Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάρτιος 2022

25 Μαρτίου 2022

Εξωτερική επικοινωνία

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2021

Στις 23 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2021, η οποία θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε 22 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28 Απριλίου 2022.

Νομισματική πολιτική

Επικαιροποιημένο ερωτηματολόγιο της έρευνας για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ

Στις 17 Φεβρουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το αναθεωρημένο τυπικό ερωτηματολόγιο που αφορά την έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ, το οποίο θα αναρτηθεί στη σχετική ενότητα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ τον Απρίλιο του 2022. Σκοπός των αναθεωρήσεων είναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τους παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι αλλαγές στα πιστοδοτικά κριτήρια καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών με την απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης και προνομιακής πρόσβασης

Στις 23 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), βάσει της οποίας ανατίθεται στην ΕΚΤ το καθήκον να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 123 και 124 της ΣΛΕΕ και τους συναφείς κανονισμούς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση συμμόρφωσης για το 2021. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό θα είναι διαθέσιμες σε σχετική ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για το 2021, η οποία θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 28 Απριλίου 2022.

Δραστηριότητες αγορών

Προσαρμογή του πλαισίου του Ευρωσυστήματος που διέπει τις εξασφαλίσεις σε σχέση με την οδηγία για τα καλυμμένα ομόλογα

Στις 17 Φεβρουαρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε προσαρμογές του πλαισίου του Ευρωσυστήματος που διέπει τις εξασφαλίσεις προκειμένου να διασφαλίσει τη συμβατότητά του με τη νέα δέσμη νομοθετικών διατάξεων όσον αφορά τα καλυμμένα ομόλογα (οδηγία (ΕΕ) 2019/2162, οι πράξεις μεταφοράς της οποίας στις εθνικές νομοθετικές διατάξεις θα ισχύσουν το αργότερο από τις 8 Ιουλίου 2022, και κανονισμός (ΕΕ) 2019/2160, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 8 Ιουλίου 2022). Σύμφωνα με τις προσαρμογές αυτές, (i) τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται εντός του νομοθετικού πλαισίου του ΕΟΧ μετά τις 8 Ιουλίου 2022 και δεν συμμορφώνονται με τις εθνικές πράξεις εφαρμογής της οδηγίας για τα καλυμμένα ομόλογα (Covered Bond Directive - CBD) δεν θα είναι επιλέξιμα ως εξασφαλίσεις για το Ευρωσύστημα ή για αγορά στο πλαίσιο του προγράμματος CBPP3, (ii) τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται εντός του νομοθετικού πλαισίου του ΕΟΧ μετά τις 8 Ιουλίου 2022 σε χώρες όπου οι εθνικές νομοθετικές διατάξεις που εφαρμόζουν την οδηγία CBD δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ επίσης δεν θα είναι επιλέξιμα ως εξασφαλίσεις για το Ευρωσύστημα έως ότου οι εν λόγω διατάξεις να τεθούν σε ισχύ, (iii) η επιλεξιμότητα των multicédulas και των καλυμμένων ομολόγων που εκδίδονται εκτός του νομοθετικού πλαισίου του ΕΟΧ από χώρες της G10 ως εξασφαλίσεων για το Ευρωσύστημα παραμένει αμετάβλητη, (iv) οι ενδοομιλικές δομές ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων, μολονότι δεν περιλαμβάνονται οι ίδιες στα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξασφαλίσεις και για αγορές στο πλαίσιο του CBPP3, γίνονται δεκτές ως εξασφαλίσεις για το Ευρωσύστημα, υπό την προϋπόθεση προσεκτικής παρακολούθησης από το Ευρωσύστημα (κατόπιν της οποίας μπορεί να αναθεωρηθεί η επιλεξιμότητά τους κατά περίπτωση) και (v) οι υφιστάμενες απαιτήσεις για τα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται εντός του νομοθετικού πλαισίου του ΕΟΧ και καλύπτονται από τιτλοποιημένες απαιτήσεις θα εφαρμόζονται μόνο σε καλυμμένα ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης πριν από τις 8 Ιουλίου 2022. Αυτές οι προσαρμογές θα αποτυπωθούν στις κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος προσεχώς.

Επανεξέταση του εκτοκισμού καταθέσεων που τηρούνται για σκοπούς εκτός της νομισματικής πολιτικής σε επίπεδο Ευρωσυστήματος

Στις 17 Φεβρουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ευθυγράμμιση του εκτοκισμού καταθέσεων του Δημοσίου σύμφωνα με: (i) την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2019/7 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (κατευθυντήρια γραμμή DALM ), (ii) την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2), (iii) την απόφαση ΕΚΤ/2010/4 σχετικά με τη διαχείριση συγκεντρούμενων διμερών δανείων προς όφελος της Ελληνικής Δημοκρατίας και την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2007/7, (iv) διμερείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΚΤ και του ΕΜΣ/της ΕΔΧΣ, και εξέδωσε τις αντίστοιχες νομικές πράξεις, συγκεκριμένα: (i) την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2022/4 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή για το TARGET2 και (ii) την απόφαση ΕΚΤ/2022/5 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1743 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών και ορισμένων καταθέσεων.

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2010/17 σχετικά με διατάξεις που αφορούν τον εκτοκισμό

Στις 17 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2022/11 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/17 σχετικά με τη διαχείριση των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ένωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης. Η απόφαση ΕΚΤ/2010/17 χρειάστηκε να τροποποιηθεί προς όφελος της ασφάλειας δικαίου ούτως ώστε να καταργηθούν διατάξεις άνευ αντικειμένου όσον αφορά τον εκτοκισμό και να γίνει άμεση αναφορά στους επί του παρόντος εφαρμοζόμενους κανόνες εκτοκισμού που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης ΕΚΤ/2019/31 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΚΤ/2022/5.

Μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Απάντηση της ΕΚΤ στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή συμβουλών σχετικά με την επανεξέταση του μακροπροληπτικού πλαισίου της ΕΕ

Στις 23 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της ΕΚΤ στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή συμβουλών σχετικά με την επανεξέταση του μακροπροληπτικού πλαισίου της ΕΕ. Η ΕΚΤ, υπό την ιδιότητα της εντεταλμένης αρχής, είναι ένας από τους αποδέκτες του εν λόγω αιτήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει επανεξέταση των μακροπροληπτικών διατάξεων του κανονισμού και της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έως τον Ιούνιο του 2022 και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να υποβάλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2022. Η απάντηση της ΕΚΤ περιλαμβάνει διάφορες προτάσεις πολιτικής για τη βελτίωση του μακροπροληπτικού πλαισίου οι οποίες καλύπτουν τέσσερις ευρύτερους τομείς: α) συνολικός σχεδιασμός και λειτουργία του πλαισίου αποθεμάτων ασφαλείας, β) ελλιπή ή πεπαλαιωμένα μέσα, γ) παράμετροι που συνδέονται με την εσωτερική αγορά και δ) παγκόσμιοι κίνδυνοι. Η απάντηση θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ έως το τέλος Μαρτίου του 2022.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με νέας γενιάς Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (TARGET)

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2022/8 σχετικά με ένα νέας γενιάς Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET) και την κατάργηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2012/27. Το TARGET εισάγεται ως αποτέλεσμα του σχεδίου ενοποίησης του TARGET2 και του TARGET2-Securities που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2017. Χάρη στην ενοποιημένη πλατφόρμα θα μειωθεί το συνδυασμένο λειτουργικό κόστος και θα βελτιωθεί η διαχείριση ρευστότητας στις διάφορες υπηρεσίες. Το TARGET θα αντικαταστήσει το TARGET2 από τις 21 Νοεμβρίου 2022.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με καλυμμένες ομολογίες στη Βουλγαρία

Στις 22 Φεβρουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/6, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Βουλγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία κεντρικού μητρώου λογαριασμών στη Σλοβακία

Την 1η Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/7, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μακροπροληπτικά μέτρα στη Φινλανδία

Στις 4 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/8, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Φινλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τους περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών στην Ισπανία

Στις 15 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/9, με πρωτοβουλία της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Banca d'Italia

Στις 18 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/10, κατόπιν αιτήματος της Banca d’Italia.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης, τον λειτουργικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και το κατώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων

Στις 23 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/11, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος

Στις 17 Φεβρουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2022/3 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παράταση της θητείας μέλους των Επιτροπών Δεοντολογίας και Επιθεώρησης της ΕΚΤ

Στις 18 Φεβρουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τη θητεία του Patrick Honohan στις Επιτροπές Δεοντολογίας και Επιθεώρησης της ΕΚΤ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Στατιστικά στοιχεία

Ετήσια επικαιροποίηση του καταλόγου φορέων παροχής στοιχείων ομίλων όσον αφορά στατιστικά στοιχεία για τη διακράτηση τίτλων

Στις 18 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον επικαιροποιημένο κατάλογο φορέων παροχής στοιχείων ομίλων όσον αφορά στατιστικά στοιχεία για τη διακράτηση τίτλων. Από το 2016 ο κατάλογος επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως με βάση τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΚΤ/2012/24. Οι οντότητες που επηρεάζονται από τις αλλαγές θα ενημερωθούν από την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού ΕΚΤ/2012/24.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή του τεκμηρίου άσκησης δραστηριοτήτων με ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των εν λόγω ιδρυμάτων

Στις 18 Φεβρουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εκδώσει την απόφαση ΕΚΤ/2022/6 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2015/38 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή του τεκμηρίου άσκησης δραστηριοτήτων με ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των εν λόγω ιδρυμάτων.

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα το 2021

Την 1η Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα το 2021 και έδωσε το πράσινο φως για τη δημοσίευση και τη διαβίβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωομάδα (Eurogroup) και τα εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η έκθεση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία στις 31 Μαρτίου 2022, την ημέρα κατά την οποία θα παρουσιαστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το συνολικό ποσό που θα εισπραχθεί για την άσκηση εποπτικών καθηκόντων το 2021

Την 1η Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εκδώσει την απόφαση ΕΚΤ/2022/7 σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2021. Η απόφαση θα γίνει διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022, μετά τη δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα το 2021.

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με τη γνωστοποίηση πράξεων τιτλοποίησης

Στις 2 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με τη γνωστοποίηση πράξεων τιτλοποίησης. Αυτός ο μη δεσμευτικός οδηγός περιγράφει τις πρακτικές γνωστοποίησης τις οποίες συνιστάται να εφαρμόζουν τα σημαντικά ιδρύματα που ενεργούν ως μεταβιβάζουσες ή ανάδοχες οντότητες πράξης τιτλοποίησης, προκειμένου να παρέχουν στην ΕΚΤ τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τα άρθρα 6 έως 8 του κανονισμού για τις τιτλοποιήσεις. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με την πρόοδο των τραπεζών προς τη διαφανή κοινοποίηση των προφίλ κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων τους

Στις 7 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για τη δημοσίευση έκθεσης που δίνει μια δεύτερη εικόνα όσον αφορά το επίπεδο δημοσιοποίησης στοιχείων για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους μεταξύ των σημαντικών ιδρυμάτων. Στην αξιολόγηση λαμβάνεται επίσης υπόψη ο βαθμός στον οποίο τα στοιχεία που δημοσιοποιούν οι τράπεζες είναι τεκμηριωμένα και παρέχεται προκαταρκτική ένδειξη του βαθμού ετοιμότητάς τους για τις επερχόμενες απαιτήσεις. Η έκθεση και το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

***

Λόγω των αργιών του Πάσχα η επόμενη έκδοση του παρόντος εγγράφου θα δημοσιευθεί την Τρίτη 19 Απριλίου 2022, στις 3 μ.μ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου