Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

Март 2022 г.

25 март 2022 г.

Външни комуникации

Годишен доклад на ЕЦБ за 2021 г.

На 23 март 2022 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за 2021 г., който ще бъде представен на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент и публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 22 официални езика на ЕС на 28 април 2022 г.

Парична политика

Актуализиране на въпросника за проучването на банковото кредитиране в еврозоната.

На 17 февруари 2022 г. Управителният съвет одобри въвеждането на преработен стандартен въпросник за проучването на банковото кредитиране в еврозоната. Той ще бъде публикуван в специализирания раздел на уебсайта на ЕЦБ през април 2022 г. Актуализацията има за цел да осигури по-задълбочено вникване във факторите, които са в основата на промените в кредитните стандарти и в реда и условията за отпускане на кредити на предприятията и домакинствата.

Спазване от страна на централните банки на забраните за парично финансиране и привилегирован достъп

На 23 март 2022 г. Управителният съвет одобри доклада за съответствие за 2021 г. съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който възлага на ЕЦБ задачата да наблюдава спазването от страна на централните банки в ЕС на забраните, посочени в членове 123 и 124 от него и в свързаните регламенти. Допълнителна информация по този въпрос ще бъде предоставена в посветен на темата раздел от Годишния доклад на ЕЦБ за 2021 г., който ще бъде публикуван на уебсайта ѝ на 28 април 2022 г.

Пазарни операции

Адаптиране на рамката на Евросистемата за обезпечения съобразно с Директивата за покритите облигации

На 17 февруари 2022 г. Управителният съвет одобри промени в рамката на Евросистемата за обезпечения, които осигуряват нейната съгласуваност с новоприетия законодателен пакет за покритите облигации (Директива (ЕС) 2019/2162, за която националните мерки за транспониране ще се прилагат най-късно от 8 юли 2022 г., и Регламент (ЕС) 2019/2160, който ще влезе в сила на 8 юли 2022 г.). Според промените: i) законодателни обезпечени облигации, емитирани след 8 юли 2022 г., които не отговарят на националните мерки за прилагане на Директивата за покритите облигации, няма да бъдат допустими като обезпечение за Евросистемата или за покупки по третата програма за закупуване на обезпечени облигации; ii) законодателни обезпечени облигации, емитирани след 8 юли 2022 г. в държави, където националното законодателство за прилагане на Директивата за покритите облигации още не е влязло в сила, също няма да бъдат допустими като обезпечение за Евросистемата, докато това законодателство не стане приложимо; iii) допустимостта на испанските обезпечени облигации с множество емитенти (multicédulas) и законодателните обезпечени облигации от държави от Г‑10 извън ЕИП остава непроменена; iv) вътрешногрупови обединени обезпечени облигации се приемат като обезпечение за Евросистемата, макар че не се допускат самостоятелно като обезпечение и съответно за покупка по третата програма за закупуване на обезпечени облигации, като подлежат на внимателно наблюдение от страна на Евросистемата (и това може да доведе до преразглеждане на допустимостта им, както е целесъобразно); и v) съществуващите изисквания за законодателни обезпечени облигации от ЕИП, покрити с обезпечени с активи ценни книжа, ще се прилагат само към обезпечените облигации, емитирани преди 8 юли 2022 г. Промените ще бъдат отразени своевременно в насоките за прилагане на паричната политика на Евросистемата.

Преглед на олихвяването на депозити, които не са свързани с паричната политика, на равнище Евросистема

На 17 февруари 2022 г. Управителният съвет одобри съгласуване на олихвяването на депозити на сектор „Държавно управление“ съгласно: i) Насоки ЕЦБ/2019/7 относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки; ii) Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2); iii) Решение ЕЦБ/2010/4 относно управлението на пакет от двустранни заеми в полза на Република Гърция и за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7; iv) двустранни споразумения между ЕЦБ и Европейския механизъм за стабилност/Европейския инструмент за финансова стабилност; и прие съответните правни актове, а именно: i) Насоки ЕЦБ/2022/4 за изменение на Насоките за TARGET2 и ii) Решение ЕЦБ/2022/5 относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити.

Изменение на Решение ЕЦБ/2010/17 по отношение на разпоредбите за олихвяване

На 17 март 2022 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2022/11 за изменение на Решение ЕЦБ/2010/17 относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Съюза в рамките на европейския механизъм за финансово стабилизиране. Решение ЕЦБ/2010/17 трябваше да бъде изменено в интерес на правната сигурност – да бъдат премахнати остарели разпоредби по отношение на олихвяването и да бъде въведена пряка препратка към приложимите понастоящем правила за олихвяване, определени в член 2, параграф 1 от Решение ЕЦБ/2019/31, изменено с Решение ЕЦБ/2022/5.

Макропруденциална политика и финансова стабилност

Отговор на ЕЦБ на поканата на Европейската комисия за консултация относно прегледа на макропруденциалната рамка на ЕС

На 23 март 2022 г. Управителният съвет одобри отговора на ЕЦБ на поканата на Европейската комисия за консултация относно прегледа на макропруденциалната рамка на ЕС. ЕЦБ в качеството си на определен орган е сред адресатите на поканата за консултация. От Европейската комисия се изисква да извърши преглед на макропруденциалните разпоредби в Регламента за капиталовите изисквания и Директивата за капиталовите изисквания в срок до юни 2022 г. и, ако е целесъобразно, да представи законодателно предложение на Европейския парламент и на Съвета в срок до декември 2022 г. Отговорът на ЕЦБ включва редица предложения за политики, насочени към усъвършенстване на макропруденциалната рамка, в следните четири основни области: а) Цялостен вид и функциониране на рамката за буфери, б) Липсващи или остарели инструменти, в) Съображения, свързани с вътрешния пазар, и г) Рискове в глобален план. Отговорът ще бъде представен на Европейската комисия и ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ до края на март 2022 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Насоки на ЕЦБ относно Tрансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET) от ново поколение

На 24 февруари 2022 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2022/8 относно Tрансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET) от ново поколение и за отмяна на Насоки ЕЦБ/2012/27. TARGET се въвежда в резултат на проекта за консолидиране на TARGET2 и TARGET2-Securities, одобрен от Управителния съвет през декември 2017 г. Консолидираната платформа ще позволи съкращаване на общите операционни разходи и ще подобри управлението на ликвидността в различните услуги. TARGET ще замени TARGET2 от 21 ноември 2022 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно покритите облигации в България

На 22 февруари 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/6 по искане на министъра на финансите на България.

Становище на ЕЦБ относно създаването и поддържането на централен регистър на сметките в Словакия

На 1 март 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/7 по искане на министъра на вътрешните работа на Република Словакия.

Становище на ЕЦБ относно макропруденциалните мерки във Финландия

На 4 март 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/8 по искане на Министерството на финансите на Финландия.

Становище на ЕЦБ относно ограниченията на плащанията в брой в Испания

На 15 март 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/9, изготвено по собствена инициатива на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно изменения на Устава на Banca d'Italia

На 18 март Управителният съвет прие Становище CON/2022/10 по искане на Banca d’Italia.

Становище на ЕЦБ относно предложение за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на изискванията за кредитен риск, риск от корекция на кредитната оценка, операционен риск и пазарен риск, както и за долна граница на изчисленото капиталово изискване

На 23 март 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/11 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ относно външните одитори на Bank of Greece

На 17 февруари 2022 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2022/3 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece.

Удължаване на членство в комитетите на ЕЦБ по етика и по одит

На 18 февруари 2022 г. Управителният съвет взе решение да удължи членството на г-н Патрик Хонахън в Комитета по етика и Комитета по одит на ЕЦБ до 31 декември 2022 г.

Статистика

Годишна актуализация на списъка на отчетните единици за групови статистически данни за държаните ценни книжа

На 18 март 2022 г. Управителният съвет одобри актуализиран списък на отчетните единици за групови данни по отношение на статистическите данни за държаните ценни книжа. От 2016 г. насам списъкът се актуализира най-малко веднъж годишно въз основа на количествени и качествени критерии, определени в член 2, параграф 4 от Регламент ЕЦБ/2012/24. Засегнатите от промените субекти ще бъдат уведомени от съответните национални централни банки съгласно член 2, параграф 8 от Регламент ЕЦБ/2012/24.

Банков надзор в ЕЦБ

Решение на ЕЦБ относно процедурата за изключване на членовете на персонала от презумпцията за съществено въздействие върху рисковия профил на поднадзорната кредитна институция

На 18 февруари 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да приеме Решение ЕЦБ/2022/6 за изменение на Решение ЕЦБ/2015/38 относно процедурата за изключване на членовете на персонала от презумпцията за съществено въздействие върху рисковия профил на поднадзорната кредитна институция.

Годишен доклад на ЕЦБ за надзорната дейност 2021

На 1 март 2022 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност 2021 и одобри публикуването и изпращането му до Европейския парламент, Съвета, Европейската комисия, Еврогрупата и националните парламенти на участващите държави членки. Докладът ще бъде публикуван на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ на 31 март 2022  г., когато ще бъде представен пред Европейския парламент от председателя на Надзорния съвет.

Решение на ЕЦБ относно общата сума на годишните надзорни такси за 2021 година

На 1 март 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет за приемане на Решение ЕЦБ/2022/7 относно общия размер на годишните надзорни такси за 2021 г. Решението ще бъде публикувано на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ до края на март 2022 г. след публикуването на Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност за 2021 г.

Ръководство на ЕЦБ относно уведомяването за секюритизационни сделки

На 2 март 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване на Ръководство на ЕЦБ относно уведомяването за секюритизационни сделки. Това необвързващо ръководство определя практиките за уведомяване, които се препоръчва да следват поднадзорните институции, действащи като инициатори или спонсори на секюритизационни сделки, когато предоставят на ЕЦБ информация, необходима за надзора над спазването на членове 6–8 от Регламента за секюритизациите. Ръководството е публикувано на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Доклад на ЕЦБ относно напредъка на банките към прозрачно оповестяване на профила на рисковете им, свързани с климата и околната среда

На 7 март 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване на доклад, който за втори път дава поглед върху моментното състояние на равнището на оповестяване на рисковете, свързани с климата и околната среда, при поднадзорните институции. Оценката включва и степента, в която оповестяванията на банките са добре обосновани, и дава предварителна представа за подготвеността им за предстоящите изисквания. Докладът и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

***

Заради великденските празници следващото издание на този документ ще бъде публикувано в 15 ч. във вторник, 19 април 2022 г.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите