Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Martie 2022

25 martie 2022

Comunicare externă

Raportul anual 2021 al BCE

La data de 23 martie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2021 al BCE, care va fi prezentat Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European și va fi pus la dispoziția publicului pe website-ul BCE în 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene la 28 aprilie 2022.

Politică monetară

Actualizarea chestionarului utilizat pentru sondajul privind creditul bancar în zona euro

La data de 17 februarie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat introducerea unui chestionar standard revizuit pentru sondajul privind creditul bancar în zona euro, care va fi disponibil în secțiunea dedicată acestuia de pe website-ul BCE începând cu luna aprilie 2022. Revizuirile vizează să ofere informații mai detaliate privind factorii aflați la baza modificărilor aduse standardelor de creditare, precum și termenilor și condițiilor de creditare pentru împrumuturile acordate firmelor și gospodăriilor populației.

Respectarea de către băncile centrale a interdicțiilor privind finanțarea monetară și accesul privilegiat

La data de 23 martie 2022, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care conferă BCE misiunea de a monitoriza respectarea de către băncile centrale din UE a interdicțiilor menționate la articolele 123 și 124 din TFUE și în regulamentele conexe, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul de conformitate pentru anul 2021. Informații suplimentare pe această temă vor fi disponibile într-o secțiune specială a Raportului anual 2021 al BCE, care va fi publicat pe website-ul BCE la data de 28 aprilie 2022.

Operațiuni de piață

Adaptarea cadrului de garantare al Eurosistemului în conformitate cu Directiva privind obligațiunile garantate

La data de 17 februarie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat adaptări ale cadrului de garantare al Eurosistemului pentru a asigura consecvența acestuia cu pachetul legislativ privind obligațiunile garantate nou-introdus (Directiva (UE) 2019/2162 pentru care măsurile de transpunere la nivel național se vor aplica de la 8 iulie 2022 cel târziu și Regulamentul (UE) 2019/2160, care va intra în vigoare la 8 iulie 2022), în conformitate cu care: (i) obligațiunile garantate reglementate din SEE emise după data de 8 iulie 2022 care nu respectă măsurile la nivel național de implementare a Directivei privind obligațiunile garantate nu vor fi eligibile drept garanții ale Eurosistemului sau în vederea achiziționării în cadrul CBPP3; (ii) obligațiunile garantate reglementate din SEE emise după data de 8 iulie 2022 în jurisdicții în care legislația națională de implementare a Directivei privind obligațiunile garantate nu a intrat încă în vigoare nu vor fi, de asemenea, eligibile drept garanții ale Eurosistemului până când legislația națională de implementare nu devine aplicabilă; (iii) eligibilitatea multicédulas și a obligațiunilor garantate reglementate dintr-o țară G10 din afara SEE drept garanții ale Eurosistemului rămâne nemodificată; (iv) obligațiunile garantate puse în comun intragrup sunt acceptate drept garanții ale Eurosistemului, deși sunt excluse de la utilizarea proprie drept garanții și, implicit, de la achiziționarea în cadrul CBPP3, sub rezerva monitorizării atente de către Eurosistem (ceea ce poate conduce la revizuirea eligibilității acestora drept garanții adecvate) și (v) cerințele existente privind obligațiunile garantate reglementate din SEE garantate cu titluri garantate cu active se vor aplica numai obligațiunilor garantate emise înainte de 8 iulie 2022. Adaptările vor fi reflectate în timp util în orientările Eurosistemului privind punerea în aplicare a politicii monetare.

Evaluarea remunerării altor depozite decât cele de politică monetară la nivelul Eurosistemului

La data de 17 februarie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat alinierea remunerării depozitelor administrației publice în conformitate cu: (i) Orientarea BCE/2019/7 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (Orientarea DALM); (ii) Orientarea BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2); (iii) Decizia BCE/2010/4 privind administrarea împrumuturilor bilaterale cumulate acordate Republicii Elene și de modificare a Deciziei BCE/2007/7; (iv) acordurile bilaterale între BCE și MES/EFSF; și a adoptat actele juridice corespunzătoare, mai exact: (i) Orientarea BCE/2022/4 de modificare a Orientării privind TARGET2; și (ii) Decizia BCE/2022/5 privind remunerarea deținerilor de rezerve excedentare și a anumitor depozite.

Modificarea Deciziei BCE/2010/17 cu privire la dispozițiile referitoare la remunerare

La data de 17 martie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2022/11 de modificare a Deciziei BCE/2010/17 privind administrarea operațiunilor de împrumut și creditare stabilite de Uniunea Europeană în cadrul mecanismului european de stabilizare financiară. Decizia BCE/2010/17 a trebuit modificată în interesul certitudinii juridice, cu scopul de a elimina dispozițiile referitoare la remunerare devenite caduce și de face trimitere în mod direct la normele privind remunerarea aplicabile în prezent, prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din Decizia BCE/2019/31, modificată prin Decizia BCE/2022/5.

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

Răspunsul BCE la solicitarea de consiliere adresată de Comisia Europeană cu privire la evaluarea cadrului macroprudențial al UE

La data de 23 martie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul BCE la solicitarea de consiliere adresată de Comisia Europeană cu privire la evaluarea cadrului macroprudențial al UE. BCE, în capacitatea sa de autoritate desemnată, se numără printre destinatarii solicitării. Comisia Europeană are obligația de a finaliza evaluarea dispozițiilor macroprudențiale din Regulamentul privind cerințele de capital și Directiva privind cerințele de capital până în iunie 2022 și, după caz, de a transmite o propunere legislativă Parlamentului European și Consiliului până în decembrie 2022. Răspunsul BCE include mai multe propuneri de politici pentru consolidarea cadrului macroprudențial acoperind următoarele patru domenii largi: (a) conceperea și funcționarea generală a cadrului aplicabil rezervelor; (b) instrumente lipsă sau perimate; (c) considerații referitoare la piața internă și (d) riscuri globale. Răspunsul va fi prezentat Comisiei Europene și va fi pus la dispoziție pe website-ul BCE până la sfârșitul lunii martie 2022.

Infrastructura pieței și plăți

Orientarea BCE privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET) de nouă generație

La data de 24 februarie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2022/8 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET) de nouă generație și de abrogare a Orientării BCE/2012/27. TARGET este introdus ca urmare a proiectului de consolidare a TARGET2 și TARGET2-Securities, aprobat de Consiliul guvernatorilor în decembrie 2017. Platforma consolidată va permite reducerea costurilor operaționale combinate și va optimiza gestionarea lichidității la nivelul diferitelor servicii. TARGET va înlocui TARGET2 începând cu 21 noiembrie 2022.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la obligațiunile garantate cu creanțe în Bulgaria

La data de 22 februarie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/6, la solicitarea ministrului finanțelor din Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la înființarea și funcționarea unui registru central de conturi în Slovacia

La data de 1 martie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/7, la solicitarea ministrului afacerilor interne din Republica Slovacă.

Avizul BCE cu privire la măsuri macroprudențiale în Finlanda

La data de 4 martie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/8, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Finlanda.

Avizul BCE cu privire la limitarea plăților în numerar în Spania

La data de 15 martie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/9, elaborat de BCE din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la modificarea Statutului Banca d’Italia

La data de 18 martie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/10, la solicitarea Banca d’Italia.

Avizul BCE cu privire la o propunere de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește cerințele referitoare la riscul de credit, riscul aferent ajustărilor evaluării creditului, riscul operațional, riscul de piață și pragul privind cerințele de capital

La data de 23 martie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/11, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE cu privire la auditorii externi ai Bank of Greece

La data de 17 februarie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2022/3 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank of Greece.

Prelungirea mandatului de membru în cadrul Comitetului de etică și al Comitetului de audit ale BCE

La data de 18 februarie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis să prelungească mandatul dlui Patrick Honohan de membru în cadrul Comitetului de etică și al Comitetului de audit ale BCE până la 31 decembrie 2022.

Statistică

Actualizarea anuală a listei agenților raportori de date la nivel de grup cu privire la statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare

La data de 18 martie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat lista actualizată a agenților raportori de date la nivel de grup cu privire la statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare. Din 2016, lista a fost actualizată cel puțin o dată pe an pe baza criteriilor cantitative și calitative prevăzute la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul BCE/2012/24. Entitățile afectate de modificări vor fi notificate de banca centrală națională relevantă în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul BCE/2012/24.

Supravegherea bancară a BCE

Decizia BCE privind procedura de excludere a membrilor personalului de la prezumția de a avea un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții de credit supravegheate

La data de 18 februarie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului guvernatorilor de a adopta Decizia BCE/2022/6 de modificare a Deciziei BCE/2015/38 privind procedura de excludere a membrilor personalului de la prezumția de a avea un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții de credit supravegheate.

Raportul anual 2021 al BCE privind activitățile de supraveghere

La data de 1 martie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2021 al BCE privind activitățile de supraveghere și a autorizat publicarea și transmiterea acestuia către Parlamentul European, Consiliu, Comisia Europeană, Eurogrup și parlamentele naționale ale statelor membre participante. Raportul va fi publicat pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE la 31 martie 2022, dată la care va fi prezentat în fața Parlamentului European de președintele Consiliului de supraveghere.

Decizia BCE privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere care urmează să fie percepute pentru atribuții de supraveghere pentru 2021

La data de 1 martie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a adopta Decizia BCE/2022/7 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2021. Decizia va fi pusă la dispoziție pe website-ul BCE privind supravegherea bancară până la sfârșitul lunii martie 2022, sub rezerva publicării Raportului anual 2021 al BCE privind activitățile de supraveghere.

Ghidul BCE privind notificarea operațiunilor de securitizare

La data de 2 martie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica Ghidul BCE privind notificarea operațiunilor de securitizare. Acest ghid fără caracter obligatoriu stabilește practicile de notificare pe care instituțiile semnificative acționând ca inițiatori sau sponsori ai unei operațiuni de securitizare sunt invitate să le utilizeze pentru a furniza BCE informațiile necesare în scopul supravegherii conformității cu articolele 6-8 din Regulamentul privind securitizarea. Ghidul este disponibil pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Raportul BCE privind progresele înregistrate de bănci în direcția raportării transparente a profilurilor lor de riscuri legate de schimbările climatice și de mediu

La data de 7 martie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica un raport care să ofere un al doilea instantaneu privind nivelul de raportare a riscurilor legate de schimbările climatice și a celor de mediu în rândul instituțiilor semnificative. Evaluarea are, de asemenea, în vedere măsura în care raportările băncilor sunt bine fundamentate și oferă o indicație preliminară cu privire la gradul lor de pregătire pentru cerințele viitoare. Raportul și comunicatul de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

***

Având în vedere sărbătorile pascale, următoarea ediție a acestui document va fi publicată marți, 19 aprilie 2022, ora 15.00.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media