Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2022. gada marts

2022. gada 25. martā

Ārējā komunikācija

ECB 2021. gada pārskats

Padome 2022. gada 23. martā apstiprināja ECB 2021. gada pārskatu, kurš 2022. gada 28. aprīlī tiks iesniegts Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komitejai un publicēts ECB interneta vietnē 22 oficiālajās Eiropas Savienības valodās.

Monetārā politika

Aktualizēta euro zonas banku veiktās kreditēšanas apsekojuma anketa

Padome 2022. gada 17. februārī apstiprināja euro zonas banku veiktās kreditēšanas apsekojuma aktualizētas standarta anketas ieviešanu. Anketa 2022. gada aprīlī būs pieejama ECB interneta vietnes speciālā sadaļā. Tā tika aktualizēta, lai sniegtu detalizētāku ieskatu par faktoriem, kas ir uzņēmumiem un mājsaimniecībām izsniegto kredītu standartu, noteikumu un nosacījumu pārmaiņu pamatā.

Centrālo banku atbilstība monetārās finansēšanas un privileģētas piekļuves aizliegumam

Padome 2022. gada 23. martā atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD), kas uztic ECB uzdevumu uzraudzīt, kā ES centrālās bankas ievēro LESD 123. un 124. pantā un attiecīgajās regulās noteiktos aizliegumus, apstiprināja atbilstības ziņojumu par 2021. gadu. Sīkāka informācija par to būs pieejama ECB 2021. gada pārskata, kas 2022. gada 28. aprīlī tiks publicēts ECB interneta vietnē, atsevišķā sadaļā.

Tirgus operācijas

Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmas pielāgošana segto obligāciju direktīvas kontekstā

Padome 2022. gada 17. februārī apstiprināja Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmas pielāgojumus, kas veikti, lai nodrošinātu tās atbilstību nesen pieņemtajai segto obligāciju tiesību aktu paketei (Direktīva (ES) 2019/2162, attiecībā uz kuru valstu transponēšanas pasākumi tiks piemēroti vēlākais ar 2022. gada 8. jūliju, un Regula (ES) 2019/2160, kura būs spēkā ar 2022. gada 8. jūliju), saskaņā ar kuru 1) pēc 2022. gada 8. jūlija emitētās nodrošinātās obligācijas, kurām piemēro EEZ normatīvos noteikumus un kuras neatbilst valstu pasākumiem, ar ko ievieš segto obligāciju direktīvu (CBD), netiks uzskatītas par atbilstošu Eurosistēmas nodrošinājumu un nebūs atbilstošas iegādēm NOIP3 ietvaros; 2) nodrošinātās obligācijas, kurām piemēro EEZ normatīvos noteikumus un kuras pēc 2022. gada 8. jūlija emitētas jurisdikcijās, kur CBD vēl nav stājusies spēkā, arī netiks uzskatītas par atbilstošu Eurosistēmas nodrošinājumu līdz brīdim, kad kļūs piemērojami attiecīgo valstu īstenošanas tiesību akti; 3) parāda instrumentu multi-cédulas un G10 nodrošināto obligāciju, kurām nepiemēro EEZ normatīvos noteikumus, atbilstība Eurosistēmas nodrošinājuma prasībām nemainās; 4) grupas iekšējā pūlā apkopotās segtās obligācijas pieņem kā Eurosistēmas nodrošinājumu, veicot rūpīgu Eurosistēmas monitoringu (kura rezultātā to atbilstību pēc vajadzības var koriģēt), taču, ja tās ir pašu emitētas, tās nedrīkst izmantot kā nodrošinājumu un attiecīgi arī iegādēm NOIP3 ietvaros; un 5) esošās prasības attiecībā uz segtajām obligācijām, kurām piemēro EEZ normatīvos noteikumus un kuras nodrošinātas ar ABS, tiks piemērotas tikai segtajām obligācijām, kas emitētas pirms 2022. gada 8. jūlija. Šie pielāgojumi drīzumā tiks atspoguļoti Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanas pamatnostādnēs.

Pārskatīta ar monetāro politiku nesaistītu noguldījumu atlīdzība Eurosistēmas līmenī

Padome 2022. gada 17. februārī apstiprināja saskaņotu valdības noguldījumu atlīdzību atbilstoši: 1) Pamatnostādnei ECB/2019/7 par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām (DALM pamatnostādnei); 2) Pamatnostādnei ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2); 3) Lēmumam ECB/2010/4 par apkopotu divpusējo aizdevumu Grieķijas Republikai pārvaldību un grozījumiem Lēmumā ECB/2007/7; 4) divpusējiem līgumiem starp ECB un ESM/EFSF; un pieņēma attiecīgus tiesību aktus, konkrēti: 1) Pamatnostādni ECB/2022/4, ar ko groza TARGET2 pamatnostādni; un 2) Lēmumu ECB/2022/5 par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību.

Grozījumi Lēmumā ECB/2010/17 par atlīdzības noteikumiem

Padome 2022. gada 17. martā pieņēma Lēmumu ECB/2022/11, ar ko groza Lēmumu ECB/2010/17 par Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma ietvaros veikto Savienības aizņemšanās un aizdošanas darbību pārvaldību. Lēmumā ECB/2010/17 bija jāveic grozījumi, lai nodrošinātu juridisko noteiktību, svītrojot noteikumus, kas vairs nav aktuāli, un nodrošinot tiešu atsauci uz pašlaik piemērojamiem atlīdzības noteikumiem, kuri izklāstīti Lēmuma ECB/2019/31, kas grozīts ar Lēmumu ECB/2022/5, 2. panta 1. punktā.

Makroprudenciālā politika un finanšu stabilitāte

ECB atbilde uz Eiropas Komisijas aicinājumu sniegt konsultāciju par ES makrouzraudzības ietvara pārskatīšanu

Padome 2022. gada 23. martā apstiprināja ECB atbildi uz Eiropas Komisijas aicinājumu sniegt konsultāciju par ES makrouzraudzības ietvara pārskatīšanu. ECB kā norīkotā iestāde ir viens no šā aicinājuma adresātiem. Eiropas Komisijai līdz 2022. gada jūnijam jāpabeidz kapitāla prasību regulā un kapitāla prasību direktīvā ietverto makroprudenciālās uzraudzības noteikumu pārskatīšana un, ja tas būs nepieciešams, līdz 2022. gada decembrim jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību aktu priekšlikums. ECB atbilde ietver vairākus politikas priekšlikumus makroprudenciālās uzraudzības ietvara pilnveidošanai, kas aptver šādas četras plašas jomas: a) drošības rezervju ietvara vispārējā uzbūve un darbība, b) trūkstoši vai aktualitāti zaudējuši instrumenti, c) iekšējā tirgus apsvērumi un d) globālie riski. Atbilde tiks iesniegta Eiropas Komisijai un publicēta ECB interneta vietnē līdz 2022. gada marta beigām.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

ECB Pamatnostādne par jaunas paaudzes Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET)

Padome 2022. gada 24. februārī pieņēma Pamatnostādni ECB/2022/8 par jaunas paaudzes Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) un Pamatnostādnes ECB/2012/27 atcelšanu. TARGET ieviešana ir 2017. gada decembrī Padomes apstiprinātā TARGET2 un TARGET2 vērtspapīriem konsolidācijas projekta rezultāts. Konsolidētā platforma ļaus samazināt apvienotās darbības izmaksas un uzlabos likviditātes pārvaldību dažādo pakalpojumu ietvaros. TARGET aizstās TARGET2, sākot ar 2022. gada 21. novembri.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par nodrošinātajām obligācijām Bulgārijā

Padome 2022. gada 22. februārī pieņēma Atzinumu CON/2022/6 pēc Bulgārijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par centrālā kontu reģistra izveidi un darbību Slovākijā

Padome 2022. gada 1. martā pieņēma Atzinumu CON/2022/7 pēc Slovākijas Republikas iekšlietu ministra lūguma.

ECB atzinums par makroprudenciālās uzraudzības pasākumiem Somijā

Padome 2022. gada 4. martā pieņēma Atzinumu CON/2022/8 pēc Somijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem Spānijā

Padome 2022. gada 15. martā pieņēma Atzinumu CON/2022/9 pēc ECB pašas iniciatīvas.

ECB atzinums par grozījumiem Banca d'Italia statūtos

Padome 2022. gada 18. martā pieņēma Atzinumu CON/2022/10 pēc Banca d’Italia lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu grozīt Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz prasībām kredītriskam, kredīta vērtības korekcijas riskam, operacionālajam riskam, tirgus riskam un pašu kapitāla minimālajai robežvērtībai

Padome 2022. gada 23. martā pieņēma Atzinumu CON/2022/11 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums par Bank of Greece ārējiem revidentiem

Padome 2022. gada 17. februārī pieņēma Ieteikumu ECB/2022/3 Eiropas Savienības Padomei par Bank of Greece ārējiem revidentiem.

Pagarināts dalības termiņš ECB Ētikas un Audita komitejā

Padome 2022. gada 18. februārī nolēma pagarināt Patrika Honohana (Patrick Honohan) dalības termiņu ECB Ētikas un Audita komitejā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Statistika

Vērtspapīru turējumu statistikas grupas datu pārskatu sniedzēju saraksta ikgadējā aktualizēšana

Padome 2022. gada 18. martā apstiprināja grupas datu pārskatu sniedzēju aktualizēto sarakstu attiecībā uz vērtspapīru turējumu statistiku. Kopš 2016. gada šis saraksts aktualizēts vismaz reizi gadā, balstoties uz Regulas ECB/2012/24 2. panta 4. punktā noteiktajiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem kritērijiem. Attiecīgā nacionālā centrālā banka saskaņā ar Regulas ECB/2012/24 2. panta 8. punktu informēs iestādes, kuras skārušas šīs pārmaiņas.

ECB banku uzraudzība

ECB lēmums par procedūru, kādā darbiniekiem nepiemēro pieņēmumu, ka tiem ir būtiska ietekme uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu

Padome 2022. gada 18. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu pieņemt Lēmumu ECB/2022/6, ar ko groza Lēmumu ECB/2015/38 par procedūru, kādā darbiniekiem nepiemēro pieņēmumu, ka tiem ir būtiska ietekme uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu.

ECB pārskats par uzraudzības darbību 2021. gadā

Padome 2022. gada 1. martā apstiprināja ECB gada pārskatu par uzraudzības darbību 2021. gadā un deva atļauju to publicēt un nosūtīt Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eiropas Komisijai, Eurogrupai un iesaistīto dalībvalstu parlamentiem. Pārskats tiks publicēts ECB banku uzraudzības interneta vietnē 2022. gada 31. martā. Tajā pašā dienā Uzraudzības valdes priekšsēdētājs ar to iepazīstinās Eiropas Parlamentu.

ECB lēmums par kopējo summu, kas iekasējama par uzraudzības uzdevumu izpildi 2021. gadā

Padome 2022. gada 1. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu pieņemt Lēmumu ECB/2022/7 par 2021. gada uzraudzības maksu kopējo summu. Lēmumu publicēs ECB banku uzraudzības interneta vietnē līdz 2022. gada marta beigām pēc tam, kad būs publicēts ECB pārskats par uzraudzības darbību 2021. gadā.

ECB norādījumi par paziņojumu par vērtspapīrošanas darījumiem

Padome 2022. gada 2. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ECB norādījumus par paziņojumu par vērtspapīrošanas darījumiem. Šo norādījumu, kuri nav saistoši, mērķis ir noteikt ziņošanas praksi, ko nozīmīgajām iestādēm, kuras darbojas kā iniciatoriestādes vai sponsoriestādes vērtspapīrošanas darījumos, ieteikts ievērot, lai nodrošinātu ECB ar informāciju, kas nepieciešama, lai uzraudzītu atbilstību Vērtspapīrošanas regulas 6. līdz 8. pantam. Norādījumi pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

ECB ziņojums par banku progresu attiecībā uz caurredzamu informācijas atklāšanu par banku ar klimatu saistīto un vides risku profilu

Padome 2022. gada 7. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ziņojumu, kurā sniegts otrais ieskats par progresa līmeni, kādu panākušas nozīmīgās iestādes attiecībā uz informācijas atklāšanu par klimata pārmaiņu un vides riskiem. Novērtējumā ņemts vērā arī tas, cik labi pamatota ir banku sniegtā informācija, un sniegtas provizoriskas norādes par to gatavību gaidāmajām prasībām. Ziņojums un attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

***

Ņemot vērā Lieldienu brīvdienas, nākamais šā dokumenta izdevums tiks publicēts otrdien, 2022. gada 19. aprīlī, plkst. 15.00.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem