Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Maaliskuu 2022

25.3.2022

Viestintä

EKP:n vuosikertomus 2021

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.3.2022 EKP:n vuoden 2021 vuosikertomuksen, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 22:lla EU:n virallisella kielellä 28.4.2022 ja esitellään samana päivänä Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle.

Rahapolitiikka

Euroalueen pankkien luotonantokysely uudistuu

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.2.2022 euroalueen pankkien luotonantokyselyn lomakkeeseen tehdyt päivitykset. Uusi lomake julkaistaan kyselyä koskevassa osiossa EKP:n verkkosivuilla huhtikuussa 2022. Tavoitteena on saada tarkempaa tietoa siitä, millaiset tekijät vaikuttavat pankkien luotonantokriteereihin ja kotitalouksien ja yritysten lainaehtoihin.

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen keskuspankeissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.3.2022 raportin kieltojen noudattamisesta vuonna 2021. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta EKP:lle on annettu tehtäväksi seurata artikloissa 123 ja 124 sekä niihin liittyvissä säädöksissä esitettyjen kieltojen noudattamista keskuspankeissa. Aihetta käsitellään EKP:n vuoden 2021 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 28.4.2022.

Markkinaoperaatiot

Eurojärjestelmän vakuuskäytäntö ja joukkolainadirektiivi

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.2.2022 muutoksia eurojärjestelmän vakuuskäytäntöön varmistaakseen, että siinä noudatetaan uutta katettuja joukkolainoja koskevaa lainsäädäntöä. Direktiivi (EU) 2019/2162 tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 8.7.2022, jolloin tulee voimaan myös asetus (EU) 2019/2160. Sen jälkeen liikkeeseen lasketut ETA-lainsäädännön mukaiset katetut joukkolainat eivät kelpaa vakuudeksi eurojärjestelmän operaatioissa eikä niitä osteta CBPP3-ohjelmassa, elleivät ne ole joukkolainadirektiivin kansallisten täytäntöönpanosäädösten mukaisia. Jos maassa ei vielä ole voimassaolevaa direktiivin täytäntöönpanosäädöstä, uudet joukkolainat voidaan hyväksyä vasta, kun täytäntöönpanosäädös on tullut voimaan. Multi cédulas -joukkolainojen ja ETA:n ulkopuolisen G10-maan lainsäädännön mukaisten katettujen joukkolainojen vakuuskelpoisuuteen direktiivi ei vaikuta. Ryhmän sisällä katettuja joukkolainoja hyväksytään vakuudeksi, mutta liikkeeseenlaskija ei voi käyttää niitä vakuutena itse, eli niitä ei osteta CBPP3-ohjelmassa. Eurojärjestelmä myös seuraa niitä tarkasti, eli ne voivat menettää vakuuskelpoisuutensa. ETA-maan lainsäädännön mukaisiin katettuihin joukkolainoihin, joiden vakuutena on omaisuusvakuudellisia arvopapereita, sovelletaan jatkossa nykyisiä vaatimuksia vain, jos ne on laskettu liikkeeseen ennen 8.7.2022. Muutokset viedään eurojärjestelmän rahapolitiikan toteutusta ohjaaviin suuntaviivoihin seuraavan päivityksen yhteydessä.

Rahapolitiikkaan liittymättömien talletusten korot eurojärjestelmässä

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.2.2022 valtioiden talletusten korkojen johdonmukaistamisen. Korkojen maksamista ohjaavat suuntaviivat EKP/2019/7 kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista, suuntaviivat EKP/2012/27 Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) sekä päätös EKP/2010/4 Helleenien tasavallalle myönnettävien yhteen koottujen kahdenvälisten lainojen hallinnoinnista ja päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta. EKP:llä on lisäksi kahdenvälisiä sopimuksia Euroopan vakausmekanismin (EVM) ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) kanssa. EKP:n neuvosto antoi suuntaviivat EKP/2022/4, joilla muutetaan TARGET2-suuntaviivoja, ja päätöksen EKP/2022/5, jolla muutetaan päätöstä varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista.

ERVM:n alaisiin toimiin liittyvien tilien korot

EKP:n neuvosto antoi 17.3.2022 päätöksen EKP/2022/11, jolla muutetaan päätöstä EKP/2010/17 niiden lainanotto- ja lainanantotoimien hallinnoinnista, joita unioni toteuttaa Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin nojalla. Päätöstä EKP/2010/17 muutettiin oikeusvarmuuden saavuttamiseksi, sillä korkoja koskevat säännökset olivat vanhentuneet. Uudessa päätöksessä viitataan voimassa olevaan päätökseen EKP/2019/31 (sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä EKP/2022/5) ja etenkin sen artiklan 2 kohtaan 1.

Makrovakauspolitiikka ja rahoitusvakaus

EKP:n vastaus Euroopan komission esittämään EU:n makrovakauspolitiikan toteutusta koskevaan neuvontapyyntöön

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.3.2022 EKP:n vastauksen Euroopan komission esittämään EU:n makrovakauspolitiikan toteutusta koskevaan neuvontapyyntöön. EKP:tä pyydettiin antamaan neuvoja yhtenä alan viranomaisista. Euroopan komission on määrä saada valmiiksi vakavaraisuusasetuksen ja ‑direktiivin makrovakaussäännösten arviointi kesäkuussa 2022 ja esittää sen pohjalta lainsäädäntöehdotus Euroopan parlamentille ja neuvostolle joulukuussa 2022. EKP esittää vastauksessaan useita ehdotuksia makrovakauspolitiikan tehostamiseksi. Parannusehdotukset liittyvät puskureihin, välineistön täydentämiseen ja päivittämiseen, sisämarkkinoihin ja kansainvälisiin riskitekijöihin. Vastaus toimitetaan Euroopan komissiolle ja julkaistaan EKP:n verkkosivuilla maaliskuussa 2022.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

TARGET-järjestelmän uutta versiota koskevat suuntaviivat

EKP:n neuvosto antoi 24.2.2022 suuntaviivat EKP/2022/8 uuden sukupolven Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) ja suuntaviivojen EKP/2012/27 kumoamisesta. Uusi TARGET-järjestelmä on yhdistelmä TARGET2- ja TARGET2-Securities-järjestelmistä. EKP:n neuvosto käynnisti yhdistämishankkeen joulukuussa 2017. Järjestelmien yhdistäminen pienentää toimintakustannuksia ja helpottaa likviditeetinhallintaa palveluissa. Uusi TARGET otetaan käyttöön 21.11.2022, ja TARGET2 poistuu samalla käytöstä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto katetuista joukkolainoista Bulgariassa

EKP:n neuvosto antoi 22.2.2022 Bulgarian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2022/6.

EKP:n lausunto keskitetyn tilirekisterin perustamisesta ja operoinnista Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 1.3.2022 Slovakian sisäministerin pyynnöstä lausunnon CON/2022/7.

EKP:n lausunto makrovakauden valvontavälineistä Suomessa

EKP:n neuvosto antoi 4.3.2022 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2022/8.

EKP:n lausunto käteismaksujen rajoittamisesta Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 15.3.2022 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2022/9.

EKP:n lausunto Banca d’Italian perussäännön muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 18.3.2022 Italian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2022/10.

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta luottoriskiä, vastuun arvonoikaisuriskiä, operatiivista riskiä, markkinariskiä ja kokonaispainolattiaa koskevien vaatimusten osalta

EKP:n neuvosto antoi 23.3.2022 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2022/11.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Kreikan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 17.2.2022 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen EKP/2022/3 Bank of Greecen ulkopuolisista tilintarkastajista.

EKP:n eettisen komitean ja tarkastuskomitean jäsenen toimikauden jatkaminen

EKP:n neuvosto päätti 18.2.2022 jatkaa Patrick Honohanin toimikautta eettisen komitean ja tarkastuskomitean jäsenenä 31.12.2022 saakka.

Tilastot

Pankkiryhmien arvopaperiomistusten raportointi

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.3.2022 päivitetyn luettelon pankkiryhmien arvopaperiomistuksia raportoivista tiedonantajista. Luettelo on vuodesta 2016 lähtien päivitetty vähintään kerran vuodessa asetuksen EKP/2012/24 artiklan 2 kohdassa 4 esitettyjen laadullisten ja määrällisten kriteerien pohjalta. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat muutoksista asetuksen artiklan 2 kohdan 8 nojalla niille pankeille, joita muutokset koskevat.

EKP:n pankkivalvonta

Henkilöstön jäsenten ammattitoiminnan vaikutus luottolaitoksen riskiprofiiliin

EKP:n neuvosto jätti 18.2.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta antaa päätös EKP/2022/6 menettelystä olla soveltamatta henkilöstön jäseniin olettamaa merkittävästä vaikutuksesta valvottavan luottolaitoksen riskiprofiiliin annetun päätöksen EKP/2015/38 muuttamisesta.

EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus 2021

EKP:n neuvosto hyväksyi 1.3.2022 EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuodelta 2021 sekä sen julkaisemisen ja lähettämisen Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, Euroopan komissiolle, euroryhmälle ja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisille parlamenteille. Toimintakertomus julkaistaan EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla 31.3.2022 eli samana päivänä, jona valvontaelimen puheenjohtaja esittelee sen Euroopan parlamentille.

EKP:n päätös valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2021

EKP:n neuvosto jätti 1.3.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta antaa päätös EKP/2022/7 vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2021. Päätös julkaistaan EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla maaliskuun 2022 lopussa, kun EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus on julkaistu.

Arvopaperistamisilmoituksia koskeva EKP:n opas

EKP:n neuvosto jätti 2.3.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista Arvopaperistamisilmoituksia koskeva EKP:n opas. Oppaassa käydään läpi ilmoituskäytäntöjä arvopaperistamistoimien yhteydessä. Järjestävänä laitoksena (sponsor) tai alullepanevana laitoksena (originator) toimivien merkittävien laitosten toivotaan noudattavan oppaassa esitettyjä käytäntöjä toimittaessaan EKP:lle arvopaperistamisasetuksen artiklojen 6–8 noudattamisen valvontaa varten tarvittavia tietoja. Opas on luettavissa EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

EKP:n raportti pankkien ilmasto- ja ympäristöriskiprofiilien julkistamiskäytännöistä

EKP:n neuvosto jätti 7.3.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista toinen raportti, jossa kerrotaan, miten merkittävät pankit ovat edistyneet ilmasto- ja ympäristöriskejä koskevien tietojen julkistamisessa. Raportissa on arvioitu myös julkistuksissa annettuja taustatietoja ja sitä, miten hyvin pankeissa on valmistauduttu noudattamaan uusia vaatimuksia. Raportti ja aihetta koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

***

Seuraava muita kuin korkopäätöksiä koskeva tiedote julkaistaan pääsiäisviikonlopun jälkeen tiistaina 19.4.2022 klo 15.00.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle