Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec 2022

25. marec 2022

Obveščanje javnosti

Letno poročilo ECB 2021

Svet ECB je 23. marca 2022 sprejel Letno poročilo ECB 2021, ki bo 28. aprila 2022 predstavljeno Odboru za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta in v 22 uradnih jezikih Evropske unije objavljeno na spletnem mestu ECB.

Denarna politika

Posodobitev vprašalnika za anketo o bančnih posojilih v euroobmočju

Svet ECB je 17. februarja 2022 odobril uvedbo spremenjenega standardnega vprašalnika za anketo o bančnih posojilih v euroobmočju, ki bo aprila 2022 na voljo v posebnem razdelku spletnega mesta ECB. Namen sprememb je omogočiti podrobnejši vpogled v dejavnike, zaradi katerih se spreminjajo kreditni standardni in kreditni pogoji za posojila podjetjem in gospodinjstvom.

Skladnost centralnih bank s prepovedjo denarnega financiranja in privilegiranega dostopa

Svet ECB je 23. marca 2022 v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU), ki Evropski centralni banki daje nalogo, da spremlja skladnost centralnih bank EU s prepovedmi iz členov 123 in 124 PDEU in povezanih uredb, odobril poročilo o skladnosti za leto 2021. Nadaljnje informacije bodo objavljene v posebnem razdelku o tej temi v Letnem poročilu ECB 2021, ki bo 28. aprila 2022 objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Prilagoditev okvira Eurosistema za zavarovanje v luči direktive o kritih obveznicah

Svet ECB je 17. februarja 2022 odobril prilagoditve okvira Eurosistema za zavarovanje, da bi ga uskladil z novim zakonodajnim svežnjem o kritih obveznicah (Direktiva (EU) 2019/2162, za katero bodo nacionalni ukrepi za prenos začeli veljati najpozneje 8. julija 2022, in Uredba (EU) 2019/2160, ki bo začela veljati 8. julija 2022). Prilagoditve so naslednje: (i) krite obveznice, urejene z zakonodajo EGP, ki so izdane po 8. juliju 2022 in niso skladne z nacionalno zakonodajo, s katero se izvaja direktiva o kritih obveznicah, ne bodo primerne za zavarovanje v operacijah Eurosistema ali za nakup v okviru tretjega programa nakupa kritih obveznic; (ii) krite obveznice, urejene z zakonodajo EGP, ki so izdane po 8. juliju 2022 v jurisdikcijah, v katerih nacionalna zakonodaja, s katero se izvaja direktiva o kritih obveznicah, še ni začela veljati, prav tako ne bodo primerne za zavarovanje v operacijah Eurosistema, dokler nacionalna izvedbena zakonodaja ne bo začela veljati; (iii) primernost instrumentov multicédulas in kritih obveznic, urejenih z zakonodajo države G10 zunaj EGP, za zavarovanje v operacijah Eurosistema ostane nespremenjena; (iv) krite obveznice, združene znotraj skupine, se sprejemajo kot zavarovanje v operacijah Eurosistema, čeprav so izključene iz lastne uporabe za zavarovanje in s tem iz nakupov v okviru tretjega programa nakupa kritih obveznic, kar mora Eurosistem natančno spremljati (zato se primernost po potrebi lahko spremeni); (v) obstoječe zahteve za krite obveznice, urejene z zakonodajo EGP, ki so zavarovane z listinjenimi vrednostnimi papirji, bodo veljale samo za krite obveznice, izdane pred 8. julijem 2022. Prilagoditve bodo pravočasno vključene v smernice o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema.

Spremembe obrestovanja vlog, ki niso povezane z denarno politiko, na ravni Eurosistema

Svet ECB je 17. februarja 2022 odobril poenotenje obrestovanja vlog države, ki se je doslej izvajalo na podlagi naslednjih aktov: (i) Smernica ECB/2019/7 o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (smernica DALM); (ii) Smernica ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2); (iii) Sklep ECB/2010/4 v zvezi z upravljanjem združenih dvostranskih posojil v korist Helenske republike in o spremembi Sklepa ECB/2007/7; (iv) dvostranski sporazumi med ECB in Evropskim mehanizmom za stabilnost/Evropsko družbo za finančno stabilnost. Za poenotenje je Svet ECB sprejel naslednja pravna akta: (i) Smernico ECB/2022/4 o spremembi smernice o sistemu TARGET2; in (ii) Sklep ECB/2022/5 o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog.

Sprememba Sklepa ECB/2010/17 v zvezi z določili o obrestovanju

Svet ECB je 17. marca 2022 sprejel Sklep ECB/2022/11 o spremembi Sklepa ECB/2010/17 o upravljanju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih sklene Unija v okviru Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo. Sklep ECB/2010/17 je bilo treba spremeniti zaradi pravne varnosti, da se odstranijo zastarele določbe o obrestovanju in da se ustvari neposredna povezava na trenutno veljavna pravila o obrestovanju, določena v členu 2(1) Sklepa ECB/2019/31, kot je bil spremenjen s Sklepom ECB/2022/5.

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

Odgovor ECB na prošnjo Evropske komisije za mnenje o reviziji makrobonitetnega okvira EU

Svet ECB je 23. marca 2022 odobril odgovor ECB na prošnjo Evropske komisije za mnenje o reviziji makrobonitetnega okvira EU. ECB je kot imenovani organ ena od naslovnic prošnje. Evropska komisija mora revizijo makrobonitetnih določb uredbe o kapitalskih zahtevah in direktive o kapitalskih zahtevah dokončati do junija 2022 ter po potrebi do decembra 2022 Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti zakonodajni predlog. Odgovor ECB vsebuje več predlogov za izboljšanje makrobonitetnega okvira na naslednjih štirih področjih: a) splošna struktura in delovanje okvira za blažilnike, b) manjkajoči in zastareli instrumenti, c) vprašanja v zvezi z notranjim trgom, d) svetovna tveganja. Odgovor bo predložen Evropski komisiji in bo najpozneje konec marca objavljen na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Smernica ECB o novi generaciji transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET)

Svet ECB je 24. februarja 2022 sprejel Smernico ECB/2022/8 o novi generaciji transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET) in razveljavitvi Smernice ECB/2012/27. Sistem TARGET se uvaja kot rezultat projekta konsolidacije sistemov TARGET2 in TARGET2-Securities, ki ga je Svet ECB odobril decembra 2017. Konsolidirana platforma bo omogočila znižanje skupnih stroškov delovanja in boljše upravljanje likvidnosti v okviru različnih storitev. Sistem TARGET bo nadomestil sistem TARGET2 21. novembra 2022.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o kritih obveznicah v Bolgariji

Svet ECB je 22. februarja 2022 Mnenje CON/2022/6 sprejel na zahtevo bolgarskega ministra za finance.

Mnenje ECB o vzpostavitvi in delovanju centralnega registra računov na Slovaškem

Svet ECB je 1. marca 2022 Mnenje CON/2022/7 sprejel na zahtevo slovaškega ministra za notranje zadeve.

Mnenje ECB o makrobonitetnih ukrepih na Finskem

Svet ECB je 4. marca 2022 Mnenje CON/2022/8 sprejel na zahtevo finskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o omejitvah gotovinskih plačil v Španiji

Svet ECB je 15. marca 2022 sprejel Mnenje CON/2022/9, ki je bilo pripravljeno na lastno pobudo ECB.

Mnenje ECB o spremembah statuta centralne banke Banca d’Italia

Svet ECB je 18. marca 2022 Mnenje CON/2022/10 sprejel na zahtevo centralne banke Banca d'Italia.

Mnenje ECB o predlogu za spremembo Uredbe (EU) št. 575/2013 o zahtevah za kreditno tveganje, tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja, operativno tveganje, tržno tveganje in izstopni prag.

Svet ECB je 23. marca 20222 Mnenje CON/2022/11 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB o zunanjem revizorju centralne banke Bank of Greece

Svet ECB je 17. februarja 2022 sprejel Priporočilo ECB/2022/3 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank of Greece.

Podaljšanje članstva v Odboru ECB za poklicno etiko in v Revizijskem odboru ECB

Svet ECB je 18. februarja 2022 sklenil, da podaljša članstvo Patricka Honohana v Odboru ECB za poklicno etiko in v Revizijskem odboru ECB do 31. decembra 2022.

Statistika

Letna posodobitev seznama poročevalskih enot za podatke po skupinah v zvezi s statistiko imetij vrednostnih papirjev

Svet ECB je 18. marca 2022 potrdil posodobljen seznam poročevalskih enot za podatke po skupinah v zvezi s statistiko imetij vrednostnih papirjev. Seznam se od leta 2016 posodablja vsaj enkrat letno na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih meril, določenih v členu 2(4) Uredbe ECB/2012/24. Subjekte, na katere vplivajo spremembe, bo uradno obvestila zadevna nacionalna centralna banka v skladu s členom 2(8) Uredbe ECB/2012/24.

Bančni nadzor v ECB

Sklep ECB o postopku za izvzetje zaposlenih iz domneve, da pomembno vplivajo na profil tveganosti nadzorovane kreditne institucije

Svet ECB 18. februarja 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sprejme Sklep ECB/2022/6 o spremembi Sklepa ECB/2015/38 o postopku za izvzetje zaposlenih iz domneve, da pomembno vplivajo na profil tveganosti nadzorovane kreditne institucije.

Letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih 2021

Svet ECB je 1. marca 2022 potrdil Letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih 2021 ter odobril njegovo objavo in predložitev Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Evropski komisiji, Euroskupini in nacionalnim parlamentom sodelujočih držav članic. Poročilo bo 31. marca 2022 objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru, istega dne pa ga bo predsednik Nadzornega odbora predstavil Evropskemu parlamentu.

Sklep ECB o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2021

Svet ECB 1. marca 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sprejme Sklep ECB/2022/7 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2021. Sklep bo objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru do konca marca 2022, ko bo objavljeno Letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih 2021.

Vodnik ECB o uradnih obvestilih o poslih listinjenja

Svet ECB 2. marca 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi vodnik ECB o uradnih obvestilih o poslih listinjenja. Vodnik, ki ni zavezujoč, opredeljuje postopke uradnega obveščanja, ki naj bi jih uporabljale pomembne institucije, ko delujejo kot originatorji ali sponzorji v poslih listinjenja, da bi ECB posredovale informacije, potrebne za nadzor skladnosti s členi 6 do 8 uredbe o listinjenju. Vodnik je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Poročilo ECB o napredku bank pri vzpostavitvi transparentnega razkrivanja profila podnebnih in okoljskih tveganj

Svet ECB 7. marca 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi poročilo, ki vsebuje drugi prerez stanja razkritij podnebnih in okoljskih tveganj v pomembnih institucijah. Ocena obravnava tudi, v kolikšni meri so razkritja bank tehtna, in je predhodni pokazatelj njihove pripravljenosti na prihajajoče zahteve. Poročilo in z njim povezano sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

***

Zaradi velikonočnih praznikov bo naslednja izdaja tega dokumenta objavljena v torek, 19. aprila 2022 ob 15.00.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije