Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Marzec 2022

25 marca 2022

Komunikacja zewnętrzna

Raport roczny EBC za rok 2021

23 marca 2022 Rada Prezesów przyjęła raport roczny EBC za rok 2021, który zostanie przedstawiony Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego oraz udostępniony na stronie internetowej EBC w 22 językach urzędowych Unii Europejskiej 28 kwietnia 2022.

Polityka pieniężna

Aktualizacja kwestionariusza do badania ankietowego akcji kredytowej banków ze strefy euro

17 lutego 2022 Rada Prezesów zatwierdziła wprowadzenie zmienionego standardowego kwestionariusza do badania ankietowego akcji kredytowej banków ze strefy euro, który zostanie udostępniony w odpowiedniej części strony internetowej EBC w kwietniu 2022. Aktualizacja ma na celu zapewnienie bardziej szczegółowych informacji o czynnikach powodujących zmiany standardów kredytowych oraz warunków udzielania kredytów przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym.

Przestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w którym powierzono EBC zadanie monitorowania, czy banki centralne z UE przestrzegają zakazów określonych w art. 123 i 124 TFUE oraz odnośnych rozporządzeniach, 23 marca 2022 Rada Prezesów zatwierdziła sprawozdanie w sprawie przestrzegania tych zakazów za rok 2021. Więcej informacji na ten temat będzie dostępne w odpowiedniej części raportu rocznego EBC za rok 2021, który ukaże się na stronie internetowej EBC 28 kwietnia 2022.

Operacje rynkowe

Dostosowanie zasad Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń w świetle dyrektywy w sprawie obligacji zabezpieczonych

17 lutego 2022 Rada Prezesów zatwierdziła zmiany zasad Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń w celu zapewnienia spójności z wprowadzonym niedawno pakietem ustawodawczym dotyczącym obligacji zabezpieczonych (dyrektywa (UE) 2019/2162, w odniesieniu do której krajowe środki transpozycji zaczną obowiązywać najpóźniej 8 lipca 2022, i rozporządzenie (UE) 2019/2160 wchodzące w życie 8 lipca 2022). W wyniku tych zmian a) zabezpieczone obligacje wyemitowane na podstawie przepisów legislacyjnych EOG po 8 lipca 2022 i niezgodne z krajowymi aktami prawnymi wdrażającymi dyrektywę w sprawie obligacji zabezpieczonych (CBD) nie będą się kwalifikować jako zabezpieczenie Eurosystemu ani do skupu w ramach programu CBPP3; b) zabezpieczone obligacje wyemitowane na podstawie przepisów legislacyjnych EOG po 8 lipca 2022 w jurysdykcjach, gdzie krajowe przepisy wdrażające dyrektywę CBD jeszcze nie weszły w życie, także nie będą się kwalifikować jako zabezpieczenie Eurosystemu, dopóki te przepisy nie zaczną obowiązywać; c) kwalifikowanie multicédulas i zabezpieczonych obligacji wyemitowanych na podstawie przepisów legislacyjnych państw G10 spoza EOG jako zabezpieczenie Eurosystemu pozostaje bez zmian; d) wewnątrzgrupowe pule obligacji zabezpieczonych są akceptowane jako zabezpieczenie Eurosystemu, choć wyłączono je ze stosowania jako zabezpieczenie własne i tym samym ze skupu w ramach programu CBPP3, co podlega uważnej obserwacji Eurosystemu (która może doprowadzić do stosownej rewizji zasad ich uznawania); e) obecne wymogi dotyczące zabezpieczonych obligacji, które wyemitowano na podstawie przepisów legislacyjnych EOG i których zabezpieczenie stanowią papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, będą mieć zastosowanie tylko do zabezpieczonych obligacji wyemitowanych przed 8 lipca 2022. Zmiany zostaną w stosownym czasie odzwierciedlone w wytycznych Eurosystemu w sprawie implementacji polityki pieniężnej.

Przegląd oprocentowania depozytów niezwiązanych z polityką pieniężną na poziomie Eurosystemu

17 lutego 2022 Rada Prezesów zatwierdziła dostosowanie zasad oprocentowania depozytów rządowych, które to zasady określono w: a) wytycznych EBC/2019/7 w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne, b) wytycznych EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2), c) decyzji EBC/2010/4 w sprawie zarządzania łączonymi pożyczkami dwustronnymi na rzecz Republiki Greckiej oraz zmieniającej decyzję EBC/2007/7 i d) dwustronnych umowach między EBC a EMS/EFSF, oraz przyjęła odpowiednie akty prawne, w szczególności: a) wytyczne EBC/2022/4 zmieniające wytyczne w sprawie TARGET2 i b) decyzję EBC/2022/5 w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów.

Zmiana decyzji EBC/2010/17 w zakresie przepisów dotyczących oprocentowania

17 marca 2022 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2022/11 zmieniającą decyzję EBC/2010/17 w sprawie zarządzania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek wykonywanymi przez Unię w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej. Zmiana decyzji EBC/2010/17 wynikała z dążenia do zagwarantowania pewności prawa. Usunięto przestarzałe przepisy dotyczące oprocentowania i uwzględniono bezpośrednie odniesienie do obowiązujących obecnie reguł oprocentowania określonych w art. 2 ust. 1 decyzji EBC/2019/31 zmienionej decyzją EBC/2022/5.

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

Odpowiedź EBC na wniosek Komisji Europejskiej o wydanie opinii w sprawie przeglądu ram polityki makroostrożnościowej UE

23 marca 2022 Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź EBC na wniosek Komisji o wydanie opinii w sprawie przeglądu ram polityki makroostrożnościowej UE. EBC, jako wyznaczony organ, jest jednym z adresatów wniosku o wydanie opinii. Komisja Europejska jest zobowiązana ukończyć przegląd przepisów makroostrożnościowych zawartych w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych i dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych do czerwca 2022 i – jeśli okaże się to stosowne – przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy do grudnia 2022. Odpowiedź EBC obejmuje kilka propozycji mających poprawić ramy polityki makroostrożnościowej w następujących czterech rozległych obszarach: a) ogólny kształt i funkcjonowanie przepisów dotyczących buforów, b) brakujące lub przestarzałe instrumenty, c) kwestie związane z rynkiem wewnętrznym i d) globalne ryzyka. Odpowiedź zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej i opublikowana na stronie EBC do końca marca 2022.

Infrastruktura rynku i płatności

Wytyczne EBC w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji (TARGET)

24 lutego 2022 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2022/8 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji (TARGET) oraz uchylające wytyczne EBC/2012/27. Wprowadzenie systemu TARGET jest rezultatem projektu konsolidacji TARGET2 i TARGET2-Securities zatwierdzonego przez Radę Prezesów w grudniu 2017. Skonsolidowana platforma umożliwi obniżenie łącznych kosztów operacyjnych i usprawnienie zarządzania płynnością w ramach różnych usług. TARGET zastąpi TARGET2 w dniu 21 listopada 2022.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zabezpieczonych obligacji w Bułgarii

22 lutego 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/6 wydaną na wniosek ministra finansów Bułgarii.

Opinia EBC w sprawie ustanowienia i prowadzenia centralnego rejestru rachunków w Słowacji

1 marca 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/7 wydaną na wniosek ministra spraw wewnętrznych Republiki Słowackiej.

Opinia EBC w sprawie środków makroostrożnościowych w Finlandii

4 marca 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/8 wydaną na wniosek fińskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie ograniczeń płatności gotówkowych w Hiszpanii

15 marca 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/9 sporządzoną z własnej inicjatywy EBC.

Opinia EBC w sprawie zmian statutu Banca d’Italia

18 marca 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/10 wydaną na wniosek Banca d’Italia.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz poziomu wyjściowego

23 marca 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/11 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece

17 lutego 2022 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2022/3 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece.

Przedłużenie członkostwa w Komitecie ds. Etyki i Komitecie ds. Audytu

18 lutego 2022 Rada Prezesów postanowiła przedłużyć członkostwo Patricka Honohana w Komitecie ds. EtykiKomitecie ds. Audytu do 31 grudnia 2022.

Statystyka

Coroczna aktualizacja listy podmiotów sprawozdających w zakresie danych grupowych dotyczących statystyki inwestycji w papiery wartościowe

18 marca 2022 Rada Prezesów zatwierdziła zaktualizowaną listę podmiotów sprawozdających w zakresie danych grupowych dotyczących statystyki inwestycji w papiery wartościowe. Od 2016 ta lista jest aktualizowana przynajmniej raz w roku na podstawie kryteriów ilościowych i jakościowych określonych w art. 2 ust. 4 rozporządzenia EBC/2012/24. Podmioty, których te zmiany dotyczą, zostaną powiadomione przez odpowiedni krajowy bank centralny zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia EBC/2012/24.

Nadzór Bankowy EBC

Decyzja EBC w sprawie procedury dotyczącej wyłączenia pracowników spod domniemania posiadania istotnego wpływu na profil ryzyka nadzorowanej instytucji kredytowej

18 lutego 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie decyzji EBC/2022/6 zmieniającej decyzję EBC/2015/38 w sprawie procedury dotyczącej wyłączenia pracowników spod domniemania posiadania istotnego wpływu na profil ryzyka nadzorowanej instytucji kredytowej.

Raport roczny EBC z działalności nadzorczej za rok 2021

1 marca 2022 Rada Prezesów przyjęła raport roczny EBC z działalności nadzorczej za rok 2021 oraz zatwierdziła jego publikację i przekazanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji Europejskiej, Eurogrupie i parlamentom krajowym uczestniczących państw członkowskich. Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 31 marca 2022; w tym samym dniu przewodniczący Rady ds. Nadzoru przedstawi go Parlamentowi Europejskiemu.

Decyzja EBC w sprawie całkowitej kwoty opłat z tytułu zadań nadzorczych za rok 2021

1 marca 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie decyzji EBC/2022/7 w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2021 r. Decyzja zostanie udostępniona na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu pod koniec marca, po publikacji raportu rocznego EBC z działalności nadzorczej za rok 2021.

Przewodnik EBC dotyczący zgłaszania transakcji sekurytyzacyjnych

2 marca 2022 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację przewodnika EBC dotyczącego zgłaszania transakcji sekurytyzacyjnych. Przewodnik ma charakter niewiążący. Zawiera zalecenia, jak instytucje istotne pełniące rolę jednostek inicjujących lub sponsorujących transakcje sekurytyzacyjne powinny przekazywać EBC informacje potrzebne do kontroli przestrzegania art. 6−8 rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji. Przewodnik jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Raport EBC na temat postępów banków w zakresie przejrzystego ujawniania ryzyk klimatycznych i środowiskowych

7 marca 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie raportu, który daje drugi ogląd stanu ujawniania przez instytucje istotne ryzyk klimatycznych i środowiskowych. W raporcie oceniono także stopień uzasadnienia przez banki ujawnianych informacji i wstępnie określono stan przygotowania banków na przyszłe wymogi. Raport oraz komunikat prasowy na jego temat są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

***

Z uwagi na święta Wielkanocy kolejna edycja tego dokumentu ukaże się we wtorek, 19 kwietnia 2022 o godz. 15.00.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami