Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

březen 2022

25. března 2022

Externí komunikace

Výroční zpráva ECB za rok 2021

Rada guvernérů schválila 23. března 2022 výroční zprávu ECB za rok 2021, která bude 28. dubna 2022 předložena Hospodářskému a měnovému výboru Evropského parlamentu a zveřejněna na internetových stránkách ECB ve 22 úředních jazycích Evropské unie.

Měnová politika

Aktualizace dotazníku k průzkumu bankovních úvěrů v eurozóně

Rada guvernérů schválila 17. února 2022 zavedení revidovaného standardního dotazníku k průzkumu bankovních úvěrů v eurozóně. K dispozici bude v dubnu 2022 ve zvláštní sekci internetových stránek ECB. Cílem revize je získat podrobnější informace o hlavních faktorech změn úvěrových standardů a úvěrových podmínek pro firmy a domácnosti.

Dodržování zákazů měnového financování a zvýhodněného přístupu ze strany centrálních bank

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU), která ECB pověřuje úkolem sledovat dodržování zákazů uvedených v článcích 123 a 124 SFEU a souvisejících nařízení ze strany centrálních bank zemí EU, schválila Rada guvernérů 23. března 2022 zprávu o dodržování uvedených zákazů za rok 2021. Další informace k tomuto tématu budou uvedeny ve zvláštní části výroční zprávy ECB za rok 2021, která bude zveřejněna 28. dubna 2022 na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Úprava rámce zajištění Eurosystému v souvislosti se směrnicí o krytých dluhopisech

Rada guvernérů schválila 17. února 2022 úpravy rámce zajištění Eurosystému s cílem zajistit konzistentnost s nově zavedeným legislativním souborem v oblasti krytých dluhopisů (směrnice (EU) 2019/2162, jejíž vnitrostátní prováděcí předpisy budou použity nejpozději od 8. července 2022, a nařízení (EU) 2019/2160, které vstoupí v platnost 8. července 2022), podle něhož i) kryté dluhopisy vydané v souladu s právními předpisy EHP po 8. červenci 2022, které nesplňují vnitrostátní opatření, jimiž se provádí směrnice o krytých dluhopisech (CBD), nebudou způsobilé jako zajištění Eurosystému nebo pro nákupy v rámci CBPP3; ii) kryté dluhopisy vydané v souladu s právními předpisy EHP po 8. červenci 2022 v jurisdikcích, v nichž vnitrostátní právní předpisy provádějící CBD zatím nevstoupily v platnost, rovněž nebudou způsobilé jako zajištění Eurosystému, dokud vnitrostátní prováděcí právní předpisy nebudou uplatnitelné; iii) způsobilost tzv. multicédulas a krytých dluhopisů vydaných v souladu s právními předpisy v zemích G10 mimo EHP jako zajištění Eurosystému zůstává beze změny; iv) vnitroskupinové sdružené kryté dluhopisy jsou přijímány jako zajištění Eurosystému, i když jsou vyloučeny z vlastního zajištění a tedy z nákupů v rámci CBPP3, pod podmínkou podrobného sledování ze strany Eurosystému (což může podle potřeby vést k revizi jejich způsobilosti); a v) stávající požadavky na kryté dluhopisy vydané v souladu s právními předpisy EHP kryté ABS se budou uplatňovat pouze na kryté dluhopisy vydané do 8. července 2022. Tyto úpravy se včas promítnou do obecných zásad pro provádění měnové politiky Eurosystému.

Přezkum úročení vkladů nesouvisejících s měnovou politikou na úrovni Eurosystému

Rada guvernérů schválila 17. února 2022 uvedení úročení státních dluhopisů do souladu podle: i) obecných zásad ECB/2019/7 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami; ii) obecných zásad ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2); iii) rozhodnutí ECB/2010/4 o správě sdružených dvoustranných úvěrů ve prospěch Řecké republiky a o změně rozhodnutí ECB/2007/7; iv) dvoustranných dohod mezi ECB a ESM/EFSF; a přijala odpovídající právní akty, konkrétně: i) obecné zásady ECB/2022/4, kterými se mění obecné zásady o systému TARGET2; a ii) rozhodnutí ECB/2022/5 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů.

Změna rozhodnutí ECB/2010/17 týkající se ustanovení o úročení

Rada guvernérů přijala 17. března 2022 rozhodnutí ECB/2022/11, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/17 o správě výpůjčních a úvěrových operací prováděných Unií v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace. V zájmu právní jistoty muselo být rozhodnutí ECB/2010/17 změněno s cílem odstranit překonaná ustanovení o úročení a přímo odkazovat na v současnosti uplatnitelná pravidla úročení stanovená v čl. 2 odst. 1 rozhodnutí ECB/2019/31 ve znění rozhodnutí ECB/2022/5.

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

Odpověď ECB na žádost Evropské komise o radu, pokud jde o přezkum makroobezřetnostního rámce EU

Rada guvernérů schválila 23. března 2022 odpověď ECB na žádost Evropské komise o radu (CfA), pokud jde o přezkum makroobezřetnostního rámce EU. V rámci své funkce pověřeného orgánu je ECB jedním z příjemců CfA. Evropská komise je povinna přezkum makroobezřetnostních ustanovení v nařízení o kapitálových požadavcích a ve směrnici o kapitálových požadavcích dokončit do června 2022 a podle potřeby předložit legislativní návrh Evropskému parlamentu a Radě do prosince 2022. Odpověď ECB obsahuje několik návrhů opatření ke zlepšení makroobezřetnostního rámce pokrývající následující čtyři široké oblasti: a) celkovou koncepci a fungování rámce pro rezervy, b) chybějící nebo překonané nástroje, c) aspekty vnitřního trhu a d) globální rizika. Odpověď bude předána Evropské komisi a zveřejněna na internetových stránkách ECB do konce března 2022.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Obecné pokyny ECB o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase nové generace (TARGET)

Rada guvernérů přijala 24. února 2022 obecné zásady ECB/2022/8 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase nové generace (TARGET) a o zrušení obecných zásad ECB/2012/27. Systém TARGET je zaváděn jako výsledek projektu konsolidace systémů TARGET2 a TARGET2-Securities schváleného Radou guvernérů v prosinci 2017. Konsolidovaná platforma umožní snížit společné provozní náklady a zlepšit správu likvidity napříč různými službami. Systém TARGET nahradí systém TARGET2 od 21. listopadu 2022.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke krytým dluhopisům v Bulharsku

Rada guvernérů přijala 22. února 2022 stanovisko CON/2022/6 na žádost bulharského ministra financí.

Stanovisko ECB ke zřízení a provozování centrálního registru účtů na Slovensku

Rada guvernérů přijala 1. března 2022 stanovisko CON/2022/7 na žádost Ministerstva financí Slovenské republiky.

Stanovisko ECB k makroobezřetnostním opatřením ve Finsku

Rada guvernérů přijala 4. března 2022 stanovisko CON/2022/8 na žádost finského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k omezení plateb v hotovosti ve Španělsku

Rada guvernérů přijala 15. března 2022 stanovisko CON/2022/9 připravené z vlastního podnětu ECB.

Stanovisko ECB ke změnám statutu Banca d'Italia

Rada guvernérů přijala 18. března stanovisko CON/2022/10 na žádost Banca d’Italia.

Stanovisko ECB k návrhu změny nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavky týkající se úvěrového rizika, rizika úvěrové úpravy v ocenění, operačního rizika, tržního rizika a minimální výstupní úrovně

Rada guvernérů přijala 23. března 2022 stanovisko CON/2022/11 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Správa a řízení

Doporučení ECB o externím auditorovi Bank of Greece

Rada guvernérů přijala 17. února 2022 doporučení ECB/2022/3 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank of Greece.

Prodloužení členství v Etickém výboru a Výboru pro audit ECB

Rada guvernérů přijala 18. února 2022 rozhodnutí prodloužit členství Patricka Honohana v Etickém výboru ECB a Výboru pro audit ECB do 31. prosince 2022.

Statistika

Každoroční aktualizace seznamu zpravodajských jednotek vykazujících skupinové údaje o statistice držby cenných papírů

Rada guvernérů schválila 18. března 2022 aktualizovaný seznam zpravodajských jednotek vykazujících skupinové údaje o statistice držby cenných papírů. Od roku 2016 byl seznam aktualizován alespoň jednou za rok na základě kvantitativních a kvalitativních kritérií uvedených v čl. 2 odst. 4 nařízení ECB/2012/24. Subjekty dotčené změnami budou vyrozuměny příslušnou národní centrální bankou podle čl. 2 odst. 8 nařízení ECB/2012/24.

Bankovní dohled ECB

Rozhodnutí ECB o postupu při vyloučení předpokladu, že zaměstnanci mají podstatný vliv na rizikový profil dohlížené úvěrové instituce

Rada guvernérů nevznesla 18. února 2022 námitky k návrhu Rady dohledu přijmout rozhodnutí ECB/2022/6, kterým se mění rozhodnutí ECB/2015/38 o postupu při vyloučení předpokladu, že zaměstnanci mají podstatný vliv na rizikový profil dohlížené úvěrové instituce.

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu za rok 2021

Rada guvernérů přijala 1. března 2022 výroční zprávu ECB o činnosti dohledu za rok 2021 a schválila její zveřejnění a předání Evropskému parlamentu, Radě, Evropské komisi, Euroskupině a národním parlamentům zúčastněných členských států. Zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu 31. března 2022. Tentýž den ji předseda Rady dohledu představí Evropskému parlamentu.

Rozhodnutí ECB o celkové výši poplatků za dohled, která má být vyměřena za rok 2021

Rada guvernérů nevznesla 1. března 2022 námitky k návrhu Rady dohledu přijmout rozhodnutí ECB/2022/7 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2021. Rozhodnutí bude k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu do konce března 2022 po zveřejnění výroční zprávy ECB o činnosti dohledu za rok 2021.

Všeobecné zásady ECB pro oznamování sekuritizačních transakcí

Rada guvernérů nevznesla 2. března 2022 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit všeobecné zásady ECB pro oznamování sekuritizačních transakcí. Tyto právně nezávazné všeobecné zásady vymezují postupy pro oznamování, jež jsou doporučovány významným institucím vystupujícím jako původci nebo sponzoři sekuritizačních transakcí v rámci poskytování informací Evropské centrální bance, jež jsou nezbytné k dohledu nad dodržováním článků 6 až 8 nařízení o sekuritizaci. Všeobecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Zpráva ECB o pokroku bank směrem k transparentnímu vykazování informací o jejich profilu klimatických a environmentálních rizik

Rada guvernérů nevznesla 7. března 2022 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit zprávu obsahující druhý přehled o stavu vykazování klimatických a environmentálních rizik významnými institucemi. Hodnocení se rovněž zabývá tím, nakolik je vykazovaní bank doložené, a obsahuje předběžný ukazatel jejich připravenosti na nadcházející požadavky. Zpráva a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

***

Vzhledem k velikonočním svátkům bude další vydání tohoto dokumentu zveřejněno v úterý 19. dubna 2022 ve tři hodiny odpoledne.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média