Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Maart 2022

25 maart 2022

Externe communicatie

Jaarverslag 2021 van de ECB

Op 23 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Jaarverslag 2021 van de ECB. Dit wordt op 28 april 2022 aangeboden aan de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement en gepubliceerd in 22 officiële talen van de Europese Unie op de website van de ECB.

Monetair beleid

Update vragenlijst voor de enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied

Op 17 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een bijgewerkte standaardvragenlijst voor de enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied, die in april 2022 beschikbaar is via de aan de enquête gewijde pagina’s van de website van de ECB. Met de aanpassingen wordt beoogd een gedetailleerder inzicht te geven in de factoren die ten grondslag liggen aan veranderingen in de criteria voor kredietverlening en de kredietvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens.

Naleving door centrale banken van het verbod op monetaire financiering en bevoorrechte toegang

Op 23 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (waarin aan de ECB de taak wordt toegekend om erop toe te zien dat de centrale banken in de EU de in artikel 123 en 124 van dit Verdrag en in aanverwante verordeningen gespecificeerde verbodsbepalingen naleven), het nalevingsverslag over 2021 goedgekeurd. Voor verdere informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar een speciaal hieraan gewijde paragraaf in het ECB Jaarverslag 2021, dat op 28 april 2022 op de website van de ECB wordt gepubliceerd.

Markttransacties

Aanpassing van het onderpandskader van het Eurosysteem in het licht van de richtlijn inzake gedekte obligaties

Op 17 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de aanpassingen van het onderpandskader van het Eurosysteem met het oog op de consistentie van het kader met het onlangs ingevoerde wetgevingspakket inzake gedekte obligaties (Richtlijn (EU) 2019/2162, waarvoor vanaf uiterlijk 8 juli 2022 nationale omzettingsmaatregelen gelden, en Verordening (EU) 2019/2160, die op 8 juli 2022 van kracht wordt). Deze aanpassingen houden in dat i) door EER-wetgeving gereguleerde gedekte obligaties die na 8 juli 2022 worden uitgegeven en die niet voldoen aan de nationale maatregelen ter uitvoering van de richtlijn gedekte obligaties (Covered Bond Directive – CBD), niet in aanmerking komen als onderpand voor het Eurosysteem of voor aankoop krachtens het CBPP3; ii) door EER-wetgeving gereguleerde gedekte obligaties die na 8 juli 2022 worden uitgegeven in rechtsgebieden waar de nationale uitvoeringswet voor de CBD nog niet van kracht is geworden, ook niet in aanmerking komen als onderpand voor het Eurosysteem tot de nationale uitvoeringswet van toepassing wordt; iii) de inaanmerkingneming van multicédulas en van door de wetgeving van een niet tot het EER behorend G10-land gereguleerde gedekte obligaties als onderpand voor het Eurosysteem ongewijzigd blijft; (iv) intragroep-gepoolde gedekte obligaties in aanmerking komen als onderpand voor het Eurosysteem, hoewel ze worden uitgesloten van eigen gebruik als onderpand en derhalve van aankoop krachtens het CBPP3, onder nauwlettende bewaking door het Eurosysteem (die zo nodig kan leiden tot herziening van hun inaanmerkingneming); en v) de bestaande vereisten voor door EER-wetgeving gereguleerde gedekte obligaties die gedekt worden door effecten op onderpand van activa alleen van toepassing zijn op gedekte obligaties die vóór 8 juli 2022 zijn uitgegeven. De aanpassingen worden tijdig meegenomen in de uitvoeringsrichtsnoeren van het Eurosysteem voor het monetair beleid.

Beoordeling van de vergoeding op niet met monetair beleid verband houdende deposito’s

Op 17 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de afstemming tussen de vergoeding op overheidsdeposito's krachtens: i) Richtsnoer ECB/2019/7 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door nationale centrale banken (DALM-richtsnoer); ii) Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2); iii) Besluit ECB/2010/4 betreffende het beheer van gepoolde bilaterale leningen ten behoeve van de Helleense Republiek en tot wijziging van Besluit ECB/2007/7; iv) bilaterale overeenkomsten tussen de ECB en het ESM/EFSF; en de overeenkomstige rechtshandelingen aangenomen, met name: i) Richtsnoer ECB/2022/4 tot wijziging van het TARGET2-richtsnoer; en ii) Besluit ECB/2022/5 betreffende de rentevergoeding op aangehouden extra reserves en bepaalde deposito's.

Wijziging van Besluit ECB/2010/17 betreffende vergoedingsbepalingen

Op 17 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2022/11 tot wijziging van Besluit ECB/2010/17 betreffende het beheer van door de Unie opgenomen en verstrekte leningen in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme. Omwille van de rechtszekerheid moest Besluit ECB/2010/17 worden gewijzigd om verouderde vergoedingsbepalingen te verwijderen en om rechtstreeks te verwijzen naar de momenteel geldende vergoedingsregels in artikel 2, lid 1, van Besluit ECB/2019/31 als gewijzigd bij Besluit ECB/2022/5.

Macroprudentieel beleid en financiële stabiliteit

Reactie van de ECB op het verzoek van de Europese Commissie om advies over de toetsing van het macroprudentieel kader van de EU

Op 23 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de reactie van de ECB op het verzoek van de Europese Commissie om advies over de toetsing van het macroprudentieel kader van de EU. In haar hoedanigheid van aangewezen autoriteit is de ECB een van de adressaten van het verzoek om advies. De Europese Commissie moet uiterlijk in juni 2022 een toetsing afronden van de macroprudentiële bepalingen in de verordening kapitaalvereisten en de richtlijn kapitaalvereisten en zo nodig uiterlijk in december 2022 een wetsvoorstel aan het Europees Parlement en de Raad voorleggen. De reactie van de ECB omvat een aantal beleidsvoorstellen ter verbetering van het macroprudentieel kader op de volgende vier brede gebieden: a) algeheel ontwerp en werking van het bufferkader, b) ontbrekende of verouderde instrumenten, c) overwegingen met betrekking tot de interne markt, en d) mondiale risico’s. De reactie wordt aan de Europese Commissie voorgelegd en uiterlijk eind maart 2022 beschikbaar gesteld op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Richtsnoer van de ECB betreffende een nieuwe generatie geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET)

Op 24 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2022/8 betreffende een nieuwe generatie geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET) en tot intrekking van Richtsnoer ECB/2012/27. TARGET wordt ingevoerd als uitkomst van het in december 2017 door de Raad van Bestuur goedgekeurde project om TARGET2 en TARGET2-Securities samen te voegen. Het geconsolideerde platform leidt tot een daling van de gecombineerde operationele kosten en tot een beter liquiditeitsbeheer voor de verschillende diensten. TARGET vervangt TARGET2 vanaf 21 november 2022.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake gedekte obligaties in Bulgarije

Op 22 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/6 aangenomen, naar aanleiding van een verzoek van de Bulgaarse minister van Financiën.

Advies van de ECB inzake de oprichting en werking van het centrale rekeningenregister in Slowakije

Op 1 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/7 aangenomen, naar aanleiding van een verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek.

Advies van de ECB inzake macroprudentiële maatregelen in Finland

Op 4 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/8 aangenomen, naar aanleiding van een verzoek van het Finse ministerie van Financiën.

Advies van de ECB inzake beperkingen van contante betalingen in Spanje

Op 15 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/9 aangenomen, dat wordt uitgebracht op eigen initiatief van de ECB.

Advies van de ECB inzake wijzigingen van de statuten van Banca d'Italia

Op 18 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/10 aangenomen, naar aanleiding van een verzoek van de Banca d’Italia.

Advies van de ECB inzake een voorstel tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft vereisten inzake kredietrisico, risico van aanpassing van de kredietwaardering, operationeel risico, marktrisico en de output floor

Op 23 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/11 aangenomen, naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB betreffende de externe accountants van de Bank of Greece

Op 17 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2022/3 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Bank of Greece.

Verlenging lidmaatschap van Ethisch Comité en Auditcomité van de ECB

Op 18 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur besloten tot verlenging van het lidmaatschap van de heer Patrick Honohan van het Ethisch Comité en Auditcomité tot 31 december 2022.

Statistieken

Jaarlijkse herziening van de lijst van informatieplichtige groepen betreffende statistieken over aangehouden effecten

Op 18 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de bijgewerkte lijst van rapporterende groepen betreffende statistieken over aangehouden effecten. Sinds 2016 is de lijst ten minste eenmaal per jaar bijgewerkt op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve criteria van artikel 2, lid 4, van Verordening ECB/2012/24. In overeenstemming met artikel 2, lid 8, van Verordening ECB/2012/24 informeert de betrokken nationale centrale bank de entiteiten die door de wijzigingen worden geraakt.

ECB-Bankentoezicht

Besluit van de ECB betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden van een materiële impact op het risicoprofiel van een onder toezicht staande kredietinstelling

Op 18 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van Besluit ECB/2022/6 tot wijziging van Besluit ECB/2015/38 betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden van een materiële impact op het risicoprofiel van een onder toezicht staande kredietinstelling.

Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2021

Op 1 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2021 vastgesteld en toestemming gegeven voor publicatie en voor verzending aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie, de Eurogroep en de nationale parlementen van de deelnemende lidstaten. Het verslag wordt op de website van ECB-Bankentoezicht gepubliceerd op 31 maart 2022, de dag waarop de voorzitter van de Raad van Toezicht het aan het Europees Parlement presenteert.

Besluit van de ECB betreffende het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2021

Op 1 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot vaststelling van Besluit ECB/2022/7 betreffende het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2021. Het besluit wordt uiterlijk eind maart 2022 gepubliceerd op de website van ECB-Bankentoezicht, na publicatie van het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2021.

Gids van de ECB inzake kennisgeving van securitisatietransacties

Op 2 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de gids van de ECB inzake de kennisgeving van securitisatietransacties (Guide on the notification of securitisation transactions) te publiceren. In deze niet-bindende gids wordt beschreven welke kennisgevingsmethoden belangrijke instellingen die optreden als initiator of sponsor van een securitisatietransactie, het beste kunnen volgen om de ECB de benodigde informatie te verschaffen voor het toezicht op de naleving van artikel 6 tot en met 8 van de securitisatieverordening. De gids is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Verslag van de ECB over de vorderingen van banken op het gebied van transparante informatieverschaffing over hun klimaat- en milieurisicoprofielen

Op 7 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een rapport te publiceren met een tweede momentopname van het niveau van de informatieverschaffing van belangrijke instellingen over klimaat- en milieurisico's. In de beoordeling wordt ook stilgestaan bij de mate van onderbouwing van de informatieverschaffing van banken en wordt een voorlopige indicatie gegeven van de staat van hun voorbereiding op de aanstaande vereisten. Het verslag en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

***

In verband met de paasvakantie wordt de volgende editie van dit document gepubliceerd op dinsdag 19 april 2022, om 15.00 uur.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media