SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Marts 2022

25. marts 2022

Ekstern kommunikation

ECB's årsberetning 2021

Den 23. marts 2022 vedtog Styrelsesrådet ECB's årsberetning 2021, som vil blive forelagt Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg og offentliggjort på ECB's websted 28. april 2022 på 22 officielle EU-sprog.

Pengepolitik

Opdatering af spørgeskemaet til undersøgelsen af bankernes udlån i euroområdet

Den 17. februar 2022 godkendte Styrelsesrådet et ændret standard spørgeskema til undersøgelsen af bankernes udlån i euroområdet. Spørgeskemaet vil være at finde i det særlige afsnit på ECB's websted i april 2022. Sigtet med ændringerne er, at de vil give et grundigere indblik i de faktorer, der ligger bag ændringer i kreditstandarderne og kreditvilkårene for udlån til virksomheder og husholdninger.

Centralbankernes overholdelse af forbuddene mod monetær finansiering og privilegeret adgang

I overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvoraf det fremgår, at det er ECB's opgave at overvåge, at centralbanker i EU overholder forbuddene i artikel 123 og 124 i TEUF samt de dertil knyttede forordninger, vedtog Styrelsesrådet 23. marts 2022 rapporten om denne overholdelse for 2021. Nærmere oplysninger vil være at finde i et særligt afsnit i ECB's årsberetning 2021, som bliver offentliggjort på ECB's websted 28. april 2022.

Markedsoperationer

Tilpasning af Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse i lyset af direktivet om dækkede obligationer

Den 17. februar 2022 godkendte Styrelsesrådet tilpasninger af Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse for at sikre, at de er i overensstemmelse med lovpakken om dækkede obligationer, som er indført for nylig (direktiv (EU) 2019/2162, for hvilket der senest fra 8. juli 2022 vil gælde nationale gennemførelsesforanstaltninger, og forordning (EU) 2019/2160, som træder i kraft 8. juli 2022). Ifølge tilpasningerne i) vil dækkede obligationer, der er reguleret ved EØS-lovgivning og udstedt efter 8. juli 2022, som ikke overholder de nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktivet om dækkede obligationer (CBD), ikke kunne godkendes som sikkerhedsstillelse i Eurosystemet eller til opkøb under CBPP3, ii) vil dækkede obligationer, der er reguleret ved EØS-lovgivning og udstedt efter 8. juli 2022 i jurisdiktioner, hvor den nationale lovgivning til gennemførelse af CBD endnu ikke er trådt i kraft, heller ikke kunne godkendes som sikkerhedsstillelse i Eurosystemet, før den nationale gennemførelseslovgivning træder i kraft, iii) forbliver godkendelsen af multicédula og dækkede obligationer, der er reguleret ved lovgivning i G10-lande uden for EØS, som sikkerhedsstillelse i Eurosystemet uændret, iv) accepteres dækkede obligationer i koncerninterne puljer som sikkerhedsstillelse i Eurosystemet, selvom de er udelukket fra anvendelse til eget brug som sikkerhedsstillelse og således fra opkøb under CBPP3 – idet de overvåges nøje af Eurosystemet (hvilket i givet fald kan føre til en ændring af deres godkendelsesstatus), og v) vil eksisterende krav vedrørende dækkede obligationer, der er reguleret ved EØS-lovgivning og har sikkerhed i værdipapirer af asset-backed typen, kun gælde for dækkede obligationer udstedt før 8. juli 2022. Tilpasningerne vil rettidigt fremgå af Eurosystemets retningslinjer om gennemførelse af pengepolitikken.

Gennemgang af forrentningen af ikke-pengepolitiske indskud på Eurosystemniveau

Den 17. februar 2022 godkendte Styrelsesrådet, at der skabes ensartethed i forrentningen af statslige indskud i henhold til: i) retningslinje ECB/2019/7 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver, ii) retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, iii) afgørelse ECB/2010/4 om forvaltning af sammenlagte bilaterale lån til fordel for Den Hellenske Republik og om ændring af afgørelse ECB/2007/7, iv) bilaterale aftaler mellem ECB og ESM/EFSF. Styrelsesrådet vedtog de tilsvarende retsakter, navnlig: i) retningslinje ECB/2022/4 om ændring af TARGET2-retningslinjen og ii) afgørelse ECB/2022/5 om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån.

Ændring af afgørelse ECB/2010/17 om forrentningsbestemmelser

Den 17. marts 2022 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2022/11 om ændring af afgørelse ECB/2010/17 om administration af låntagnings- og långivningstransaktioner indgået af Unionen under den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme. Af hensyn til retssikkerheden var det nødvendigt at ændre afgørelse ECB/2010/17 for at fjerne forældede forrentningsbestemmelser og for at henvise direkte til de nugældende regler om forrentning, som er fastsat i artikel 2, stk. 1, i afgørelse ECB/2019/31, som ændret ved afgørelse ECB/2022/5.

Makroprudentiel politik og finansiel stabilitet

ECB's svar på Europa-Kommissionens anmodning om rådgivning om gennemgangen af EU's makroprudentielle rammer

Den 23. marts 2022 godkendte Styrelsesrådet ECB's svar på Europa-Kommissionens anmodning om rådgivning om gennemgangen af EU's makroprudentielle rammer. ECB er udpeget myndighed og som sådan en af adressaterne for anmodningen om rådgivning. Europa-Kommissionen er underlagt et krav om at gennemgå de makroprudentielle bestemmelser i kapitalkravsforordningen og kapitalkravsdirektivet inden juni 2022 og, hvis det er relevant, forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et lovgivningsforslag inden december 2022. ECB's svar omfatter en række politikforslag til styrkelse af de makroprudentielle rammer. Forslagene vedrører fire brede områder: a) bufferrammernes overordnede udformning og funktion, b) manglende eller forældede instrumenter, c) overvejelser vedrørende det indre marked og d) globale risici. Svaret forelægges Europa-Kommissionen og offentliggøres på ECB's websted ved udgangen af marts 2022.

Markedsinfrastruktur og betalinger

ECB's retningslinje om en ny generation af TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer)

Den 24. februar 2022 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2022/8 om en ny generation af TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) og om ophævelse af retningslinje ECB/2012/27. TARGET indføres som resultat af konsolideringen af TARGET2 og TARGET2-Securities, som Styrelsesrådet godkendte i december 2017. Den konsoliderede platform vil gøre det muligt at reducere de samlede driftsomkostninger og styrke likviditetsstyringen i de forskellige tjenester. TARGET vil erstatte TARGET2 fra 21. november 2022.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om dækkede obligationer i Bulgarien

Den 22. februar 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/6 på anmodning af den bulgarske finansminister.

ECB's udtalelse om etablering og drift af det centrale register for konti i Slovakiet

Den 1. marts 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/7 på anmodning af Den Slovakiske Republiks indenrigsminister.

ECB's udtalelse om makroprudentielle foranstaltninger i Finland

Den 4. marts 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/8 på anmodning af det finske finansministerium.

ECB's udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger i Spanien

Den 15. marts 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/9, som er udarbejdet på ECB's eget initiativ.

ECB's udtalelse om ændringer til statutten for Banca d'Italia

Den 18. marts 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/10 på anmodning af Banca d'Italia.

ECB's udtalelse om et forslag til ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav vedrørende kreditrisiko, kreditværdijusteringsrisiko, operationel risiko, markedsrisiko og den nedre grænse for output

Den 23. marts 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/11 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

Corporate governance

ECB's henstilling om eksterne revisorer for Bank of Greece

Den 17. februar 2022 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2022/3 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank of Greece.

Forlængelse af medlemskab af ECB's etiske komité og ECB's revisionsudvalg

Den 18. februar 2022 besluttede ECB's styrelsesråd at forlænge Patrick Honohans medlemskab af ECB's etiske komité og ECB's revisionsudvalg indtil 31. december 2022.

Statistik

Årlig opdatering af fortegnelsen over enheder, der rapporterer koncerndata til statistik over værdipapirbeholdninger

Den 18. marts 2022 godkendte Styrelsesrådet den opdaterede fortegnelse over enheder, der rapporterer koncerndata til statistik over værdipapirbeholdninger. Siden 2016 er fortegnelsen blevet opdateret mindst en gang om året på grundlag af de kvantitative og kvalitative kriterier, som er opstillet i artikel 2, stk. 4, i forordning ECB/2012/24. De enheder, som påvirkes af ændringerne, vil blive underrettet af den relevante nationale centralbank i henhold til artikel 2, stk. 8, i forordning ECB/2012/24.

ECB Banktilsyn

ECB's afgørelse om proceduren til udelukkelse af medarbejdere fra formodningen om, at de har en væsentlig indflydelse på et kreditinstitut under tilsyns risikoprofil

Den 18. februar 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage afgørelse ECB/2022/6 om ændring af afgørelse ECB/2015/38 om proceduren til udelukkelse af medarbejdere fra formodningen om, at de har en væsentlig indflydelse på et kreditinstitut under tilsyns risikoprofil.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed 2021

Den 1. marts 2022 vedtog Styrelsesrådet "Årsrapport for ECB's tilsynsvirksomhed 2021" og gav tilladelse til, at den bliver offentliggjort og fremsendt til Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen, Eurogruppen og de nationale parlamenter i de deltagende medlemslande. Rapporten offentliggøres på ECB's banktilsynswebsted 31. marts 2022, og samme dag forelægges den Europa-Parlamentet af formanden for Tilsynsrådet.

ECB's afgørelse om det samlede beløb, som opkræves i forbindelse med tilsynsopgaverne i 2021

Den 1. marts 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage afgørelse ECB/2021/7 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2021. Afgørelsen bliver offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted i slutningen af marts 2022, efter at årsrapporten om ECB's tilsynsvirksomhed 2021 er blevet offentliggjort.

ECB's vejledning om meddelelse af securitiseringstransaktioner

Den 2. marts 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre ECB's vejledning om meddelelse af securitiseringstransaktioner. Denne ikke-bindende vejledning angiver den meddelelsespraksis, som signifikante institutter, der fungerer som eksponeringsleverende eller organiserende institut i forbindelse med en securitiseringstransaktion, tilrådes at følge for at forsyne ECB med den information, som er nødvendig for at føre tilsyn med overholdelsen af artikel 6-8 i securitiseringsforordningen. Vejledningen findes på ECB's banktilsynswebsted.

ECB's rapport om bankernes fremskridt med hensyn til gennemsigtighed i oplysningerne om deres klima- og miljørelaterede risikoprofiler

Den 7. marts 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre en rapport, der giver endnu et øjebliksbillede af omfanget af oplysninger om klima- og miljørelaterede risici hos signifikante institutter. Rapporten indeholder også en vurdering af, hvorvidt bankernes oplysninger er dokumenterede, og en foreløbig angivelse af, hvorvidt de er forberedt på kommende krav. Rapporten og den tilhørende pressemeddelelse findes på ECB's banktilsynswebsted.

***

På grund af påsken offentliggøres næste udgave af dette dokument tirsdag den 19. april 2022 kl. 15.00.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt