Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2022 m. spalio mėn.

2022 m. spalio 28 d.

Pinigų politika

Pratęsiamas dvišalis susitarimas su Kinijos liaudies banku dėl eurų ir juanių apsikeitimo sandorių

2022 m. spalio 10 d. Valdančioji taryba paskelbė, kad dar trejiems metams pratęsiamas ECB ir Kinijos liaudies banko dvišalis susitarimas dėl eurų ir juanių apsikeitimo sandorių. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Trečiosios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO III) serijos parametrų koregavimas

2022 m. spalio 27 d. Valdančioji taryba nusprendė pakoreguoti TITRO III sąlygas, kas jos būtų suderinamos su platesniu pinigų politikos normalizavimo procesu. Daugiau informacijos pateikta pranešime spaudai, paskelbtame ECB interneto svetainėje.

Atlyginimo už privalomųjų atsargų laikymą pokytis

2022 m. spalio 27 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad nuo atsargų laikymo laikotarpio pradžios 2022 m. gruodžio 21 d. atlyginimui už privalomųjų atsargų laikymą bus taikoma tokia pati palūkanų norma kaip ir palūkanų norma už naudojimąsi Eurosistemos indėlių galimybe. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos operacijos

ECB sprendimas dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų Kroatijoje

2022 m. spalio 20 d. ECB priėmė Sprendimą ECB/2022/36 dėl ECB privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Kroatijoje. Kroatijoje esančioms kredito įstaigoms ir kredito įstaigų filialams nuo 2023 m. sausio 1 d. bus taikomas Eurosistemos privalomųjų atsargų reikalavimas. Atsižvelgiant į tai, kad atsargų laikymo laikotarpis tęsiasi nuo 2022 m. gruodžio 21 d. iki 2023 m. vasario 7 d., būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio nuostatas, kad atitinkamos kredito įstaigos būtų sklandžiai integruotos į Eurosistemos privalomųjų atsargų sistemą, nesudarant šioms įstaigoms neproporcingos naštos. Remiantis praktika, kurios buvo laikomasi kitoms šalims įsivedant eurą, Sprendime numatytas pereinamasis atsargų laikymo laikotarpis (šiuo atveju – nuo 2023 m. sausio 1 d. iki vasario 7 d.), per kurį Kroatijoje esančioms kredito įstaigoms bus įvesti privalomųjų atsargų reikalavimai. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

TARGET2-Securities (T2S) teisinės sistemos techniniai pakeitimai

2022 m. rugsėjo 28 d. Valdančioji taryba susipažino su T2S pamatinio susitarimo 6 priedo ir T2S-Securities valiutų dalyvavimo sutarties (T2S CPA) 6 priedo pakeitimais. Šių dokumentų 6 priede pateikiamas T2S susitarimas dėl paslaugų lygio, kuriame visų pirma nurodomas: i) lygis, kuriuo Eurosistema teikia T2S paslaugas dalyvaujantiems centriniams vertybinių popierių depozitoriumams ir susijusiems ne euro zonos centriniams bankams, ir ii) pagrindiniai veiklos rodikliai. Pakeitimai buvo padaryti atlikus reguliarią susitarimo dėl paslaugų lygio peržiūrą.

Nukeliama atnaujintos didmeninių mokėjimų sistemos taikymo pradžia

2022 m. spalio 20 d. Valdančioji taryba nusprendė nukelti naujos atskirųjų atsiskaitymų realiu laiku sistemos ir jos pagrindinio likvidumo valdymo modelio (T2) taikymo pradžią. Paleidimo data nukelta keturiems mėnesiams – 2023 m. kovo 20 d. vietoj 2022 m. lapkričio 21 d. Šiuo sprendimu naudotojams suteikiama daugiau laiko testavimams stabilioje aplinkoje užbaigti. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Statistika

Tvarkos, taikomos statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo atveju, peržiūra

2022 m. rugsėjo 29 d. Valdančioji taryba užbaigė tvarkos, taikomos statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo atveju, peržiūrą. Peržiūros tikslas buvo padaryti sistemą veiksmingesnę, supaprastinti atitinkamas procedūras ir išaiškinti atitinkamų institucijų vaidmenį šiame procese. Užbaigusi peržiūrą Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2022/31 dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūrų, kai nesilaikoma statistinės atskaitomybės reikalavimų, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2010/10, ir Sprendimą ECB/2022/32 dėl sankcijų už įtariamus statistinės atskaitomybės reikalavimų pažeidimus apskaičiavimo metodikos. Reglamento projektas baigtas rengti po 2021 m. vykusių viešų konsultacijų. Šių konsultacijų rezultatus apibendrinantis dokumentas, kuriame ECB išdėstė, kaip vertina per konsultacijas gautas pastabas, bei išsamesnė informacija apie peržiūrą paskelbti ECB interneto svetainėje.

Banknotai ir monetos

Sprendimo ECB/2020/24 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams, daliniai pakeitimai

2022 m. spalio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2022/35, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2020/24 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams. Pakeitimai atlikti siekiant užtikrinti veiksmingą ir praktinį etikos reikalavimų, susijusių su saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojų akreditacija, įgyvendinimą.

ECB bankų priežiūra

Skelbiami atnaujinti dokumentai, susiję su procedūromis iki paraiškos dėl vidaus modelių patikrinimo pateikimo

Iki 2022 m. rugsėjo 20 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui skelbti dokumentus, susijusius su procedūromis iki paraiškos dėl vidaus modelių patikrinimo pateikimo. Atnaujinti šie dokumentai: įsivertinimo klausimyno dėl kredito ir rinkos rizikos šablonai, procedūros iki paraiškos pateikimo ir paraiškos formos bei susijusios gairės dėl procedūros iki paraiškos pateikimo ir paraiškos formų. Atnaujinti dokumentai paskelbti ECB bankų priežiūrai skirtos svetainės dalyje Vidaus modelių tyrimai.

Viešos konsultacijos dėl kvalifikuotųjų akcijų paketų procedūrų vadovo projekto

Iki 2022 m. rugsėjo 23 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti viešas konsultacijas dėl kvalifikuotųjų akcijų paketų procedūrų vadovo projekto. Vadove išaiškinama, kaip ECB vertina paraiškas dėl bankų kvalifikuotųjų akcijų paketo įsigijimo. Konsultacijos vyks iki 2022 m. lapkričio 9 d. Atitinkamas pranešimas spaudai ir papildoma informacija paskelbti ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai