om detta finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Tekniska ändringar i regelverket för Target2-Securities (T2S)

Den 28 september 2022 tog ECB-rådet del av revideringar relaterade till schema 6 för ramavtalet för T2S och för T2S-avtalet för ansluten valuta. I schema 6 för dessa dokument åskådliggörs servicenivåavtalet för T2S (SLA). Här definieras framför allt: 1) de servicenivåer på vilka Eurosystemet ska tillhandahålla T2S-tjänster till de deltagande värdepapperscentralerna och till de anslutna centralbankerna utanför euroområdet samt 2) de centrala resultatindikatorerna. Dessa ändringar är en följd av den återkommande SLA-översynen.

Ändrat startdatum för nytt massbetalningssystem

Den 20 oktober 2022 beslutade ECB-rådet om ett nytt startdatum för det nya bruttoavvecklingssystemet i realtid samt modellen för central likviditetsförvaltning, T2. Startdatumet sköts upp med fyra månader, från den 21 november 2022 till den 20 mars 2023. Beslutet fattades för att ge användarna mer tid att avsluta sina tester i en stabil miljö. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Statistik

Översyn av ramen i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls

Den 29 september 2022 avslutade ECB-rådet sin översyn av ramen i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls. Syftet med denna översyn var att göra ramen mer effektiv, rationalisera de relevanta förfarandena samt klargöra de relevanta institutens roller i förfarandet. Som ett resultat av denna översyn antog ECB-rådet förordning ECB/2022/31 om förfaranden om åsidosättande i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls och om upphävande av beslut ECB/2010/10 samt beslut ECB/2022/32 om beräkningsmetoden för sanktioner vid påstådda åsidosättanden av rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter. Utkastet till förordningen slutfördes efter ett offentligt samråd som genomfördes under 2021. Feedbackdokumentet som presenterar ECB:s bedömning av de synpunkter som inkommit under det offentliga samrådet finns på ECB:s webbplats, tillsammans med ytterligare information om översynen.

Sedlar och mynt

Ändring av beslut ECB/2020/24 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt

Den 13 oktober 2022 antog ECB-rådet beslut ECB/2022/35 om ändring av beslut ECB/2020/24 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt. Ändringarna syftar till att säkerställa ett effektivt och praktiskt genomförande av de etiska kraven för ackreditering av tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt.

ECB:s banktillsyn

Offentliggörande av uppdaterade dokument för föransökan inför utredningen av interna modeller (IMI)

Den 20 september 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att offentliggöra uppdaterade dokument för föransökan inför utredningen av interna modeller (IMI). Översynen omfattar mallarna till självutvärderingsformulären för kredit- och marknadsrisk, föransöknings- och ansökningsformulären samt riktlinjerna för föransöknings- och ansökningsformulär. De uppdaterade dokumenten finns tillgängliga under Utredningar av interna modeller på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Offentligt samråd om utkast till vägledning om förfaranden för kvalificerade innehav

Den 23 september 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att inleda ett offentligt samråd om utkastet till vägledning om förfaranden för kvalificerade innehav. Vägledningen syftar till att klargöra hur ECB bedömer ansökningar om att förvärva kvalificerade innehav i banker. Samrådet löper fram till den 9 november 2022. Ett pressmeddelande med mer information finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media